Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 :

Read the passage and choose the best answer

Hi, my name is Darwin Watterson, I'm ten years old and I live in Elmore. I go to school from Monday to Friday but when I'm not at school, I practice sports. My favorite sports are extreme sports, especially water sports. I practice white-water rafting, kayaking and canyoning.

I always go kayaking on Monday and on Wednesday. When I finish school and after I finish my homework, I take my kayak and I go to the beach with my friend Tobias. On Tuesday and on Thursday, I go white-water rafting. You need a group to do white-water rafting, it is difficult but it is really exciting. I go canyoning on Friday afternoon. Canyoning is my favorite sport: you have to go down a river canyon using your hands, legs and some ropes. You need some special equipment to practice canyoning: you need a helmet to protect your head, a wetsuit not to feel cold, ropes and harness to go down the canyon. Finally, I take a rest on the weekend to play some videogames with my brother, Gumball. He doesn't like practicing sports.

Từ vựng gợi ý:

1.white- water rafting: chèo thuyền vượt thác

2. go kayaking: chèo thuyền kayak

3. canyoning: leo thác

Câu 1.1

How many days does Darwin go to school?

 • A.

  5

 • B.

  6

 • C.

  7

 • D.

  x

Câu 1.2

Who practices kayaking with Darwin?

 • A.

  Tobias

 • B.

  a group

 • C.

  Gumball

 • D.

  x

Câu 1.3

Which equipment is not necessary for canyoning?

 • A.

  helmets

 • B.

  ropes

 • C.

  food

 • D.

  x

Câu 1.4

What is his favorite sport?

 • A.

  white- water rafting

 • B.

  go kayaking

 • C.

  canyoning

 • D.

  x

Câu 1.5

When does he play video games with his brother?

 • A.

  on Monday

 • B.

  on Friday

 • C.

  on the weekend

 • D.

  x

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False.

My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian and my favorite sport is soccer. I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win. Of course I'm in the school team too! I have a lot of friends and on Sundays afternoon, we play soccer in the park. My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini.

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Câu 3 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal. He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar. He played for English team Manchester United, Spain's Real Madrid and for Portugal. He plays in Midfield, from where he regularly scores goals. Ronaldo started kicking a ball around when he was three. He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. He earned a lot of money at that time. He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Câu 3.1

Where was Cristiano Ronaldo from?

 • A.

  England

 • B.

  The South 

 • C.

  Portugal

 • D.

  USA

Câu 3.2

He became a ________ superstar.

 • A.

  volleyball

 • B.

  football

 • C.

  tennis

 • D.

  badminton   

Câu 3.3

He began to kick a ball when he was_______.

 • A.

  ten

 • B.

  three

 • C.

  twenty

 • D.

  fifty three 

Câu 3.4

Why did Ronaldo become the most expensive footballer in history?

 • A.

  Because he played very badly.

 • B.

  Because he practiced hard.

 • C.

  Because he played skillfully.

 • D.

  Because he earned a lot of money.  

Câu 3.5

He was said to be the best player on the ________.

 • A.

  world

 • B.

  planet

 • C.

  history

 • D.

  supermarket 

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Read the passage and choose the best answer

Hi, my name is Darwin Watterson, I'm ten years old and I live in Elmore. I go to school from Monday to Friday but when I'm not at school, I practice sports. My favorite sports are extreme sports, especially water sports. I practice white-water rafting, kayaking and canyoning.

I always go kayaking on Monday and on Wednesday. When I finish school and after I finish my homework, I take my kayak and I go to the beach with my friend Tobias. On Tuesday and on Thursday, I go white-water rafting. You need a group to do white-water rafting, it is difficult but it is really exciting. I go canyoning on Friday afternoon. Canyoning is my favorite sport: you have to go down a river canyon using your hands, legs and some ropes. You need some special equipment to practice canyoning: you need a helmet to protect your head, a wetsuit not to feel cold, ropes and harness to go down the canyon. Finally, I take a rest on the weekend to play some videogames with my brother, Gumball. He doesn't like practicing sports.

Từ vựng gợi ý:

1.white- water rafting: chèo thuyền vượt thác

2. go kayaking: chèo thuyền kayak

3. canyoning: leo thác

Câu 1.1

How many days does Darwin go to school?

 • A.

  5

 • B.

  6

 • C.

  7

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Darwin đi học bao nhiêu ngày?

A. 5

B. 6

C. 7

Thông tin: I go to school from Monday to Friday.

Tạm dịch: Tôi đi học từ thứ hai đến thứ sáu (5 ngày)

Câu 1.2

Who practices kayaking with Darwin?

 • A.

  Tobias

 • B.

  a group

 • C.

  Gumball

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ai tập chèo thuyền kayak cùng Darwin?

A. Tobias

B. một nhóm

C. Gumball

Thông tin: I always go kayaking on Monday and on Wednesday. When I finish school and after I finish my homework, I take my kayak and I go to the beach with my friend Tobias.

Tạm dịch: Tôi luôn chèo thuyền kayak vào thứ Hai và thứ Tư. Khi tôi học xong và sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi chèo thuyền kayak và tôi đi biển với người bạn Tobias của tôi.

Câu 1.3

Which equipment is not necessary for canyoning?

 • A.

  helmets

 • B.

  ropes

 • C.

  food

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thiết bị nào cần thiết cho việc leo thác?

A. mũ bảo hiểm

B. dây thừng

C. bàn tay

Thông tin: You need some special equipment to practice canyoning: you need a helmet to protect your head, a wetsuit not to feel cold, ropes and harness to go down the canyon.

Tạm dịch: Bạn cần một số thiết bị đặc biệt để thực hành leo thác: bạn cần mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu, một bộ đồ lặn để không cảm thấy lạnh, dây thừng và dây nịt để đi xuống hẻm núi.

Câu 1.4

What is his favorite sport?

 • A.

  white- water rafting

 • B.

  go kayaking

 • C.

  canyoning

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Môn thể thao yêu thích của anh ấy là gì?

A. đi bè vượt thác

B. đi chèo thuyền kayak

C. leo thác

Thông tin: Canyoning is my favorite sport: you have to go down a river canyon using your hands, legs and some ropes. 

Tạm dịch: Leo thác là môn thể thao yêu thích của tôi: bạn phải đi xuống hẻm núi sông bằng tay, chân và một số dây thừng.

Câu 1.5

When does he play video games with his brother?

 • A.

  on Monday

 • B.

  on Friday

 • C.

  on the weekend

 • D.

  x

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Khi nào anh ấy chơi trò chơi điện tử với anh trai của mình?

A. vào thứ Hai

B. vào thứ sáu

C. vào cuối tuần

Thông tin: Finally, I take a rest on the weekend to play some video games with my brother, Gumball. He doesn't like practicing sports.

Tạm dịch: Cuối cùng, tôi nghỉ ngơi vào cuối tuần để chơi một số trò chơi điện tử với anh trai tôi, Gumball. Anh ấy không thích tập thể thao.

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False.

My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian and my favorite sport is soccer. I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win. Of course I'm in the school team too! I have a lot of friends and on Sundays afternoon, we play soccer in the park. My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini.

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Marco comes from Italy. (Marco đến từ Ý.) 

Thông tin trong bài: My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian.

Tạm dịch: Tên tôi là Marco và tôi 11 tuổi. Tôi là người Ý.

=> TRUE

 

2. He plays soccer only at school. (Anh ấy chỉ chơi bóng đá ở trường.)

Thông tin trong bài: I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team.

Tạm dịch: Tôi chơi bóng đá hai lần một tuần ở trường và buổi chiều tôi học bóng đá vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình.

=> FALSE

 

3. His team often win soccer matches. (Đội của anh ấy thường thắng các trận bóng.)

Thông tin trong bài: On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win.

Tạm dịch: Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình, chúng tôi đá bóng rất giỏi và chúng tôi thường giành chiến thắng.

=> TRUE

 

4. He is a soccer player in his school team. (Anh ấy là một cầu thủ bóng đá trong đội trường của anh ấy.)

Thông tin trong bài: I'm in the school team too.

Tạm dịch: Tôi cũng trong đội của trường.

=> TRUE

 

5. He doesn’t like Milan team. (Anh ấy không thích đội Milan.)

Thông tin trong bài: My favorite team is Milan.

Tạm dịch: Đội bóng yêu thích của tôi là Milan.

=> FALSE

Câu 3 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal. He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar. He played for English team Manchester United, Spain's Real Madrid and for Portugal. He plays in Midfield, from where he regularly scores goals. Ronaldo started kicking a ball around when he was three. He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. He earned a lot of money at that time. He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Câu 3.1

Where was Cristiano Ronaldo from?

 • A.

  England

 • B.

  The South 

 • C.

  Portugal

 • D.

  USA

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Lời giải chi tiết :

Cristiano Ronaldo đến từ đâu?

A.Anh

B.Miền Nam

C.Bồ Đào Nha

D.Hoa Kỳ

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Tạm dịch: Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha.

Câu 3.2

He became a ________ superstar.

 • A.

  volleyball

 • B.

  football

 • C.

  tennis

 • D.

  badminton   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy đã trở thành một siêu sao ____.

A.bóng chuyền

B.bóng đá

C.quần vợt

D.cầu lông

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Tạm dịch: Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá.

Câu 3.3

He began to kick a ball when he was_______.

 • A.

  ten

 • B.

  three

 • C.

  twenty

 • D.

  fifty three 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy bắt đầu đá bóng khi anh ấy ____.

A.mười tuổi

B.ba tuổi

C.hai mươi tuổi

D.năm mươi ba tuổi

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Thông tin: Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi.

Câu 3.4

Why did Ronaldo become the most expensive footballer in history?

 • A.

  Because he played very badly.

 • B.

  Because he practiced hard.

 • C.

  Because he played skillfully.

 • D.

  Because he earned a lot of money.  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Lời giải chi tiết :

Tại sao Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử?

A.Bởi vì anh ấy chơi rất tệ.

B.Vì anh luyện tập chăm chỉ.

C.Vì anh ấy chơi khéo léo.

D.Vì anh kiếm được rất nhiều tiền.

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Tạm dịch: Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Câu 3.5

He was said to be the best player on the ________.

 • A.

  world

 • B.

  planet

 • C.

  history

 • D.

  supermarket 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy được cho là cầu thủ giỏi nhất ____.

A.thế giới

B.hành tinh

C.lịch sử

D.siêu thị

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Tạm dịch: Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

Tạm dịch:

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha. Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá. Anh chơi cho đội bóng Manchester United của Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha và cho Bồ Đào Nha. Anh ấy chơi ở Midfield, từ đó anh ấy thường xuyên ghi bàn. Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi. Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Năm 2009, Ronaldo gia nhập đội những anh hùng thời thơ ấu Real Madrid và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử. Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền vào thời điểm đó. Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

close