Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 4 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to a conversation fill in the blank with ONE word.

Hawaii is a (1)

beach. It must be the most wonderful beach I have ever been to. I love it here. Everything is so (2)

and (3)

. If you need anything here, (4)

(điền số) minutes later you will get that. It attracts so many (5)

every year.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen and match the place with the correct box. (Em hãy nghe và kéo đáp án vào chỗ trống)

temple
art gallery
railway station
bus stop
cinema
1. You are here, on the right of the ..... .
2. If you go along Rock Street on the first left, you will see the ..... .
3. Then go ahead till you see the ..... , at the end of the street.
4. On the right hand, is the park and the café, opposite the café is the ..... .
5. The bank and the ..... is on your right.
Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Where can you borrow books?

2. Where can you see artworks?


3. What is in the square?


4. Where should you go when you’re ill?


5. What can you see in the park?


6. Where do trains and buses stop?


7. What lives at the zoo?
8. How many places are there?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen to a conversation fill in the blank with ONE word.

Hawaii is a (1)

beach. It must be the most wonderful beach I have ever been to. I love it here. Everything is so (2)

and (3)

. If you need anything here, (4)

(điền số) minutes later you will get that. It attracts so many (5)

every year.

Đáp án

Hawaii is a (1)

beach. It must be the most wonderful beach I have ever been to. I love it here. Everything is so (2)

and (3)

. If you need anything here, (4)

(điền số) minutes later you will get that. It attracts so many (5)

every year.

Phương pháp giải :

- Đây là một dạng bài nghe - chép chính tả

- Nghe kĩ từng từ cần điền

- Xác định từ đó có bao nhiêu âm

- Chú ý những từ ở dạng số nhiều

Lời giải chi tiết :

Hawaii is a fantastic beach. It must be the most wonderful beach I have ever been to. I love it here. Everything is so convenient and comfortable. If you need anything here, 5 minutes later you will get that. It attracts so many tourists every year.

Hawaii là một bãi biển tuyệt vời. Đó nhất định là bãi biển tuyệt vời nhất tôi từng đến. Tôi rất yêu nơi này. Mọi thứ thật tiện lợi và thoải mái. Nếu bạn cần bất cứ điều gì ở đây, 5 phút sau bạn sẽ nhận được điều đó. Nó thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm.

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Listen and match the place with the correct box. (Em hãy nghe và kéo đáp án vào chỗ trống)

temple
art gallery
railway station
bus stop
cinema
1. You are here, on the right of the ..... .
2. If you go along Rock Street on the first left, you will see the ..... .
3. Then go ahead till you see the ..... , at the end of the street.
4. On the right hand, is the park and the café, opposite the café is the ..... .
5. The bank and the ..... is on your right.
Đáp án
temple
art gallery
railway station
bus stop
cinema
1. You are here, on the right of the
temple
.
2. If you go along Rock Street on the first left, you will see the
cinema
.
3. Then go ahead till you see the
railway station
, at the end of the street.
4. On the right hand, is the park and the café, opposite the café is the
bus stop
.
5. The bank and the
art gallery
is on your right.
Phương pháp giải :

- Các câu trả lời được đề cập đến theo thứ tự, nên làm từ đầu đến cuối

- Chú ý những từ khóa trong câu: ví dụ câu 1 là on the right (bên tay phải), câu 2: rock street,...

- Nghe thật kĩ đoạn audio, có thể dừng lại để có thời gian chọn đáp án.

Lời giải chi tiết :

1. You are here, on the right of the temple.

Tạm dịch: Bạn đang ở đây, bên phải của ngôi đền.

 

2. If you go along Rock Street on the first left, you will see the cinema.

Tạm dịch: Nếu bạn đi dọc theo Phố Đá ở bên trái đầu tiên, bạn sẽ thấy rạp chiếu phim.

 

3. Then go ahead till you see the railway station, at the end of the street.

Tạm dịch:Sau đó đi về phía trước cho đến khi bạn nhìn thấy ga xe lửa, ở cuối đường.

 

4. On the right hand, is the park and the café, opposite the café is the bus stop.

Tạm dịch:Bên tay phải là công viên và quán cà phê, đối diện quán cà phê là trạm xe buýt.

 

5. The bank and the art galleryis on your right.

Tạm dịch: Ngân hàng và phòng trưng bày nghệ thuật nằm bên phải bạn.

Now, Tom, today, I will show you some important places, in our neighbourhood, So you are here, on the right of the temple. If you go along Rock Street on the first left, you will see the Cinema. Then go ahead till you see the Railway Station, at the end of the street. After turning around, on your left hand, Saint Peter Street is there. On the right hand, is the park and the café, opposite the café is the Bus Stop. Now, come back to Rock Street, on the second left, you meet Saint Paul Street. The bank and the Art gallery is on your right.

Bây giờ, Tom, hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn một số địa điểm quan trọng trong khu phố của chúng ta. Vậy hiện tại bạn đang ở đây, bên phải của ngôi đền. Nếu bạn đi dọc theo Phố Đá ở bên trái đầu tiên, bạn sẽ thấy Rạp chiếu phim. Sau đó đi về phía trước cho đến khi bạn nhìn thấy Ga xe lửa ở cuối đường. Sau khi quay lại, trên bàn tay trái của bạn là đường Thánh Peter. Bên tay phải là công viên và quán cà phê, đối diện quán cà phê là trạm dừng xe buýt. Bây giờ, quay trở lại Phố Đá, ở bên trái thứ hai, bạn gặp đường Thánh Peter. Ngân hàng và phòng trưng bày nghệ thuật nằm bên phải bạn.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. Where can you borrow books?

2. Where can you see artworks?


3. What is in the square?


4. Where should you go when you’re ill?


5. What can you see in the park?


6. Where do trains and buses stop?


7. What lives at the zoo?
8. How many places are there?
Đáp án

1. Where can you borrow books?

2. Where can you see artworks?


3. What is in the square?


4. Where should you go when you’re ill?


5. What can you see in the park?


6. Where do trains and buses stop?


7. What lives at the zoo?
8. How many places are there?
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Bạn có thể mượn sách ở đâu?

A. Thư viện

B. Trường học

C. Cửa hàng

Thông tin: The library is a place where there are many books. If you become a member you can borrow any books you want.

Tạm dịch: Thư viện là nơi có rất nhiều sách. Nếu bạn trở thành thành viên, bạn có thể mượn bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn.

Chọn A


2. Bạn có thể xem các tác phẩm nghệ thuật ở đâu?

A. quán cà phê

B. Bảo tàng

C. Khách sạn

Thông tin: The museum is a place where you can see artworks like paintings and objects like sculptures.

Tạm dịch: Bảo tàng là nơi bạn có thể xem các tác phẩm nghệ thuật như tranh vẽ và các đồ vật như tác phẩm điêu khắc.

Chọn B 


3. Những gì có ở quảng trường?

A. trái cây

B. tranh vẽ

C. tượng đài

Thông tin: Town square is an open space where many streets meet.  Sometimes there are monuments, trees and gardens in the square. 

Tạm dịch: Quảng trường thành phố là một không gian mở, nơi có nhiều đường phố gặp nhau. Đôi khi có những tượng đài, cây cối và khu vườn trong quảng trường.

Chọn C


4. Bạn nên đi đâu khi bị ốm?

A. Ngân hàng

B. Công viên

C. Bệnh viện

Thông tin: The hospital is where we go when we are ill. Doctors and nurses work at the hospital. They look after our health. 

Tạm dịch: Bệnh viện là nơi chúng ta đến khi ốm đau. Các bác sĩ và y tá làm việc tại bệnh viện. Họ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Chọn C


5. Bạn có thể nhìn thấy gì trong công viên?

A. bác sĩ và y tá

B. nhà và ô tô

C. xích đu và cầu trượt

Thông tin: The park is an open air space where kids have fun. There are usually swings and slides. 

Tạm dịch: Công viên là một không gian ngoài trời, nơi trẻ em vui chơi. Thường có xích đu và cầu trượt.

Chọn C


6. Xe lửa và xe buýt dừng ở đâu?

A. quán cà phê

B. Công viên

C. Trạm

Thông tin: The station is where trains and buses stop so that passengers who travel from one place to another can get on and get off.

Tạm dịch: Nhà ga là nơi xe lửa và xe buýt dừng lại để hành khách đi từ nơi này đến nơi khác có thể lên và xuống.

Chọn C

 

7. Những gì sống ở sở thú?

A. tiền

B. xe lửa và xe buýt

C. động vật

Thông tin: All kinds of animals live at the zoo.

Tạm dịch: Tất cả các loại động vật sống tại sở thú.

Chọn C


8. Có bao nhiêu nơi được nhắc đến trong bài?

A. 10

B. 11

C. 12

Có tất cả 12 địa điểm được nhắc đến trong bài: zoo, bank, school, square, station, library, museum, park, store, hospital, hotel, cafe

Chọn C

close