Tiếng Anh 12 Unit 2 2H. Writing

1 SPEAKING Work in pairs. If you needed advice for problem, what would you do? Discuss the options below. 2 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Decide on an argument for and an argument against the topic.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. If you needed advice for problem, what would you do? Discuss the options below.

(Làm việc theo cặp. Nếu bạn cần lời khuyên cho vấn đề, bạn sẽ làm gì? Thảo luận về các lựa chọn dưới đây.)

go to an online forum

speak to a family member

speak to a friend

speak to a teacher/ other adult

(đi đến một diễn đàn trực tuyến

nói chuyện với một thành viên trong gia đình

nói chuyện với một người bạn

nói chuyện với giáo viên/người lớn khác)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Hmm, have you thought about where you could get advice from?

B: I was considering talking to someone, but I'm not sure who would be best to ask.

A: You could try going to an online forum. There are usually a lot of people there who could offer different perspectives and suggestions.

B: That's true, but I'm a bit hesitant about sharing personal stuff online.

A: Understandable. How about speaking to a teacher or another trusted adult? They might have some helpful insights and could offer support.

B: Yeah, that's a good idea. I do trust my teacher, and they might be able to give me some guidance on how to improve my study habits.

A: Definitely worth considering. And if you need someone to talk to in the meantime, I'm here for you.

Tạm dịch

A: Hmm, bạn đã nghĩ xem mình có thể nhận được lời khuyên từ đâu chưa?

B: Tôi đang cân nhắc việc nói chuyện với ai đó, nhưng tôi không chắc nên hỏi ai là tốt nhất.

A: Bạn có thể thử truy cập một diễn đàn trực tuyến. Ở đó thường có rất nhiều người có thể đưa ra những quan điểm và đề xuất khác nhau.

B: Đúng vậy, nhưng tôi hơi do dự về việc chia sẻ nội dung cá nhân trên mạng.

A: Có thể hiểu được. Còn việc nói chuyện với giáo viên hoặc người lớn đáng tin cậy khác thì sao? Họ có thể có một số hiểu biết hữu ích và có thể cung cấp hỗ trợ.

B: Vâng, đó là một ý tưởng hay. Tôi thực sự tin tưởng giáo viên của mình và họ có thể cho tôi một số hướng dẫn về cách cải thiện thói quen học tập của tôi.

A: Chắc chắn đáng xem xét. Và nếu bạn cần ai đó để nói chuyện trong lúc này, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Bài 2

2 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Decide on an argument for and an argument against the topic.

(Làm việc theo cặp. Đọc nhiệm vụ. Quyết định một lập luận ủng hộ và một lập luận chống lại chủ đề.)

Young people are increasingly looking online for solutions to their personal problems. Write an essay in which you offer arguments for and against using the internet in this way.

(Giới trẻ ngày càng tìm kiếm giải pháp trực tuyến cho các vấn đề cá nhân của họ. Viết một bài luận trong đó bạn đưa ra những lập luận ủng hộ và phản đối việc sử dụng internet theo cách này.)

Lời giải chi tiết:

An argument for:

(Một lập luận ủng hộ)

Diverse perspectives: Through online forums and communities, young people can connect with others from diverse backgrounds and experiences. This exposure to different perspectives can broaden their understanding of various issues and provide alternative viewpoints that they may not have considered otherwise. This can lead to more informed decision-making and a deeper appreciation for diversity.

(Quan điểm đa dạng: Thông qua các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến, những người trẻ tuổi có thể kết nối với những người khác có hoàn cảnh và trải nghiệm đa dạng. Việc tiếp xúc với các quan điểm khác nhau có thể mở rộng hiểu biết của họ về các vấn đề khác nhau và đưa ra những quan điểm thay thế mà họ có thể chưa từng cân nhắc. Điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định sáng suốt hơn và đánh giá cao hơn về sự đa dạng.)

An argument against: 

(Một lập luận chống lại)

Reliability of information: Not all information found online is accurate or trustworthy. Young people may come across misleading or harmful advice that could exacerbate their problems rather than solve them. Without proper discernment skills, they may struggle to differentiate between credible sources and misinformation.

(Độ tin cậy của thông tin: Không phải tất cả thông tin tìm thấy trực tuyến đều chính xác hoặc đáng tin cậy. Những người trẻ tuổi có thể gặp phải những lời khuyên sai lệch hoặc có hại, khiến vấn đề của họ trở nên trầm trọng hơn thay vì giải quyết được. Nếu không có kỹ năng phân biệt phù hợp, họ có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các nguồn đáng tin cậy và thông tin sai lệch.)

Bài 3

3 Read the essay. Do you agree with the conclusion? Why? / Why not?

(Đọc bài luận. Bạn có đồng ý với kết luận này không? Tại sao? / Tại sao không?)

There are many internet forums and chat rooms for young people where they can discuss their personal problems with their peers. There are both advantages and disadvantages to looking for solutions in this way.

The first advantage of the internet is the huge amount of information on it. You can find an answer to any question you have, provided that you search correctly. And no one can deny that chat rooms can be very supportive and can help you to feel better. Even if you feel you are the only person with your particular problem, you will soon realise that there is always someone else who feels the same way.

So are there any disadvantages to using the internet in this way? Although it is true that there is a lot of information online, we should also remember that it is not always accurate. Moreover, teenagers in chat rooms are not necessarily the best judges of a situation. Even if you get advice, it may not be the most helpful advice you could receive. Finally, the internet is impersonal. People who you chat to online don't know you well, so they won't understand your particular situation.

In conclusion, even though the internet can be helpful when you have a problem, I don't think it is a substitute for speaking to the people in your life who know and care about you. Young people shouldn't forget to talk to the people that they have a real relationship with.

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Có rất nhiều diễn đàn internet và phòng trò chuyện dành cho giới trẻ, nơi họ có thể thảo luận các vấn đề cá nhân của mình với bạn bè. Có cả ưu điểm và nhược điểm khi tìm kiếm giải pháp theo cách này.

Ưu điểm đầu tiên của Internet là lượng thông tin khổng lồ trên đó. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào bạn có, miễn là bạn tìm kiếm chính xác. Và không ai có thể phủ nhận rằng các phòng chat có thể hỗ trợ rất nhiều và có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình là người duy nhất gặp phải vấn đề cụ thể của mình, bạn sẽ sớm nhận ra rằng luôn có người khác cũng cảm thấy như vậy.

Vậy việc sử dụng internet theo cách này có bất lợi gì không? Mặc dù đúng là có rất nhiều thông tin trên mạng nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng không phải lúc nào nó cũng chính xác. Hơn nữa, thanh thiếu niên trong phòng trò chuyện không nhất thiết phải là người đánh giá tốt nhất một tình huống. Ngay cả khi bạn nhận được lời khuyên, đó có thể không phải là lời khuyên hữu ích nhất mà bạn có thể nhận được. Cuối cùng, Internet là ảo. Những người mà bạn trò chuyện trực tuyến không biết rõ về bạn nên họ sẽ không hiểu hoàn cảnh cụ thể của bạn.

Tóm lại, mặc dù internet có thể hữu ích khi bạn gặp vấn đề, nhưng tôi không nghĩ nó có thể thay thế việc nói chuyện với những người biết và quan tâm đến bạn trong cuộc sống. Những người trẻ không nên quên nói chuyện với những người mà họ có mối quan hệ thực sự.

Lời giải chi tiết:

I agree with conclusion. While the internet can provide valuable information and support, especially for those who may feel isolated or unable to access offline resources, it is essential to prioritize meaningful connections with trusted individuals in your life when seeking solutions to personal problems. These relationships offer a level of support and understanding that cannot be replicated through online interactions alone.

(Tôi đồng ý với kết luận. Mặc dù internet có thể cung cấp thông tin và hỗ trợ có giá trị, đặc biệt đối với những người cảm thấy bị cô lập hoặc không thể truy cập các tài nguyên ngoại tuyến, nhưng điều cần thiết là phải ưu tiên kết nối có ý nghĩa với những cá nhân đáng tin cậy trong cuộc sống của bạn khi tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cá nhân. Những mối quan hệ này mang lại mức độ hỗ trợ và hiểu biết không thể được nhân rộng chỉ thông qua tương tác trực tuyến.)

Writing Strategy

Writing Strategy

When you write an essay, you need to ensure that it has a clear structure.

Paragraph 1: Introduction (stating the issue)

Paragraph 2: Arguments for the statement

Paragraph 3: Arguments against the statement

Paragraph 4: Summary, your own opinion

Tạm dịch

Chiến lược viết

Khi viết một bài luận, bạn cần đảm bảo rằng nó có cấu trúc rõ ràng.

Đoạn 1: Giới thiệu (nêu vấn đề)

Đoạn 2: Lập luận cho câu nói

Đoạn 3: Lập luận chống lại câu nói

Đoạn 4: Tóm tắt, ý kiến riêng của bạn

Bài 4

4 Read the Writing Strategy. Then read and compare the structure in the essay. Are either of your views from exercise 2 expressed by the writer?

(Đọc Chiến lược viết. Sau đó đọc và so sánh cấu trúc trong bài văn. Một trong những quan điểm của bạn từ bài tập 2 có được người viết bày tỏ không?)

Lời giải chi tiết:

The essay has the same structure as the Writing strategy.

(Bài luận có cấu trúc tương tự như chiến lược viết.)

I have the same argument against with the writer.

(Tôi có cùng quan điểm phản đôi với người viết.)

Bài 5

5 KEY PHRASES Look at the phrases below. Which ones are included in the essay?

(Nhìn vào các cụm từ dưới đây. Những cái nào được bao gồm trong bài luận?)

Introducing one side of the argument

The first / second advantage...

It can be argued that...

No one can deny that... On the one hand,...

It is also true that...

Furthermore,.../ Moreover,...

Introducing the other side of the argument

However,...

On the other hand,...

Although it is true that ..., we should also remember that...

Having said that,.../ That said,...

And yet,...

Phương pháp giải:

*Nghĩa của các cụm từ

Introducing one side of the argument

(Giới thiệu một mặt của lập luận)

The first / second advantage...

(Lợi thế thứ nhất/thứ hai...)

It can be argued that...

(Nó có thể được lập luận rằng...)

No one can deny that... On the one hand,...

(Không ai có thể phủ nhận điều đó... Một mặt,...)

It is also true that...

(Cũng đúng là...)

Furthermore,.../ Moreover,...

(Hơn nữa,.../ Hơn nữa,...)

Introducing the other side of the argument

(Giới thiệu mặt khác của lập luận)

However,...

(Tuy nhiên,...)

On the other hand,...

(Mặt khác,...)

Although it is true that ..., we should also remember that...

(Dù đúng là…, nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng…)

Having said that,.../ That said,...

(Phải nói đến…)

And yet,...

(Chưa hết,...)

Lời giải chi tiết:

Các cụm từ xuất hiện trong bài viết:

- The first advantage of the internet is

(Ưu điểm đầu tiên của Internet là)

- No one can deny that...

(Không ai có thể phủ nhận rằng...)

- On the one hand,...

(Một mặt,…)

- It is also true that

(Cũng đúng rằng)

- Moreover

(Hơn thế nữa)

LEARN THIS!

LEARN THIS! even though and even if

1 Even though expresses a fact, something real. It means 'despite the fact that...'

Even though John’s house is small, he loves it.

2 Even if refers to an imaginary situation. It means 'despite the possibility that... '

Even if John won the lottery, he wouldn't buy a bigger house.

Tạm dịch

LEARN THIS! mặc dù và thậm chí nếu

1 Even diễn tả một sự thật, một điều gì đó có thật. Nó có nghĩa là 'mặc dù thực tế là...'

Mặc dù nhà của John nhỏ nhưng anh ấy rất thích nó.

2 Ngay cả khi đề cập đến một tình huống tưởng tượng. Nó có nghĩa là 'mặc dù có khả năng... '

Ngay cả khi John trúng số, anh ấy cũng sẽ không mua một căn nhà lớn hơn.

Bài 6

6 Read the Learn this! box. Then find examples of the rules in the essay.

(Đọc phần Learn this! Sau đó tìm ví dụ về các quy tắc trong bài luận.)

Lời giải chi tiết:

- Even though it is true that there is a lot of information online, we should also remember that it is not always accurate.

(Mặc dù đúng là có rất nhiều thông tin trên mạng nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng không phải lúc nào thông tin đó cũng chính xác.)

- Even if you feel you are the only person with your particular problem, you will soon realise that there is always someone else who feels the same way.

(Ngay cả khi bạn cảm thấy mình là người duy nhất gặp phải vấn đề cụ thể của mình, bạn sẽ sớm nhận ra rằng luôn có người khác cũng cảm thấy như vậy.)

- Even if you get advice, it may not be the most helpful advice you could receive.

(Ngay cả khi bạn nhận được lời khuyên, đó có thể không phải là lời khuyên hữu ích nhất mà bạn có thể nhận được.)

Bài 7

7 Read the task below. Make notes of some advantages and disadvantages.

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Ghi lại một số ưu điểm và nhược điểm.)

Because of mobile phones, young people can usually contact a parent if they have a problem. Write an essay in which you present the advantages and disadvantages of always being in contact.

(Nhờ có điện thoại di động, thanh thiếu niên thường có thể liên lạc với cha mẹ nếu gặp vấn đề. Viết một bài luận trong đó bạn trình bày những ưu điểm và nhược điểm của việc luôn giữ liên lạc.)

Lời giải chi tiết:

* Advantages (Ưu điểm)

Safety and security

(An toàn và bảo mật)

Peace of mind for parents

(Yên tâm cho cha mẹ)

Building trust and independence

(Xây dựng niềm tin và sự độc lập)

* Disadvantages (Nhược điểm)

Overreliance on parents

(Quá phụ thuộc vào cha mẹ)

Dependency on technology

(Sự phụ thuộc vào công nghệ)

Potential for distraction

(Khả năng gây xao lãng)

Bài 8

8 Write your essay (180-200 words) using your notes from exercise 7.

(Viết bài luận của bạn (180-200 từ) sử dụng ghi chú của bài tập 7.)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

In today's digital age, mobile phones have become indispensable tools for communication, especially among young people. While the ability to always be in contact with parents offers several advantages, it also comes with its fair share of disadvantages.

Firstly, the availability of mobile phones ensures safety and security for young individuals, providing them with a means to reach out to parents in case of emergencies or when feeling unsafe. This not only offers peace of mind for parents but also fosters a sense of trust and independence in young people as they navigate through various situations.

However, there is a downside to constant connectivity. Overreliance on parents via mobile phones may lead to a lack of self-reliance and problem-solving skills among young individuals. Additionally, the dependency on technology for communication can erode face-to-face interaction skills and contribute to a generation that struggles with interpersonal relationships. Moreover, the potential for constant distraction posed by mobile phones can hinder productivity and focus, impacting academic performance and overall well-being.

In conclusion, while the ability to always be in contact with parents through mobile phones offers undeniable advantages in terms of safety and peace of mind, it's essential to recognize and mitigate the drawbacks such as overreliance, dependency on technology, and the potential for distraction. Balancing connectivity with healthy boundaries is crucial for fostering independence and well-rounded development among young individuals.

Tạm dịch

Trong thời đại số ngày nay, điện thoại di động đã trở thành công cụ liên lạc không thể thiếu, đặc biệt là trong giới trẻ. Mặc dù khả năng luôn liên lạc với cha mẹ mang lại một số lợi ích nhưng nó cũng có nhiều nhược điểm.

Thứ nhất, sự sẵn có của điện thoại di động đảm bảo an toàn và an ninh cho giới trẻ, cung cấp cho các em phương tiện để liên lạc với phụ huynh trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi cảm thấy không an toàn. Điều này không chỉ mang lại sự yên tâm cho các bậc cha mẹ mà còn nuôi dưỡng cảm giác tin cậy và độc lập ở những người trẻ khi họ vượt qua các tình huống khác nhau.

Tuy nhiên, có một nhược điểm là kết nối liên tục. Việc phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ qua điện thoại di động có thể dẫn đến thiếu khả năng tự lực và kỹ năng giải quyết vấn đề ở giới trẻ. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào công nghệ để giao tiếp có thể làm giảm các kỹ năng tương tác mặt đối mặt và góp phần tạo ra một thế hệ gặp khó khăn trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Hơn nữa, khả năng gây mất tập trung liên tục do điện thoại di động gây ra có thể cản trở năng suất và sự tập trung, ảnh hưởng đến kết quả học tập và sức khỏe tổng thể.

Tóm lại, mặc dù khả năng luôn liên lạc với phụ huynh qua điện thoại di động mang lại những lợi ích không thể phủ nhận về mặt an toàn và yên tâm, nhưng điều cần thiết là phải nhận ra và giảm thiểu những hạn chế như phụ thuộc quá mức, phụ thuộc vào công nghệ và khả năng mất tập trung. Cân bằng kết nối với các ranh giới lành mạnh là rất quan trọng để thúc đẩy tính độc lập và phát triển toàn diện của các cá nhân trẻ.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2I. Culture

  1 SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them?2 Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful?

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Review Unit 2

  Read the extract from a story. Circle the correct answers (A-D). Listen to four dialogues and choose the correct answers (a–c).While studying in Britain, you are sharing a flat with another student. You are having problems with your flatmate because he/she leaves the lights on after using the toilet. Talk with your flatmate and agree on some rules in the flat.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Are you good at sharing a living space with other people? Why? / Why not? What problems can there be? 2 Read the Speaking Strategy above. Add the question tags. Then read the Pronunciation box and practise saying the tags.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2F. Reading

  1 SPEAKING Look at the photos that illustrate two common problems in a city. What do you think are the problems? What are some possible solutions? 2 Read texts (A-C) opposite. Match the texts with the titles (1-5). There are two extra titles.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2E. Word Skills

  1 SPEAKING Read the forum post. In your own words, say what Marco is worried about.2 Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them? 3 Complete the phrases with the correct prepositions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close