Tiếng Anh 12 Unit 5 5H. Writing

1 SPEAKING Work in pairs. Look at the want ad and discuss the questions. 2 Read the task above and the letter below. In which paragraph does the letter include a) key qualities of the writer b) reasons for wanting to do this job?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

A formal letter

I can write a formal application letter.

IELTS TA WANTED

Have you ever sat for an IELTS test? Are you patient? Can you work in the evenings or at weekends? If you have answered YES to the above, write to us.

• Starting rate of 50,000 VND per hour

• Free uniform

• Excellent training

• Friendly and academic environment

Mr Hoa An

Academic manager

BETTER-YOU LANGUAGE CENTRE

456 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City

Tạm dịch

TUYÊN DỤNG IELTS

Bạn đã từng dự thi IELTS chưa? Bạn có kiên nhẫn không? Bạn có thể làm việc vào buổi tối hoặc cuối tuần? Nếu bạn đã trả lời CÓ cho những câu hỏi trên, hãy viết thư cho chúng tôi.

• Mức khởi điểm 50.000 đồng/giờ

• Đồng phục miễn phí

• Đào tạo xuất sắc

• Môi trường học thuật và thân thiện

Ông Hòa An

Quản lý học thuật

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ BETTER-BẠN

456 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

1 SPEAKING Work in pairs. Look at the want ad and discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào quảng cáo tuyển dụng và thảo luận các câu hỏi.)

1 According to the job advert, what is expected from an applicant? What can an applicant enjoy at the work place?

2 What should you do if you want to apply for this job?

Lời giải chi tiết:

1 According to the job advert, what is expected from an applicant? What can an applicant enjoy at the workplace?

(Theo quảng cáo tuyển dụng, ứng viên được mong đợi điều gì? Ứng viên có thể được hưởng những gì tại nơi làm việc?)

An applicant can work in the evenings or at weekends. The applicant can enjoy the starting rate of 50,000 VND per hour, free uniform, excellent training, friendly and academic environmentat the workplace.

(Ứng viên có thể làm việc vào buổi tối hoặc cuối tuần. Ứng viên có thể được hưởng mức lương khởi điểm 50.000 đồng một giờ, đồng phục miễn phí, đào tạo xuất sắc, môi trường học thuật và thân thiện tại nơi làm việc.)

2 What should you do if you want to apply for this job?

(Bạn nên làm gì nếu muốn ứng tuyển vào công việc này?)

If you want to apply for this job, you should contact Mr. Hoa An – Academic manager.

(Nếu bạn muốn ứng tuyển công việc này, bạn nên liên hệ với anh Hòa An – Giám đốc đào tạo.)

Bài 2

2 Read the task above and the letter below. In which paragraph does the letter include a) key qualities of the writer b) reasons for wanting to do this job?

(Đọc nhiệm vụ trên và bức thư dưới đây. Trong đoạn văn nào bức thư bao gồm a) những phẩm chất chính của người viết b) lý do muốn làm công việc này?)

Nguyen Song Anh

246 Hoa Mai Street, Phu Nhuan District Ho Chi Minh City

10th February 20..

Mr Hoa An

Academic Manager

Better-You Language Centre

456 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City

Dear Mr Hoa An,

I am writing to express my interest in the position of teaching assistant at Better-You Language Centre. I saw your advertisement in Tuol Tre Newspaper yesterday and I believe my English competence and communication skills make me a perfect fit for this job.

I am currently in grade 12 at Le Hong Phong High School for the Gifted and I am looking for a part-time job. Working in the evenings and at weekends would fit in with my studies.

I took my IELTS test three months ago and got an overall score of 8.0. Therefore, I can share my own experience with future IELTS candidates. I enjoy working with teenagers and I have previous experience of working as a volunteer at SOS Children's Village in Ho Chi Minh City. I was in charge of giving the children there 2-hour English lessons every weekend.

I am aware that Better-You Language Centre is one of the largest language centres in Ho Chi Minh City and I am eager to join your team.

I have enclosed my résumé. I would be grateful for the opportunity to discuss the position further.

Yours sincerely.

Nguyen Song Anh

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Nguyễn Song Anh

246 Hoa Mai, Quận Phú Nhuận TP.HCM

Ngày 10 tháng 2 20..

Ông Hòa An

Giám đốc học thuật

Trung tâm ngoại ngữ Better-You

456 Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thưa anh Hoà An,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến vị trí trợ giảng tại Trung tâm Ngoại ngữ Better-You. Tôi đã xem quảng cáo của bạn trên Báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua và tôi tin rằng năng lực tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp của tôi khiến tôi hoàn toàn phù hợp với công việc này.

Hiện tôi đang học lớp 12 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đang tìm việc làm thêm. Làm việc vào buổi tối và cuối tuần sẽ phù hợp với việc học của tôi.

Tôi đã thi IELTS ba tháng trước và đạt điểm tổng là 8.0. Vì vậy, tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với các thí sinh IELTS tương lai. Tôi thích làm việc với thanh thiếu niên và tôi đã có kinh nghiệm làm tình nguyện viên tại Làng trẻ em SOS ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chịu trách nhiệm cho bọn trẻ ở đó học tiếng Anh 2 giờ vào mỗi cuối tuần.

Tôi được biết Trung tâm Ngoại ngữ Better-You là một trong những trung tâm ngoại ngữ lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và tôi rất mong muốn được gia nhập đội ngũ của bạn.

Tôi đã đính kèm sơ yếu lý lịch của tôi. Tôi sẽ biết ơn nếu có cơ hội thảo luận thêm về vị trí này.

Trân trọng.

Nguyễn Song Anh

Lời giải chi tiết:

The letter include a) key qualities of the writer in paragraph 3.

(Bức thư bao gồm a) những phẩm chất chính của người viết ở đoạn 3.)

The letter include b) reasons for wanting to do this job in paragraph 2.

(Bức thư bao gồm b) lý do muốn làm công việc này ở đoạn 2.)

Writing Strategy

Writing Strategy

When you write a formal letter:

• do not use informal words and phrases.

• avoid contractions and abbreviations.

Tạm dịch

Chiến lược viết

Khi bạn viết một lá thư trang trọng:

• không sử dụng những từ và cụm từ không trang trọng.

• tránh viết tắt.

Bài 3

3 Read the Writing Strategy. Find formal expressions in the letter for the informal words and phrases below.

(Đọc Chiến lược viết. Tìm những cách diễn đạt trang trọng trong thư cho những từ và cụm từ thân mật dưới đây.)

Language focus: formal language

a I want to have

b I used to work

c I am really interested in

d means I am suitable for

e had to give

Lời giải chi tiết:

Language focus: formal language

(trọng tâm ngữ pháp: ngôn ngữ trang trọng) 

a I want to have = I desire to have

(Tôi mong muốn có)

b I used to work = I formerly worked

(Tôi đã từng làm việc)

c I am really interested in = I am genuinely interested in

(Tôi thực sự quan tâm đến)

d means I am suitable for = signifies I am appropriate for

(có nghĩa là tôi phù hợp với)

e had to give = was required to provide

(được yêu cầu cung cấp)

Bài 4

4 Rewrite the informal sentences in an appropriate formal style using the words in brackets.

(Viết lại các câu thân mật theo phong cách trang trọng thích hợp sử dụng các từ trong ngoặc.)

1 I was happy to read your advertisement in Thanh Nien Newspaper yesterday. (it / with interest / read / yesterday's Thanh Nien Newspaper)

2 My English is good and I know some French. (speak / fluent / have / a basic knowledge)

3 You can find my CV in this letter. (enclose / CV / letter)

4 You can interview me whenever you like. (available / an interview / any time)

Lời giải chi tiết:

1 I was happy to read your advertisement in Thanh Nien Newspaper yesterday.

(Hôm qua tôi rất vui khi đọc được quảng cáo của bạn trên Báo Thanh Niên.)

=> It was with interest that I read your advertisement in Thanh Nien Newspaper yesterday.

(Thật thú vị khi tôi đọc được quảng cáo của bạn trên Báo Thanh Niên ngày hôm qua.)

2 My English is good and I know some French.

(Tiếng Anh của tôi tốt và tôi biết một chút tiếng Pháp.)

=> I speak English fluently and possess a basic knowledge of French.

(Tôi nói tiếng Anh lưu loát và có kiến thức cơ bản về tiếng Pháp.)

3 You can find my CV in this letter.

(Bạn có thể tìm thấy CV của tôi trong bức thư này.)

=> I enclose my CV within this letter for your perusal.

(Tôi gửi kèm CV của tôi trong thư này để bạn xem xét.)

4 You can interview me whenever you like.

(Bạn có thể phỏng vấn tôi bất cứ khi nào bạn muốn.)

=> I am available for an interview anytime.

(Tôi sẵn sàng phỏng vấn bất cứ lúc nào.)

Bài 5

5 Read the task below. Make notes. Then write your letter (180-200 words).

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Ghi chú. Sau đó viết thư của bạn (180-200 từ).)

WORK FOR SCHOOL COFFEE

School Coffee is a gathering point for high school students.

Do you have excellent communicaton skills? Can you work in a team? Are you willing to learn?

A lot of teenagers and adults come and work with us, so start your weekend job with us:

• Choose the hours you work

• Gain work experience

• Meet talented peers and mentors

Join us as a team member, assistant manager or content writer.

Contact Ms Thu An

789 Dinh Tien Hoang Street, Binh Thanh District

Phương pháp giải:

Tạm dịch

LÀM VIỆC CHO SCHOOL COFFEE

School Coffee là điểm tụ tập của các bạn học sinh cấp 3.

Bạn có kỹ năng giao tiếp xuất sắc? Bạn có thể làm việc theo nhóm không? Bạn có sẵn sàng học hỏi không?

Rất nhiều thanh thiếu niên và người lớn đến làm việc với chúng tôi, vì vậy hãy bắt đầu công việc cuối tuần của bạn với chúng tôi:

• Chọn giờ bạn làm việc

• Tích lũy kinh nghiệm làm việc

• Gặp gỡ những người đồng nghiệp và cố vấn tài năng

Tham gia với chúng tôi với tư cách là thành viên nhóm, trợ lý giám đốc hoặc người viết nội dung.

Liên hệ Ms Thu An

789 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

Dear Ms. Thu An,

I am writing to express my interest in the opportunities available at School Coffee, as advertised. With a passion for effective communication, a proven ability to collaborate within a team, and a strong desire for continuous learning, I believe I would be a valuable addition to your team.

I am particularly drawn to the flexibility offered in choosing working hours, as it would allow me to balance my academic commitments effectively while gaining valuable work experience. Moreover, the prospect of interacting with both teenagers and adults presents an exciting opportunity for personal and professional growth.

As someone who values teamwork and thrives in collaborative environments, I am eager to contribute as a team member or assistant manager. Additionally, my writing skills and creative flair make me well-suited for the role of a content writer.

I am keen to further discuss how my skills and experiences align with the needs of School Coffee. Please find enclosed my resume for your consideration. Thank you for considering my application. I look forward to the possibility of contributing to your team.

Your sincerely,

Tom

Tạm dịch

Kính gửi chị Thu An,

Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan tâm của mình đến những cơ hội có được tại School Coffee như đã quảng cáo. Với niềm đam mê giao tiếp hiệu quả, khả năng cộng tác trong nhóm đã được chứng minh và mong muốn học hỏi liên tục, tôi tin rằng mình sẽ là sự bổ sung có giá trị cho nhóm của bạn.

Tôi đặc biệt bị thu hút bởi sự linh hoạt trong việc lựa chọn giờ làm việc, vì nó sẽ cho phép tôi cân bằng các cam kết học tập của mình một cách hiệu quả đồng thời tích lũy được kinh nghiệm làm việc quý giá. Hơn nữa, triển vọng tương tác với cả thanh thiếu niên và người lớn mang đến cơ hội thú vị để phát triển cá nhân và nghề nghiệp.

Là một người coi trọng tinh thần đồng đội và phát triển trong môi trường hợp tác, tôi mong muốn được đóng góp với tư cách là thành viên nhóm hoặc trợ lý giám đốc. Ngoài ra, kỹ năng viết và khả năng sáng tạo của tôi khiến tôi rất phù hợp với vai trò người viết nội dung.

Tôi muốn thảo luận thêm về cách các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi phù hợp với nhu cầu của Cà phê Trường học. Vui lòng nhìn qua sơ yếu lý lịch của tôi để bạn xem xét. Cảm ơn bạn đã xem xét đơn đăng ký của tôi. Tôi rất mong có cơ hội được đóng góp cho nhóm của bạn.

Trân trọng,

Tom

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5I. Culture

  1 SPEAKING Look at the photo. What are the people doing? Would you like to be an actor? Why?/Why not? 2 Read the text. What three things does it mention that a RADA student learns? 3 USE OF ENGLISH Complete the text about RADA. Write one word in each gap.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Review Unit 5

  Read the text. Match paragraphs (A-C) with questions (1-6). Each paragraph matches two questions. Listen and underline the correct words to complete the sentences.Compare the two photos. Then give your opinions about the different venues of job interviews.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Describe one photo each (A or B). What do you think is happening? Use the phrases below to help you. 2 VOCABULARY Read the Speaking Strategy. Then put the adjectives below into two groups: positive and negative.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5F. Reading

  1 SPEAKING Look at the following ideas. What problems are mentioned? Which is of the most concern among young adults? 2 Read the text and answer the questions. 3 Read the Reading Strategy. Then read the first question in exercise 4, followed by paragraph A. When you have chosen the correct answer (a, b, c or d), read the paragraph again and decide why the other options are wrong.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5E. Word Skills

  1 Read the message board. Who thinks highly of the HR manager? 2 Read the Learn this! box. Find all the adjectives in exercise 1. Do they come before a noun or after a linking verb?3 Look again at the adjectives that come before a noun in exercise 1. Match them with the categories (size, age, colour, etc.) in the Learn this! box.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close