Tiếng Anh 12 Unit 1 1I. Culture

1 SPEAKING Match each event with its date. Do you and your family do anything special on these days? 2 Read the text. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A–C).3 Read the text again and write True (T) or False (F) to the statements (1-5).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Match each event with its date. Do you and your family do anything special on these days?

(Nối mỗi sự kiện với ngày của nó. Bạn và gia đình có làm điều gì đặc biệt trong những ngày này không?)

1 Mother's Day

2 Vietnamese Family Day

3 Father's Day

4 Vu Lan Festival

A the third Sunday of June

B the second Sunday of May

C June 28th

D the 15th day of the seventh lunar month

Lời giải chi tiết:

1 - B

Mother's Day - the second Sunday of May

(Ngày của Mẹ - Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm)

2 – C

Vietnamese Family Day - June 28th

(Ngày Gia đình Việt Nam - 28/6)

3 – A

Father's Day - the third Sunday of June

(Ngày của Cha - Chủ Nhật thứ ba của tháng Sáu)

4 – D

Vu Lan Festival - the 15th day of the seventh lunar month

(Lễ Vu Lan – ngày 15 tháng 7 âm lịch)

My family celebrates Mother's Day and Father's Day by spending time with their parents and expressing appreciation. Vietnamese Family Day is a day to promote family values and activities, and the Vu Lan Festival is a Buddhist celebration to honor deceased parents.

(Gia đình tôi kỷ niệm Ngày của Mẹ và Ngày của Cha bằng cách dành thời gian bên cha mẹ và bày tỏ lòng biết ơn. Ngày Gia đình Việt Nam là ngày đề cao các giá trị và hoạt động gia đình, còn Lễ Vu Lan là ngày lễ Phật giáo nhằm tưởng nhớ cha mẹ đã khuất.)

Bài 2

2 Read the text. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A–C).

(Đọc văn bản. Nối các tiêu đề (1-3) với các đoạn văn (A–C).)

1 The reminder (Lời nhắc nhở)

2 Celebration activities (Hoạt động kỷ niệm)

3 The values (Các giá trị)

A

Some holidays are celebrated in honor of family members like mothers or fathers. In Viet Nam, June 28th is a day for the whole family. Although Family Day (or Vietnamese Family Day) is not an official national holiday, it is very popular and widely celebrated throughout the country. Its aim is to honour and spread traditional family values, and provide an opportunity for family members to get together, and also connect with their cultural roots.

B

Viet Nam, as a nation, prides itself on preserving its core cultural ideals, with a profound emphasis on the enduring values of family loyalty and harmony. In Vietnamese culture, the family is viewed as a unit, and children are expected to demonstrate the utmost respect to their parents. Family Day was established on June 28th, 2001, by the Deputy Prime Minister as a reminder of these values.

C

Various cultural activities are organised in cities all across Viet Nam. This year's celebrations are themed 'Peaceful Family, Happy Society, and include sports, cooking and singing contests. The event will also feature educational seminars on family values and parenting skills, as well as workshops on financial planning and career development. Families can participate in fun games and activities such as scavenger hunts, obstacle courses, and relay races that promote teamwork and bonding. The highlight of the day will be a concert featuring popular local artists, where families can enjoy live music performances and spend quality time together. The Family Day celebration is truly an opportunity for families to connect with each other in a meaningful way.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. A

Tạm dịch:

A - Các giá trị

Một số ngày lễ được tổ chức để vinh danh các thành viên trong gia đình như cha hoặc mẹ. Ở Việt Nam, ngày 28/6 là ngày dành cho cả gia đình. Ngày Gia đình (hay Ngày Gia đình Việt Nam) tuy không phải là ngày lễ chính thức của quốc gia nhưng lại rất phổ biến và được tổ chức rộng rãi trên khắp cả nước. Mục đích của nó là tôn vinh và truyền bá các giá trị truyền thống của gia đình, đồng thời tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình đoàn tụ, đồng thời kết nối với cội nguồn văn hóa của họ.

B - Lời nhắc nhở

Việt Nam, với tư cách là một quốc gia, tự hào về việc bảo tồn những lý tưởng văn hóa cốt lõi của mình, với sự nhấn mạnh sâu sắc đến các giá trị lâu dài về lòng trung thành và hòa thuận trong gia đình. Trong văn hóa Việt Nam, gia đình được coi là một đơn vị và con cái phải thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với cha mẹ. Ngày Gia đình được Phó Thủ tướng thành lập vào ngày 28/6/2001 như một lời nhắc nhở về những giá trị này.

C - Hoạt động kỷ niệm

Nhiều hoạt động văn hóa khác nhau được tổ chức tại các thành phố trên khắp Việt Nam. Lễ kỷ niệm năm nay có chủ đề “Gia đình hòa bình, xã hội hạnh phúc” và bao gồm các cuộc thi thể thao, nấu ăn và ca hát. Sự kiện này cũng sẽ có các hội thảo giáo dục về giá trị gia đình và kỹ năng nuôi dạy con cái cũng như hội thảo về lập kế hoạch tài chính và phát triển nghề nghiệp. Các gia đình có thể tham gia vào các trò chơi và hoạt động vui nhộn như săn xác thối, vượt chướng ngại vật và các cuộc đua tiếp sức nhằm thúc đẩy tinh thần đồng đội và gắn kết. Điểm nổi bật trong ngày sẽ là buổi hòa nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ địa phương nổi tiếng, nơi các gia đình có thể thưởng thức các buổi biểu diễn nhạc sống và dành thời gian vui vẻ bên nhau. Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình thực sự là cơ hội để các gia đình gắn kết với nhau một cách ý nghĩa.

Bài 3

3 Read the text again and write True (T) or False (F) to the statements (1-5).

(Đọc lại văn bản và viết Đúng (T) hoặc Sai (F) vào các câu (1-5).)

1 Vietnamese Family Day holds immense popularity and is enthusiastically observed across the nation.

2 The day is a great time for children all over the world to demonstrate their respect to their parents.

3 The most impressive event of the day is a concert given by international artists.

4 Family members can participate in cooking competitions.

5 Families can perform live on stage.

Lời giải chi tiết:

1. True

Vietnamese Family Day holds immense popularity and is enthusiastically observed across the nation.

(Ngày Gia đình Việt Nam có sức lan tỏa rộng rãi và được hưởng ứng nhiệt tình trên toàn quốc.)

Thông tin: “Although Family Day (or Vietnamese Family Day) is not an official national holiday, it is very popular and widely celebrated throughout the country.”

(Mặc dù Ngày Gia đình (hay Ngày Gia đình Việt Nam) không phải là ngày lễ chính thức của cả nước nhưng nó rất phổ biến và được tổ chức rộng rãi trên khắp cả nước)

2. False

The day is a great time for children all over the world to demonstrate their respect to their parents.

(Ngày này là thời điểm tuyệt vời để trẻ em trên toàn thế giới thể hiện lòng kính trọng đối với cha mẹ.)

Thông tin: “In Vietnamese culture, the family is viewed as a unit, and children are expected to demonstrate the utmost respect to their parents.”

(Trong văn hóa Việt Nam, gia đình được coi là một đơn vị và con cái phải thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với cha mẹ.)

3. False

The most impressive event of the day is a concert given by international artists.

(Sự kiện ấn tượng nhất trong ngày là buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ quốc tế.)

Thông tin: “The highlight of the day will be a concert featuring popular local artists..”

(Điểm nổi bật trong ngày sẽ là buổi hòa nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ địa phương nổi tiếng..)

4. False

Family members can participate in cooking competitions.

(Các thành viên trong gia đình có thể tham gia các cuộc thi nấu ăn.)

Thông tin: “This year's celebrations... include sports, cooking, and singing contests.”

(Lễ kỷ niệm năm nay... bao gồm các cuộc thi thể thao, nấu ăn và ca hát.)

5. True

Families can perform live on stage.

(Gia đình có thể biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.)

Thông tin: “families can enjoy live music performances and spend quality time together.”

(các gia đình có thể thưởng thức các buổi biểu diễn nhạc sống và dành thời gian vui vẻ bên nhau.)

Bài 4

4 Listen to a part of a gameshow and answer the questions.

(Nghe một phần của gameshow và trả lời các câu hỏi.)

1 Which round is the gameshow in?

(Gameshow diễn ra ở vòng nào?)

2 What is the main theme of all the questions in this round?

(Chủ đề chính của tất cả các câu hỏi trong vòng này là gì?)

3 What was the first gift that Mr Nam gave his wife?

(Món quà đầu tiên anh Nam tặng vợ là gì?)

4 What colour are the shoes Mrs Lan is wearing?

(Đôi giày bà Lan đang mang màu gì?)

5 Did they get their points in the third question?

(Họ có nhận được điểm ở câu hỏi thứ ba không?)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5 SPEAKING You are having a family reunion at the end of the month. Plan a short trip for your family on that day, including:

 

(Bạn sẽ có một cuộc đoàn tụ gia đình vào cuối tháng. Hãy lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cho gia đình trong ngày hôm đó, bao gồm)

1 Where you and your family are going

(Bạn và gia đình sẽ đi đâu)

2 What activities you are participating in

(Những hoạt động gì bạn sẽ tham gia)

Lời giải chi tiết:

Our family is gearing up for an exciting trip at the end of the month, and I can't wait to share the details. We've chosen a serene countryside retreat as our destination. The day kicks off with a refreshing nature walk, setting the tone for what promises to be a memorable experience. A delightful picnic lunch will follow, complete with homemade treats that everyone can enjoy together.

But that's not all – get ready for some outdoor fun! We've planned a series of games to add a touch of excitement, and there will be plenty of time for relaxation, too. If the local area holds any hidden gems of culture or history, we might take a moment to explore and learn something new.

As the day unfolds, we'll come together for a heartwarming family dinner. Whether it's a barbecue or a collaborative cooking session, it's sure to be a delicious feast. Our focus is on creating lasting memories and relishing each other's company. I'm genuinely looking forward to a fantastic day filled with laughter, connection, and joy!

Tạm dịch:

Gia đình chúng tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi thú vị vào cuối tháng và tôi rất nóng lòng được chia sẻ thông tin chi tiết. Chúng tôi đã chọn một nơi nghỉ dưỡng ở vùng nông thôn thanh bình làm điểm đến. Ngày bắt đầu bằng chuyến đi bộ thư giãn giữa thiên nhiên, tạo nên một không gian hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Tiếp theo là một bữa trưa dã ngoại thú vị, hoàn chỉnh với các món ăn tự chế biến mà mọi người có thể cùng nhau thưởng thức.

Nhưng đó chưa phải là tất cả - hãy sẵn sàng cho những cuộc vui ngoài trời! Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một loạt trò chơi để tăng thêm cảm giác phấn khích và cũng sẽ có nhiều thời gian để thư giãn. Nếu khu vực địa phương chứa đựng bất kỳ địa điểm giá trị văn hóa hoặc lịch sử tiềm ẩn nào, chúng ta có thể dành chút thời gian để khám phá và tìm hiểu điều gì đó mới mẻ.

Khi ngày mới bắt đầu, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bữa tối gia đình đầm ấm. Cho dù đó là bữa tiệc nướng hay buổi nấu ăn hợp tác, đó chắc chắn sẽ là một bữa tiệc ngon miệng. Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra những kỷ niệm lâu dài và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Tôi thực sự mong chờ một ngày tuyệt vời tràn ngập tiếng cười, sự kết nối và niềm vui!

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 Review Unit 1

  Read the text. Match sentences (A-F) with gaps (1-5). There is one extra sentence.You will hear four speakers talking about how they met their best friends. Are the sentences true or false? Write T or F. You will hear the recording twice.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions below. 2 Read the task and the essay. In which paragraphs does the writer cover each element of the task?3 Read the Learn this! box and the Writing Strategy. Then underline an example of each of the structures below in the essay.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Think of three things that might cause friends to fall out. 2 KEY PHRASES Read the Speaking Strategy and complete the phrases with the words below.3 SPEAKING Work in pairs. Describe photos A and B. Use phrases from exercise 2 to speculate about the people.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1F. Reading

  1 Read the quote from Arthur Miller. What do you think he means about technology and relationships in the modern times? Can you guess what the text is about? 2 Scan the text. What is the purpose of the reading?

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1E. Word Skills

  1 Read the dialogue. Underline six phrasal verbs which match meanings (a-f) below. How many more phrasal verbs are there in the dialogue? 2 Read the Learn this! box. Which verbs in the dialogue are transitive and which are intransitive?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close