Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 6 Global Success

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. practice

B. big            

C. block          

D. blend

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pass

B.  apple

C. black

D. pen

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. book              

B. bus              

C.  party              

D. buy             

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. party

B. boat 

C. sporty                     

D. play 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. blond

B. blue

C. big

D. pig

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pain

B. pick

C. spoon

D. brown

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. home             

B. old                          

C. how                        

D. go 

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. help               

B. ending                    

C. equip                      

D. setting 

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. stove              

B. cold                         

C. worry                      

D. hold 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. visible

B. bring

C. building

D. bomb

Câu 11 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put these words into the correct column.

brown

picture

blonde

ponytail

big

picnic

/b/
/ p/

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. practice

B. big            

C. block          

D. blend

Đáp án

A. practice

Lời giải chi tiết :

Practice: /ˈpræktɪs/

Big: /bɪɡ/

Block: /blɒk/

Blend: /blend/ 

Đáp án A phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pass

B.  apple

C. black

D. pen

Đáp án

C. black

Lời giải chi tiết :

Pass: /pɑːs/

Apple: /ˈæpl/

Black /blæk/

Pen: /pen/ 

Đáp án C  phát âm là /b/ còn lại là /p/

 

Đáp án: C

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. book              

B. bus              

C.  party              

D. buy             

Đáp án

C.  party              

Lời giải chi tiết :

Book: /bʊk/

Bus: /bʌs/

Buy: /baɪ/

Party /ˈpɑːti/

Đáp án C  phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: C

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. party

B. boat 

C. sporty                     

D. play 

Đáp án

B. boat 

Lời giải chi tiết :

Party:  /ˈpɑːti/

Sporty: /ˈspɔːti/

Boat: /bəʊt/ 

Play: /pleɪ/

Đáp án B phát âm là /b/ còn lại là /p/

Đáp án: B

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. blond

B. blue

C. big

D. pig

Đáp án

D. pig

Lời giải chi tiết :

Blond: /blɒnd/

Blue: /bluː/

Big: /bɪɡ/

Pig: /pɪɡ/ 

Đáp án D  phát âm là /p/ còn lại là /b/

Đáp án: D

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pain

B. pick

C. spoon

D. brown

Đáp án

D. brown

Lời giải chi tiết :

Pain: /peɪn/

Pick: /pɪk/

Spoon: /spuːn/

Brown: /braʊn/ 

Đáp án D  phát âm là /b/ còn lại là /p/

 Đáp án: D

 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. home             

B. old                          

C. how                        

D. go 

Đáp án

C. how                        

Lời giải chi tiết :

Home: /həʊm/

Old: /əʊld/

How: /haʊ/

Go: /ɡəʊ/ 

Đáp án C phát âm là /aʊ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. help               

B. ending                    

C. equip                      

D. setting 

Đáp án

C. equip                      

Lời giải chi tiết :

Help: /help/

Ending:  /ˈendɪŋ/

Equip: /ɪˈkwɪp/

Setting: /ˈsetɪŋ/ 

Đáp án C phát âm là /ɪ/ còn lại là /e/

Đáp án: C

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. stove              

B. cold                         

C. worry                      

D. hold 

Đáp án

C. worry                      

Lời giải chi tiết :

Stove: /stəʊv/

Cold: /kəʊld/

Worry: /ˈwʌri/

Hold: /həʊld/ 

Đáp án C phát âm là /ʌ/ còn lại là /əʊ/

Đáp án: C

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. visible

B. bring

C. building

D. bomb

Đáp án

D. bomb

Lời giải chi tiết :

Visible: /ˈvɪzəbl/

Bring: /brɪŋ/

Building: /ˈbɪldɪŋ/

Bomb: /bɒm/ 

Đáp án D có b là âm câm, còn lại là /b/

Đáp án: D

 

Câu 11 : Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put these words into the correct column.

brown

picture

blonde

ponytail

big

picnic

/b/
/ p/
Đáp án
/b/

brown

blonde

big

/ p/

picture

ponytail

picnic

Phương pháp giải :

Xem lại cách phát âm của /b/ và /p/

Lời giải chi tiết :

brown: /braʊn/  

picture: /ˈpɪktʃə(r)/

blonde: /blɒnd/

ponytail: /ˈpəʊniteɪl/

big: /bɪɡ/

picnic: /ˈpɪknɪk/ 

 

close