Tiếng Anh 12 Unit 6 6H. Writing

1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Read the task below. Identify the elements that need to be included in the article. How many paragraphs do you think it should have? 3 Read the article and compare it to your ideas in exercise 2. Are there any differences?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1 Do you have a sweet tooth? What are your favourite sweet treats?

2 Why is too much added sugar bad for you? What problems can it cause?

Lời giải chi tiết:

1 Do you have a sweet tooth? What are your favourite sweet treats?

(Bạn có thích đồ ngọt không? Món ngọt yêu thích của bạn là gì?)

I do have a bit of a sweet tooth, though I try to moderate my intake. My favorite sweet treats include dark chocolate, fruit sorbets, and occasionally a slice of homemade apple pie.

(Tôi hơi thích đồ ngọt, mặc dù tôi cố gắng tiết chế lượng ăn của mình. Món ngọt yêu thích của tôi bao gồm sô cô la đen, kem trái cây và đôi khi là một lát bánh táo tự làm.)

2 Why is too much added sugar bad for you? What problems can it cause?

(Tại sao bổ sung quá nhiều đường lại có hại cho bạn? Nó có thể gây ra vấn đề gì?)

Too much added sugar in the diet can lead to various health problems. It contributes to weight gain and obesity as sugary foods are often high in calories and low in nutritional value, leading to overconsumption. Additionally, excess sugar intake is linked to an increased risk of type 2 diabetes, heart disease, and dental issues such as cavities and gum disease. It can also cause fluctuations in blood sugar levels, leading to energy crashes and mood swings.

(Quá nhiều đường bổ sung trong chế độ ăn uống có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Nó góp phần làm tăng cân và béo phì vì thực phẩm có đường thường chứa nhiều calo và ít giá trị dinh dưỡng, dẫn đến việc tiêu thụ quá mức. Ngoài ra, lượng đường dư thừa có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và các vấn đề về răng miệng như sâu răng và bệnh nướu răng. Nó cũng có thể gây ra sự dao động về lượng đường trong máu, dẫn đến suy giảm năng lượng và thay đổi tâm trạng.)

Bài 2

2 Read the task below. Identify the elements that need to be included in the article. How many paragraphs do you think it should have?

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Xác định các yếu tố cần đưa vào bài viết. Bạn nghĩ nó nên có bao nhiêu đoạn?)

You've read an article about the dangers of eating too much sugar. Write an article for your school website about the risks associated with a high sugar diet and propose ways of persuading young people to eat less of it.

(Bạn đã đọc một bài viết về sự nguy hiểm của việc ăn quá nhiều đường. Viết một bài báo cho trang web của trường bạn về những rủi ro liên quan đến chế độ ăn nhiều đường và đề xuất cách thuyết phục giới trẻ ăn ít đường hơn.)

Lời giải chi tiết:

2 elements that need to be included in the article are:

- the risks associated with a high sugar diet

- propose ways of persuading young people to eat less of it

(2 yếu tố cần đưa vào bài viết là:

- những rủi ro liên quan đến chế độ ăn nhiều đường

- đề xuất cách thuyết phục giới trẻ ăn ít đi)

It should have at least 4 paragraphs: introduction, the risk, some proposal, conclusion.

(Nó phải có ít nhất 4 đoạn: giới thiệu, rủi ro, một số đề xuất, kết luận.)

 

Not so sweet?

I don't know anyone who doesn't love sugar. Humans have a natural sweet tooth and it can be difficult to control our sugar-eating habits. But how can something so nice be so bad for us?

Obviously, naturally occurring sugar, for example in fruit, is considered healthy sugar. However, refined sugar is not healthy and is added to many processed foods to make them taste better. Surprisingly, this 'hidden' sugar can be found in many savoury foods like bread, tins of vegetables and sauces. Moreover, refined sugar has no nutritional value and therefore offers 'empty' calories. It also has no fibre, unlike the natural sugar in fruit, and therefore is easy to eat a lot of. Consequently, excess calories cause weight gain. Too much sugar also encourages childhood tooth decay and diabetes in later life.

So, how can we reduce sugar, especially hidden sugars in our diets? I think the government is responsible. Ideally, it should regulate the amount of sugar that companies can add to processed foods. Furthermore, sugar's health risks should be taught in school. This approach has worked for smoking, after all.

Personally, I think it is extremely important that young people know about the dangers of sugar so that we can make informed choices. Although it is delicious, we must not put our future health at risk.

Tạm dịch

Không ngọt ngào lắm à?

Tôi không biết ai không thích đường. Con người có sở thích ăn ngọt bẩm sinh và việc kiểm soát thói quen ăn đường có thể khó khăn. Nhưng làm sao một điều tốt đẹp như vậy lại có thể tệ đến vậy đối với chúng ta?

Rõ ràng, đường tự nhiên, ví dụ như trong trái cây, được coi là đường lành mạnh. Tuy nhiên, đường tinh luyện không tốt cho sức khỏe và được thêm vào nhiều thực phẩm chế biến sẵn để khiến chúng ngon hơn. Điều đáng ngạc nhiên là loại đường 'ẩn' này có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm mặn như bánh mì, hộp rau củ và nước sốt. Hơn nữa, đường tinh luyện không có giá trị dinh dưỡng và do đó cung cấp lượng calo “rỗng”. Nó cũng không có chất xơ, không giống như đường tự nhiên trong trái cây nên rất dễ ăn nhiều. Do đó, lượng calo dư thừa sẽ gây tăng cân. Quá nhiều đường cũng có thể gây sâu răng ở trẻ em và mắc bệnh tiểu đường sau này.

Vậy làm thế nào chúng ta có thể giảm lượng đường, đặc biệt là đường ẩn trong chế độ ăn uống? Tôi nghĩ chính phủ phải chịu trách nhiệm. Lý tưởng nhất là nên điều chỉnh lượng đường mà các công ty có thể thêm vào thực phẩm chế biến sẵn. Hơn nữa, những rủi ro về sức khoẻ của đường nên được dạy ở trường. Rốt cuộc, cách tiếp cận này đã có hiệu quả đối với việc hút thuốc.

Cá nhân tôi cho rằng điều cực kỳ quan trọng là giới trẻ phải biết về sự nguy hiểm của đường để chúng ta có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Dù nó rất ngon nhưng chúng ta không được gây nguy hiểm cho sức khỏe tương lai của mình.

Bài 3

3 Read the article and compare it to your ideas in exercise 2. Are there any differences?

(Đọc bài viết và so sánh với ý tưởng của bạn ở bài tập 2. Có sự khác biệt nào không?)

Lời giải chi tiết:

The article also has enough 4 paragraphs as mentioned.

(Bài viết cũng có đủ 4 đoạn như đã đề cập.)

Writing Strategy

Writing Strategy

Organise your ideas or opinions into a coherent argument by using linking words or phrases, for example: therefore, although, furthermore, as a result.

(Chiến lược viết

Sắp xếp các ý tưởng hoặc quan điểm của bạn thành một lập luận mạch lạc bằng cách sử dụng các từ hoặc cụm từ liên kết, ví dụ: do đó, mặc dù, hơn nữa, kết quả là.)

Bài 4

4 Read the Writing Strategy. Underline the words the writer uses in the article to link ideas together.

(Đọc Chiến lược viết. Hãy gạch chân những từ ngữ người viết sử dụng trong bài để liên kết các ý với nhau.)

Lời giải chi tiết:

*Các liên từ trong bài: but (nhưng), however (tuy nhiên), moreover (hơn thế nữa), therefore (do đó), consequently (hậu quả là), so (vì vậy), furthermore (hơn thế nữa).

Not so sweet?

I don't know anyone who doesn't love sugar. Humans have a natural sweet tooth and it can be difficult to control our sugar-eating habits. But how can something so nice be so bad for us?

Obviously, naturally occurring sugar, for example in fruit, is considered healthy sugar. However, refined sugar is not healthy and is added to many processed foods to make them taste better. Surprisingly, this 'hidden' sugar can be found in many savoury foods like bread, tins of vegetables and sauces. Moreover, refined sugar has no nutritional value and therefore offers 'empty' calories. It also has no fibre, unlike the natural sugar in fruit, and therefore is easy to eat a lot of. Consequently, excess calories cause weight gain. Too much sugar also encourages childhood tooth decay and diabetes in later life.

So, how can we reduce sugar, especially hidden sugars in our diets? I think the government is responsible. Ideally, it should regulate the amount of sugar that companies can add to processed foods. Furthermore, sugar's health risks should be taught in school. This approach has worked for smoking, after all.

Personally, I think it is extremely important that young people know about the dangers of sugar so that we can make informed choices. Although it is delicious, we must not put our future health at risk.

Bài 5

5 KEY PHRASES Look at the phrases. Which ones are included in the article?

(Nhìn vào các cụm từ. Những cái nào được bao gồm trong bài viết?)

Comment adverbs

Personally, (I think)...

Ideally,…

Surprisingly,...

Amazingly,...

Obviously,...

Consequently,...

Admittedly,...

Basically,...

Phương pháp giải:

*Nghĩa của các cụm từ

Comment adverbs (Trạng từ nhận xét)

Personally, (I think)...

(Cá nhân tôi nghĩ)...)

Ideally,…

(Lý tưởng nhất là,..)

Surprisingly,...

(Thật ngạc nhiên,...)

Amazingly,...

(Thật ngạc nhiên,...)

Obviously,...

(Rõ ràng,…)

Consequently,...

(Do đó,...)

Admittedly,...

(Phải thừa nhận rằng,...)

Basically,...

(Về cơ bản,...)

Lời giải chi tiết:

*Phrases are included in the article:

Personally, (I think)...

(Cá nhân tôi nghĩ)...)

Ideally,…

(Lý tưởng nhất là,..)

Surprisingly,...

(Thật ngạc nhiên,...)

Obviously,...

(Rõ ràng,…)

Bài 6

6 SPEAKING Work in groups. Discuss the opinions below. Decide which view you hold and use a comment adverb to introduce your view. Then add a reason.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các ý kiến dưới đây. Quyết định quan điểm nào bạn có và sử dụng trạng từ nhận xét để giới thiệu quan điểm của bạn. Sau đó thêm một lý do.)

1 It is / isn't OK to have some fat in your diet.

2 Additives in food are / aren't bad for you.

3 Fast food should/shouldn't be banned in leisure centres.

A: Personally, I think that our school should stop serving fast food. We eat too much of it.

B: Really?...

(A: Cá nhân tôi nghĩ rằng trường học của chúng ta nên ngừng phục vụ đồ ăn nhanh. Chúng ta ăn quá nhiều nó.

B: Thật sao?...)

Lời giải chi tiết:

1 It is / isn't OK to have some fat in your diet.

(Việc có một chút chất béo trong chế độ ăn uống của bạn là được/không được.)

Surprisingly, I believe it is okay to have some fat in your diet. Fat is an essential nutrient that the body needs for various functions, including providing energy, absorbing certain vitamins, and maintaining healthy skin and hair. However, it's crucial to consume healthy fats in moderation and avoid excessive intake of saturated and trans fats, which can increase the risk of heart disease and other health issues.

(Đáng ngạc nhiên là tôi tin rằng có một chút chất béo trong chế độ ăn uống của bạn là được. Chất béo là chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần cho nhiều chức năng khác nhau, bao gồm cung cấp năng lượng, hấp thụ một số vitamin và duy trì làn da và mái tóc khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiêu thụ chất béo lành mạnh một cách điều độ và tránh ăn quá nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác.)

2 Additives in food are / aren't bad for you.

(Chất phụ gia trong thực phẩm không hề có hại cho bạn)

Ideally, additives in food aren't inherently bad for you. Many additives serve important purposes such as preserving food, enhancing flavor, or improving texture. However, some additives may have negative health effects, especially if consumed in large quantities or if they are artificial additives with potential risks. It's essential to be mindful of the types and amounts of additives in the foods we consume and opt for whole, minimally processed options whenever possible.

(Lý tưởng nhất là các chất phụ gia trong thực phẩm vốn không có hại cho bạn. Nhiều chất phụ gia phục vụ các mục đích quan trọng như bảo quản thực phẩm, tăng hương vị hoặc cải thiện kết cấu. Tuy nhiên, một số chất phụ gia có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt nếu tiêu thụ với số lượng lớn hoặc nếu chúng là chất phụ gia nhân tạo có tiềm ẩn rủi ro. Điều cần thiết là phải chú ý đến loại và lượng chất phụ gia trong thực phẩm chúng ta tiêu thụ và lựa chọn các lựa chọn nguyên hạt, được chế biến tối thiểu bất cứ khi nào có thể.)

3 Fast food should/shouldn't be banned in leisure centres.

(Đồ ăn nhanh nên/không nên bị cấm ở các trung tâm giải trí.)

Fast food shouldn't be banned in leisure centers. While it's true that fast food is often associated with unhealthy eating habits and can contribute to obesity and other health issues, banning it entirely may not be the most effective solution. Instead, leisure centers can offer a variety of food options, including healthier alternatives to traditional fast food items. Additionally, promoting education about nutrition and making healthier choices available can empower individuals to make better food choices while still enjoying the convenience of dining at leisure centers.

(Không nên cấm đồ ăn nhanh ở các trung tâm giải trí. Mặc dù sự thật là đồ ăn nhanh thường liên quan đến thói quen ăn uống không lành mạnh và có thể góp phần gây ra bệnh béo phì cũng như các vấn đề sức khỏe khác, nhưng việc cấm hoàn toàn đồ ăn nhanh có thể không phải là giải pháp hiệu quả nhất. Thay vào đó, các trung tâm giải trí có thể cung cấp nhiều lựa chọn thực phẩm khác nhau, bao gồm các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho các món ăn nhanh truyền thống. Ngoài ra, thúc đẩy giáo dục về dinh dưỡng và đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn có thể giúp các cá nhân đưa ra lựa chọn thực phẩm tốt hơn trong khi vẫn tận hưởng sự tiện lợi khi ăn uống tại các trung tâm giải trí.)


 

Bài 7

7 Read the task below. Make notes on your opinions.

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Ghi lại ý kiến của bạn.)

You've read an article about teenagers and fast food. Write an article for your school website about the dangers of teenagers eating too much fast food, and how students can be persuaded to eat less of it.

(Bạn vừa đọc một bài viết về thanh thiếu niên và thức ăn nhanh. Viết một bài báo cho trang web của trường về sự nguy hiểm của việc thanh thiếu niên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh và cách thuyết phục học sinh ăn ít đồ ăn nhanh hơn.)

Bài 8

8 Plan your article in your notebook. Organise your ideas into paragraphs and link them. Then write your article (180-200 words).

(Lập kế hoạch bài viết của bạn trong sổ ghi chép của bạn. Sắp xếp các ý tưởng của bạn thành các đoạn văn và liên kết chúng. Sau đó viết bài viết của bạn (180-200 từ).)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

In an era where convenience often outweighs health concerns, it's imperative to address the issue of teenagers' fast food consumption. Fast food, though delicious and readily available, poses significant dangers to our well-being, particularly in the teenage years.

Excessive consumption of fast food can lead to a plethora of health problems, including obesity, heart disease, diabetes, and high blood pressure. Moreover, fast food is often laden with unhealthy fats, sugars, and excessive sodium, which can wreak havoc on developing bodies and minds.

To combat this alarming trend, we must educate and persuade our students to make healthier dietary choices. Encouraging teenagers to opt for homemade meals or healthier alternatives can make a substantial difference. Additionally, fostering a culture of wellness and promoting nutritious eating habits within our school community is crucial.

Furthermore, involving students in meal planning and preparation can instill a sense of ownership and pride in their food choices. By making healthier options accessible and appealing, we can gradually shift the paradigm towards a healthier lifestyle.

In conclusion, the dangers of teenagers' fast food consumption are undeniable. By raising awareness and implementing strategies to promote healthier eating habits, we can empower our students to make positive choices for their well-being and future. Let's embark on this journey towards a healthier generation together.

Tạm dịch

Trong thời đại mà sự tiện lợi thường quan trọng hơn những lo ngại về sức khỏe, việc giải quyết vấn đề tiêu thụ đồ ăn nhanh của thanh thiếu niên là điều bắt buộc. Thức ăn nhanh tuy ngon và sẵn có nhưng lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm đáng kể đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh có thể dẫn đến vô số vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì, bệnh tim, tiểu đường và huyết áp cao. Hơn nữa, thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo, đường và natri quá mức không tốt cho sức khỏe, có thể tàn phá sự phát triển của cơ thể và trí óc.

Để chống lại xu hướng đáng báo động này, chúng ta phải giáo dục và thuyết phục học sinh đưa ra những lựa chọn ăn uống lành mạnh hơn. Khuyến khích thanh thiếu niên lựa chọn bữa ăn tự làm hoặc các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Ngoài ra, việc nuôi dưỡng văn hóa lành mạnh và thúc đẩy thói quen ăn uống bổ dưỡng trong cộng đồng trường học của chúng ta là rất quan trọng.

Hơn nữa, việc cho học sinh tham gia lập kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn có thể thấm nhuần ý thức làm chủ và tự hào về việc lựa chọn thực phẩm của các em. Bằng cách làm cho các lựa chọn lành mạnh hơn trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn, chúng ta có thể dần dần thay đổi mô hình hướng tới một lối sống lành mạnh hơn.

Tóm lại, sự nguy hiểm của việc tiêu thụ đồ ăn nhanh của thanh thiếu niên là không thể phủ nhận. Bằng cách nâng cao nhận thức và thực hiện các chiến lược nhằm thúc đẩy thói quen ăn uống lành mạnh hơn, chúng tôi có thể trao quyền cho học sinh của mình đưa ra những lựa chọn tích cực cho sức khỏe và tương lai của các em. Hãy cùng nhau bắt tay vào cuộc hành trình hướng tới một thế hệ khỏe mạnh hơn.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6I. Culture

  1 SPEAKING Work in pairs. Say what health problems living in a city might cause. 2 Match questions (1-6) with paragraphs (A-C). You can match each paragraph with more than one question. 3 Listen to a radio programme about London's sewers and answer the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Review Unit 6

  Read the text and questions (1-6) below. Match the correct question with each part of the text (A-C). You can match each part with more than one question. You will hear three texts. Choose the correct answers (a–c). Work in pairs. Discuss the questions below. You may include the following points in your discussion.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6G. Speaking

  1 SPEAKING Describe the photo. How do you think the people are feeling? 2 VOCABULARY Put the words below in the correct groups. Can you add any more words to each group? 3 SPEAKING Work in pairs. Look at the illnesses and symptoms in exercise 2 and discuss the questions.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6F. Reading

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Read the three texts about food addiction. What were the consequences of the three people's addictions? 3 Read the Reading Strategy. Match the sentences (A-E) with the gaps (1-4). There is one extra sentence.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6E. World Skills

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Read the text. How could 'lucid dreaming' help students?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close