Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 6 Global Success

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. practice

B. big            

C. block          

D. blend

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. practice

Lời giải chi tiết :

Practice: /ˈpræktɪs/

Big: /bɪɡ/

Block: /blɒk/

Blend: /blend/ 

Đáp án A phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pass

B.  apple

C. black

D. pen

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. black

Lời giải chi tiết :

Pass: /pɑːs/

Apple: /ˈæpl/

Black /blæk/

Pen: /pen/ 

Đáp án C  phát âm là /b/ còn lại là /p/

 

Đáp án: C

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. book              

B. bus              

C.  party              

D. buy             

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C.  party              

Lời giải chi tiết :

Book: /bʊk/

Bus: /bʌs/

Buy: /baɪ/

Party /ˈpɑːti/

Đáp án C  phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: C

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. party

B. boat 

C. sporty                     

D. play 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. boat 

Lời giải chi tiết :

Party:  /ˈpɑːti/

Sporty: /ˈspɔːti/

Boat: /bəʊt/ 

Play: /pleɪ/

Đáp án B phát âm là /b/ còn lại là /p/

Đáp án: B

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. blond

B. blue

C. big

D. pig

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. pig

Lời giải chi tiết :

Blond: /blɒnd/

Blue: /bluː/

Big: /bɪɡ/

Pig: /pɪɡ/ 

Đáp án D  phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: D

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pain

B. pick

C. spoon

D. brown

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. brown

Lời giải chi tiết :

Pain: /peɪn/

Pick: /pɪk/

Spoon: /spuːn/

Brown: /braʊn/ 

Đáp án D  phát âm là /b/ còn lại là /p/

 Đáp án: D

 

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. home             

B. old                          

C. how                        

D. go 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. how                        

Lời giải chi tiết :

Home: /həʊm/

Old: /əʊld/

How: /haʊ/

Go: /ɡəʊ/ 

Đáp án C phát âm là /aʊ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. help               

B. ending                    

C. equip                      

D. setting 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. equip                      

Lời giải chi tiết :

Help: /help/

Ending:  /ˈendɪŋ/

Equip: /ɪˈkwɪp/

Setting: /ˈsetɪŋ/ 

Đáp án C phát âm là /ɪ/ còn lại là /e/

Đáp án: C

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. stove              

B. cold                         

C. worry                      

D. hold 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. worry                      

Lời giải chi tiết :

Stove: /stəʊv/

Cold: /kəʊld/

Worry: /ˈwʌri/

Hold: /həʊld/ 

Đáp án C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. visible

B. bring

C. building

D. bomb

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. bomb

Lời giải chi tiết :

Visible: /ˈvɪzəbl/

Bring: /brɪŋ/

Building: /ˈbɪldɪŋ/

Bomb: /bɒm/ 

Đáp án D có b là âm câm, còn lại là /b/

Đáp án: D

 

Câu hỏi 11 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put these words into the correct column.

brown

picture

blonde

ponytail

big

picnic

/b/
/ p/
Đáp án của giáo viên lời giải hay
/b/

brown

blonde

big

/ p/

picture

ponytail

picnic

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm của /b/ và /p/

Lời giải chi tiết :

brown: /braʊn/  

picture: /ˈpɪktʃə(r)/

blonde: /blɒnd/

ponytail: /ˈpəʊniteɪl/

big: /bɪɡ/

picnic: /ˈpɪknɪk/ 

 

close