Tiếng Anh 12 Unit 2 2I. Culture

1 SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them?2 Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them?

(Làm việc theo cặp. Hãy nghĩ đến ba vấn đề quan trọng mà thế giới ngày nay phải đối mặt. Bạn nghĩ chúng ta có thể giải quyết chúng bằng cách nào?)

Lời giải chi tiết:

- Climate change: Invest in renewable energy sources such as solar, wind, hydro, and geothermal to reduce reliance on fossil fuels. Implement policies that promote energy efficiency and carbon pricing to incentivize businesses and individuals to reduce emissions.

(Biến đổi khí hậu: Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và địa nhiệt để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thực hiện các chính sách thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng và định giá carbon để khuyến khích các doanh nghiệp và cá nhân giảm lượng khí thải.)

- Inequality and poverty: Prioritize education and skills training programs, particularly in disadvantaged communities, to empower individuals with the knowledge and skills needed to access better job opportunities. Implement progressive taxation and social welfare policies to redistribute wealth and reduce income inequality.

(Bất bình đẳng và nghèo đói: Ưu tiên các chương trình giáo dục và đào tạo kỹ năng, đặc biệt ở các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, nhằm trao quyền cho các cá nhân có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp cận các cơ hội việc làm tốt hơn. Thực hiện các chính sách thuế lũy tiến và phúc lợi xã hội để phân phối lại của cải và giảm bất bình đẳng thu nhập.)

- Global health crises: Invest in healthcare infrastructure, including hospitals, clinics, and medical supply chains, particularly in developing countries. Improve access to healthcare services through universal healthcare coverage and community-based healthcare initiatives.

(Khủng hoảng sức khỏe toàn cầu: Đầu tư vào cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe, bao gồm bệnh viện, phòng khám và chuỗi cung ứng y tế, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn dân và các sáng kiến chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.)

Bài 2

2 Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful?

(Đọc văn bản. Chính phủ Anh đã đề xuất giải pháp nào cho một vấn đề ở thế kỷ 18? Nó có thành công không?)

The World's First GPS

On a stormy night in 1707, four ships struck rocks off the south coast of England and sank. One thousand, four hundred sailors were drowned. The ships had crashed because they had no way of knowing how far they had travelled in a particular direction; they could not calculate their longitude, which required accurate time measurement. It was the most serious in a series of accidents at sea, and a stunned British government decided to act. In such difficult circumstances, they believed that the best response to the disaster was a competition: the Longitude Prize.

The Longitude Prize was no ordinary competition. To win it, someone had to find a way of calculating how far a ship had travelled east or west from its point of departure. Geniuses such as Sir Isaac Newton had failed to find a solution, so to ensure the interest of Britain's greatest scientific minds, the government offered a prize of £20,000 - the equivalent of £2.6 million in today's money. But to everyone's surprise, it wasn't a famous academic who solved the problem, but an unknown carpenter. When John Harrison wasn't working with wood, he was making clocks. An accurate clock would allow sailors to calculate their position, but at the time it was thought impossible to create a mechanical clock that could work on a ship. The movement of the sea and the changes in temperature destroyed the delicate parts. However, after three frustrated attempts, Harrison's fourth sea clock, H4, finally triumphed. Its mechanics were so good that the H14 worked better than most clocks on land.

The Longitude Prize and Harrison's success generated a lot of interest in the 18th century, but it was soon forgotten. However, in 2013, the British government created a new Longitude Prize, offering £10 million to the person who could solve a great challenge to humanity. An enthralled public then took part in a TV programme where viewers chose one challenge from a list of six for scientists to focus on. The question now is, will someone be able to solve it just as well as Harrison solved the challenge presented to him?

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch

GPS đầu tiên trên thế giới

Vào một đêm giông bão năm 1707, bốn con tàu va phải đá ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh và bị chìm. Một nghìn bốn trăm thủy thủ bị chết đuối. Những con tàu gặp nạn vì không cách nào biết được mình đã đi được bao xa theo một hướng cụ thể; họ không thể tính được kinh độ của mình, việc này đòi hỏi phải đo thời gian chính xác. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong hàng loạt vụ tai nạn trên biển, khiến chính phủ Anh choáng váng và quyết định hành động. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ tin rằng cách ứng phó tốt nhất trước thảm họa là một cuộc thi: Giải Longitude.

Giải Longitude không phải là một cuộc cạnh tranh bình thường. Để giành được nó, ai đó phải tìm ra cách tính xem con tàu đã đi được bao xa về phía đông hoặc phía tây tính từ điểm xuất phát. Những thiên tài như Ngài Isaac Newton đã không tìm ra giải pháp, vì vậy để đảm bảo sự quan tâm của những bộ óc khoa học vĩ đại nhất nước Anh, chính phủ đã đưa ra giải thưởng trị giá 20.000 bảng Anh - tương đương 2,6 triệu bảng Anh theo thời giá ngày nay. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, người giải quyết vấn đề này không phải là một học giả nổi tiếng mà là một người thợ mộc vô danh. Khi John Harrison không làm việc với gỗ, ông ấy làm đồng hồ. Một chiếc đồng hồ chính xác sẽ cho phép các thủy thủ tính toán vị trí của họ, nhưng vào thời điểm đó người ta cho rằng không thể tạo ra một chiếc đồng hồ cơ có thể hoạt động trên tàu. Sự chuyển động của biển và sự thay đổi nhiệt độ đã phá hủy những bộ phận mỏng manh. Tuy nhiên, sau ba lần thất vọng, chiếc đồng hồ biển thứ tư của Harrison, H4, cuối cùng đã chiến thắng. Cơ chế hoạt động của nó tốt đến mức H14 hoạt động tốt hơn hầu hết các đồng hồ trên đất liền.

Giải thưởng Longitude và thành công của Harrison đã tạo ra rất nhiều sự quan tâm trong thế kỷ 18, nhưng nó đã sớm bị lãng quên. Tuy nhiên, vào năm 2013, chính phủ Anh đã tạo ra Giải thưởng Longitude mới, trao 10 triệu bảng Anh cho người có thể giải quyết một thách thức lớn cho nhân loại. Sau đó, một công chúng say mê tham gia vào một chương trình truyền hình trong đó người xem chọn một thử thách từ danh sách sáu thử thách để các nhà khoa học tập trung vào. Câu hỏi bây giờ là liệu ai đó có thể giải quyết nó tốt như Harrison đã giải quyết thử thách được đưa ra cho anh ta không?

Lời giải chi tiết:

In the 18th century, the British government suggested the solution of creating an accurate clock to address the problem of calculating longitude at sea.

(Vào thế kỷ 18, chính phủ Anh đã đề xuất giải pháp tạo ra một chiếc đồng hồ chính xác để giải quyết bài toán tính toán kinh độ trên biển.)

This solution proved to be successful when John Harrison, a relatively unknown carpenter and clockmaker, invented the marine chronometer, specifically his fourth sea clock known as H4.

(Giải pháp này tỏ ra thành công khi John Harrison, một thợ mộc và thợ đồng hồ tương đối vô danh, đã phát minh ra đồng hồ bấm giờ hàng hải, cụ thể là chiếc đồng hồ đi biển thứ tư của ông được gọi là H4.)

Bài 3

3 Read the text again. Answer the questions.

(Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1 What was the situation that the British government decided to deal with?

2 What surprised people about the winner of the Longitude Prize?

3 Why didn't sailors use mechanical clocks to calculate their positions?

4 Why do you think the successful sea clock was called H4?

5 How was the challenge for the new Longitude Prize decided on?

Lời giải chi tiết:

Gợi ý trả lời

1 What was the situation that the British government decided to deal with?

(Tình huống mà chính phủ Anh quyết định giải quyết là gì?)

Trả lời: The situation that the British government decided to deal with was the problem of accurately determining a ship's longitude at sea, which led to maritime disasters due to ships being unable to calculate their position accurately.

(Tình huống mà chính phủ Anh quyết định giải quyết là vấn đề xác định chính xác kinh độ của tàu trên biển, dẫn đến thảm họa hàng hải do tàu không thể tính toán chính xác vị trí của mình.)

2 What surprised people about the winner of the Longitude Prize?

(Điều gì khiến người ta ngạc nhiên về người đoạt giải Longitude?)

Trả lời: People were surprised that the winner of the Longitude Prize was not a famous academic or scientist, but rather an unknown carpenter and clockmaker named John Harrison.

(Mọi người rất ngạc nhiên khi người đoạt giải Longitude không phải là một học giả hay nhà khoa học nổi tiếng mà là một người thợ mộc và thợ đồng hồ vô danh tên là John Harrison.)

3 Why didn't sailors use mechanical clocks to calculate their positions?

(Tại sao các thủy thủ không sử dụng đồng hồ cơ để tính toán vị trí của mình?)

Trả lời: Because it was believed that the movement of the sea and changes in temperature on ships would damage the delicate parts of the clocks, making them unreliable for accurate timekeeping at sea.

(Bởi vì người ta tin rằng sự chuyển động của biển và sự thay đổi nhiệt độ trên tàu sẽ làm hỏng các bộ phận mỏng manh của đồng hồ, khiến chúng không còn đáng tin cậy để tính giờ chính xác trên biển.)

4 Why do you think the successful sea clock was called H4?

(Tại sao bạn nghĩ chiếc đồng hồ biển thành công lại có tên là H4?)

Trả lời: Because it was the fourth iteration or model created by John Harrison in his attempts to develop an accurate marine chronometer. The "H" might stand for "Harrison," while the "4" indicates that it was his fourth attempt.

(Bởi vì đây là phiên bản hoặc mẫu thứ tư được John Harrison tạo ra trong nỗ lực phát triển đồng hồ bấm giờ hàng hải chính xác. Chữ "H" có thể là viết tắt của "Harrison", trong khi chữ "4" biểu thị rằng đây là lần thử thứ tư của anh ấy.)

5 How was the challenge for the new Longitude Prize decided on?

(Thử thách cho Giải thưởng Longitude mới được quyết định như thế nào?)

Trả lời: It was decided through a TV program where viewers chose one challenge from a list of six for scientists to focus on. This process engaged the public and allowed them to have a say in determining the focus of the prize.

(Nó được quyết định thông qua một chương trình truyền hình trong đó người xem chọn một thử thách trong danh sách sáu thử thách để các nhà khoa học tập trung vào. Quá trình này thu hút công chúng và cho phép họ có tiếng nói trong việc xác định trọng tâm của giải thưởng.)


Bài 4

4 SPEAKING Work in pairs. The Longitude Prize is a prize for anyone that can solve one of the problems in the list. Which one would you choose to be the challenge for the new Longitude Prize? Why?

(Làm việc theo cặp. Giải Longitude là giải thưởng dành cho ai có thể giải quyết được một trong các vấn đề trong danh sách. Bạn sẽ chọn cái nào là thử thách cho Giải Longitude mới? Tại sao?)

THE LONGITUDE PRIZE CHALLENGES

Flight - How can we fly without damaging the environment?

Food - How can we make sure everyone has nutritious, sustainable food?

Antibiotics - How can we prevent the rise of resistance to antibiotics?

Paralysis - How can we restore movement to disabled people?

Water - How can we provide access to safe and clean water for everyone?

Dementia - How can we help people who are losing their memories and other mental abilities?

Phương pháp giải:

Tạm dịch

THÁCH THỨC GIẢI THƯỞNG LONGITUDE

Chuyến bay – Làm thế nào chúng ta có thể bay mà không gây tổn hại đến môi trường?

Thực phẩm – Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo mọi người đều có thực phẩm bổ dưỡng, bền vững?

Thuốc kháng sinh – Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn sự gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh?

Tê liệt – Làm thế nào chúng ta có thể khôi phục khả năng vận động cho người khuyết tật?

Nước – Làm thế nào chúng ta có thể cung cấp nước sạch và an toàn cho mọi người?

Chứng sa sút trí tuệ - Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người đang mất đi ký ức và các khả năng trí tuệ khác?

Lời giải chi tiết:

I would choose antibiotics because of long – term impact. Developing strategies to prevent antibiotic resistance would have long-term benefits by preserving the effectiveness of existing antibiotics and ensuring their availability for future generations. This would help sustainably manage infectious diseases and improve healthcare outcomes globally.

(Tôi sẽ chọn kháng sinh vì tác dụng lâu dài. Việc phát triển các chiến lược ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh sẽ mang lại lợi ích lâu dài bằng cách duy trì hiệu quả của các loại kháng sinh hiện có và đảm bảo tính sẵn có của chúng cho các thế hệ tương lai. Điều này sẽ giúp quản lý bền vững các bệnh truyền nhiễm và cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu.)

Bài 5

5 Listen to a podcast. Which problem from exercise 4 was chosen as the challenge for the Longitude Prize?

(Nghe một podcast. Vấn đề nào trong bài tập 4 được chọn làm thử thách cho Giải Longitude?)

Bài 6

6 Listen again. Choose the correct answers (a–c).

(Lắng nghe một lần nữa. Chọn câu trả lời đúng (a–c).)

1 On the podcast, they begin by talking about what happened

a on a TV programme.

b on a podcast.

c in a government debate.

2 The prize is being offered to

a any scientist.

b government scientists.

c famous scientists.

3 Dr Kenny uses the example of the warplane to demonstrate that the prize money

a is a lot.

c isn't so much.

b is reasonable.

4 World health organisations are worried that antibiotics

a endanger people's lives.

b are less successful.

chave become unnecessary.

5 If nobody wins the challenge, in the future, doctors may not be able to

a carry out some types of surgery.

b treat patients for certain illnesses.

c work in hospitals

Lời giải chi tiết:

1 On the podcast, they begin by talking about what happened

(Trên podcast, họ bắt đầu bằng việc nói về những gì đã xảy ra)

a on a TV programme.

(trên một chương trình truyền hình.)

b on a podcast.

(trên một podcast.)

c in a government debate.

(trong một cuộc tranh luận của chính phủ.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

2 The prize is being offered to

(Giải thưởng được trao cho)

a any scientist.

(một nhà khoa học nào đó.)

b government scientists.

(các nhà khoa học của chính phủ.)

c famous scientists.

(các nhà khoa học nổi tiếng.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

3 Dr Kenny uses the example of the warplane to demonstrate that the prize money

(Tiến sĩ Kenny sử dụng ví dụ về máy bay chiến đấu để chứng minh rằng số tiền thưởng)

a is a lot.

(rất nhiều)

b is reasonable.

(hợp lý)

c isn't so much.

(không nhiều lắm)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

4 World health organisations are worried that antibiotics

(Tổ chức y tế thế giới lo ngại kháng sinh)

a endanger people's lives.

(gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.)

b are less successful.

(ít thành công hơn.)

c have become unnecessary.

(đã trở nên không cần thiết.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

5 If nobody wins the challenge, in the future, doctors may not be able to

(Nếu không ai chiến thắng thử thách thì trong tương lai, các bác sĩ có thể không thể)

a carry out some types of surgery.

(thực hiện một số loại phẫu thuật.)

b treat patients for certain illnesses.

(điều trị cho bệnh nhân một số bệnh nhất định.)

c work in hospitals

(làm việc ở bệnh viện)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

Bài 7

7 SPEAKING Work in pairs. What important problem in the world would you add to the list in exercise 4?

(Làm việc theo cặp. Vấn đề quan trọng nào trên thế giới bạn sẽ thêm vào danh sách trong bài tập 4?)

Lời giải chi tiết:

Energy - How can we transition to renewable energy sources and achieve carbon neutrality?

(Năng lượng - Làm thế nào chúng ta có thể chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và đạt được mức độ trung hòa carbon?)

Education - How can we ensure access to quality education for all, especially in underserved communities?

(Giáo dục - Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo khả năng tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở những cộng đồng chưa được quan tâm?)

Biodiversity Loss - How can we halt and reverse the loss of biodiversity and protect endangered species and ecosystems?

(Mất đa dạng sinh học - Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học và bảo vệ các loài và hệ sinh thái có nguy cơ tuyệt chủng?)

Gender Equality - How can we achieve gender equality and empower women and girls worldwide?

(Bình đẳng giới - Làm thế nào chúng ta có thể đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới?)

Healthcare Access - How can we ensure equitable access to affordable and quality healthcare for all, regardless of income or location?

(Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Làm cách nào chúng tôi có thể đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, bất kể thu nhập hoặc địa điểm?)

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Review Unit 2

  Read the extract from a story. Circle the correct answers (A-D). Listen to four dialogues and choose the correct answers (a–c).While studying in Britain, you are sharing a flat with another student. You are having problems with your flatmate because he/she leaves the lights on after using the toilet. Talk with your flatmate and agree on some rules in the flat.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. If you needed advice for problem, what would you do? Discuss the options below. 2 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Decide on an argument for and an argument against the topic.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Are you good at sharing a living space with other people? Why? / Why not? What problems can there be? 2 Read the Speaking Strategy above. Add the question tags. Then read the Pronunciation box and practise saying the tags.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2F. Reading

  1 SPEAKING Look at the photos that illustrate two common problems in a city. What do you think are the problems? What are some possible solutions? 2 Read texts (A-C) opposite. Match the texts with the titles (1-5). There are two extra titles.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2E. Word Skills

  1 SPEAKING Read the forum post. In your own words, say what Marco is worried about.2 Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them? 3 Complete the phrases with the correct prepositions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close