Tiếng Anh 12 Unit 1 Review Unit 1

Read the text. Match sentences (A-F) with gaps (1-5). There is one extra sentence.You will hear four speakers talking about how they met their best friends. Are the sentences true or false? Write T or F. You will hear the recording twice.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Read the text. Match sentences (A-F) with gaps (1-5). There is one extra sentence.

(Đọc văn bản. Nối câu (A-F) với khoảng trống (1-5). Có một câu bị thừa.)

Identical twins

Identical twins are born when an egg divides into two, resulting in the birth of two children with identical genes. 1 ______ Some believe, however, that there is also a close connection between twins in the way they think, not just in the way they look. Twins finish each other's sentences, and share the same tastes in clothes or music. Some have argued that identical twins have mysterious, even psychic, powers. Although many identical twins claim to know what the other is thinking, there is no evidence to suggest that this is because of special powers.  2 ______ Most of us have met up with a brother or sister, or close friend, and immediately asked, 'What's wrong?' because we have unconsciously recognised, in their facial expression, that they are upset in some way. Signs we would miss in a stranger's behaviour are instantly obvious in the way those close to us act. It is hardly surprising that twins notice the way their brother or sister's facial expressions or body language gives away how they feel. Indeed, the closeness of their bond is likely to improve this ability over the years.

The media is full of stories in which a twin senses her brother or sister to be in trouble. 3 ______ Damien Croft developed a bad headache one evening and, concerned, felt the need to phone his brother to check if everything was OK. When there was no reply, he drove to his brother's home, only to find him unconscious, having had an epileptic fit and fallen from a ladder while decorating. On the face of it, his sixth sense had saved the day. 4 ______  Damien knew his brother was decorating, and knew that he was prone to epileptic fits. Subconsciously concerned, he had just imagined the worst-case scenario. 5 ______

A In a recent, widely-reported case, for example, a young man survived a horrific fall thanks to a feeling his twin is supposed to have had.

(Ví dụ, trong một trường hợp được báo cáo rộng rãi gần đây, một chàng trai trẻ sống sót sau một cú ngã kinh hoàng nhờ vào cảm giác mà lẽ ra người song sinh của anh ta phải có.)

B We all know such twins are often very similar in appearance.

(Tất cả chúng ta đều biết những cặp song sinh như vậy thường có ngoại hình rất giống nhau.)

C The fact that something awful had happened was only a coincidence.

(Việc có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.)

D In contrast, there are many other stories which can be more easily explained.

(Ngược lại, có nhiều câu chuyện khác có thể được giải thích dễ dàng hơn.)

E In truth, of course, the events might also be explained in more ordinary terms.

(Tất nhiên, trên thực tế, các sự kiện cũng có thể được giải thích bằng những thuật ngữ thông thường hơn.)

F A more believable explanation is that, like any pair of people who have grown up together, they are just good at understanding the thought processes behind what their twin does.

(Một lời giải thích đáng tin cậy hơn là, giống như bất kỳ cặp đôi nào đã lớn lên cùng nhau, họ chỉ giỏi hiểu được quá trình suy nghĩ đằng sau những gì người song sinh của họ làm.)

 

Lời giải chi tiết:

Identical twins

Identical twins are born when an egg divides into two, resulting in the birth of two children with identical genes. 1 In truth, of course, the events might also be explained in more ordinary terms. Some believe, however, that there is also a close connection between twins in the way they think, not just in the way they look. Twins finish each other's sentences, and share the same tastes in clothes or music. Some have argued that identical twins have mysterious, even psychic, powers. Although many identical twins claim to know what the other is thinking, there is no evidence to suggest that this is because of special powers.  2 A more believable explanation is that, like any pair of people who have grown up together, they are just good at understanding the thought processes behind what their twin does. Most of us have met up with a brother or sister, or close friend, and immediately asked, 'What's wrong?' because we have unconsciously recognised, in their facial expression, that they are upset in some way. Signs we would miss in a stranger's behaviour are instantly obvious in the way those close to us act. It is hardly surprising that twins notice the way their brother or sister's facial expressions or body language gives away how they feel. Indeed, the closeness of their bond is likely to improve this ability over the years.

The media is full of stories in which a twin senses her brother or sister to be in trouble. 3 In a recent, widely-reported case, for example, a young man survived a horrific fall thanks to a feeling his twin is supposed to have had. Damien Croft developed a bad headache one evening and, concerned, felt the need to phone his brother to check if everything was OK. When there was no reply, he drove to his brother's home, only to find him unconscious, having had an epileptic fit and fallen from a ladder while decorating. On the face of it, his sixth sense had saved the day. 4 The fact that something awful had happened was only a coincidence. Damien knew his brother was decorating, and knew that he was prone to epileptic fits. Subconsciously concerned, he had just imagined the worst-case scenario. 5 In contrast, there are many other stories which can be more easily explained.

Tạm dịch:

Anh em sinh đôi

Cặp song sinh giống hệt nhau được sinh ra khi một quả trứng chia làm hai, dẫn đến sự ra đời của hai đứa trẻ có gen giống hệt nhau. Tất nhiên, trên thực tế, các sự kiện cũng có thể được giải thích bằng những thuật ngữ thông thường hơn. Tuy nhiên, một số người tin rằng giữa các cặp song sinh cũng có mối liên hệ chặt chẽ trong cách họ suy nghĩ chứ không chỉ trong cách họ nhìn. Cặp song sinh kết thúc câu nói của nhau và có cùng sở thích về quần áo hoặc âm nhạc. Một số người lập luận rằng các cặp song sinh giống hệt nhau có sức mạnh bí ẩn, thậm chí là tâm linh. Mặc dù nhiều cặp song sinh giống hệt nhau tuyên bố biết người kia đang nghĩ gì nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều này là do sức mạnh đặc biệt. Một lời giải thích đáng tin cậy hơn là, giống như bất kỳ cặp đôi nào lớn lên cùng nhau, họ chỉ giỏi hiểu được quá trình suy nghĩ đằng sau những gì người song sinh của họ làm. Hầu hết chúng ta đều gặp anh chị em hoặc bạn thân và ngay lập tức hỏi: 'Có chuyện gì thế?' bởi vì chúng ta đã vô thức nhận ra, qua nét mặt của họ, rằng họ đang buồn bã theo một cách nào đó. Những dấu hiệu mà chúng ta có thể bỏ qua trong hành vi của người lạ hiện rõ ngay trong cách hành động của những người thân thiết với chúng ta. Hầu như không có gì đáng ngạc nhiên khi các cặp song sinh chú ý đến nét mặt hoặc ngôn ngữ cơ thể của anh chị em họ để lộ cảm xúc của họ. Quả thực, sự gần gũi trong mối quan hệ của họ có thể sẽ cải thiện khả năng này theo năm tháng.

Các phương tiện truyền thông tràn ngập những câu chuyện trong đó một cặp song sinh cảm nhận được anh chị em của mình đang gặp rắc rối. Ví dụ, trong một trường hợp được báo cáo rộng rãi gần đây, một thanh niên sống sót sau một cú ngã kinh hoàng nhờ vào cảm giác mà lẽ ra người song sinh của anh ta phải có. Một buổi tối, Damien Croft bị đau đầu dữ dội và cảm thấy lo lắng cần phải gọi điện cho anh trai mình để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Khi không có phản hồi, anh lái xe đến nhà anh trai thì thấy anh bất tỉnh, lên cơn động kinh và ngã từ thang khi đang trang trí. Nhìn bề ngoài thì giác quan thứ sáu của anh đã cứu được thế giới. Việc điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Damien biết anh trai mình đang trang trí và biết rằng anh ấy dễ bị động kinh. Trong tiềm thức lo lắng, anh vừa tưởng tượng ra tình huống xấu nhất. Ngược lại, có nhiều câu chuyện khác có thể được giải thích dễ dàng hơn.

Listening

You will hear four speakers talking about how they met their best friends. Are the sentences true or false? Write T or F. You will hear the recording twice.

(Bạn sẽ nghe bốn diễn giả nói về việc họ đã gặp những người bạn thân nhất của mình như thế nào. Nhưng câu sau đung hay sai? Viết T hoặc F. Bạn sẽ nghe đoạn ghi âm hai lần.)

1 Speaker 1 didn't speak to his friend the first time they met.

(Người nói 1 đã không nói chuyện với bạn mình khi lần đầu họ gặp nhau.)

2 The two became friends after the head teacher had spoken to them.

(Hai người trở thành bạn bè sau khi hiệu trưởng nói chuyện với họ.)

3 Speaker 2 stopped going to drama group because she didn't get the leading role in a play.

(Người nói 2 đã ngừng tham gia nhóm kịch vì cô ấy không nhận được vai chính trong một vở kịch.)

4 She didn't get to know her friend until she was invited to her party.

(Cô ấy không quen biết bạn mình cho đến khi được mời đến bữa tiệc.)

5 Speaker 3 was the only child who wasn't wearing a costume when he first saw his friend.

(Người nói 3 là đứa trẻ duy nhất không mặc trang phục khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn mình.)

6 The two have been friends since their parents got to know each other.

(Hai người đã là bạn kể từ khi bố mẹ họ quen nhau.)

7 Speaker 4 did her friend a favour the first time they sat together.

(Người nói 4 đã giúp đỡ bạn cô ấy trong lần đầu tiên họ ngồi cùng nhau.)

8 The girl wasn't angry that she didn't get her pencil back.

(Cô gái không tức giận vì không lấy lại được bút chì.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Speaking

Work in pairs. Compare the photos. Then give your opinion about the importance of sharing hobbies with others. Say whether you think there are differences between sharing hobbies with family and with friends.

(Làm việc theo cặp. So sánh các bức ảnh. Sau đó đưa ra ý kiến của bạn về tầm quan trọng của việc chia sẻ sở thích với người khác. Nói xem bạn có nghĩ rằng có sự khác biệt giữa việc chia sẻ sở thích với gia đình và với bạn bè hay không.)


Lời giải chi tiết:

In picture A, a group of teenagers is enjoying rollerblading outdoors, showcasing an active and dynamic hobby. Picture B, on the other hand, depicts a group of children playing ball on the beach, highlighting a more relaxed and playful activity.

(Trong hình A, một nhóm thanh thiếu niên đang chơi trượt patin ngoài trời, thể hiện một sở thích năng động. Mặt khác, hình B mô tả một nhóm trẻ em đang chơi bóng trên bãi biển, làm nổi bật một hoạt động thoải mái và vui tươi hơn.)

- Sharing hobbies with family can help strengthen bonds and create shared traditions. It provides a unique opportunity for family members to spend quality time together and can contribute to a sense of unity and understanding.

(Chia sẻ sở thích với gia đình có thể giúp củng cố mối quan hệ và tạo ra những truyền thống chung. Nó mang lại cơ hội duy nhất cho các thành viên trong gia đình dành thời gian chất lượng bên nhau và có thể góp phần mang lại cảm giác đoàn kết và thấu hiểu.)

- Sharing hobbies with friends can introduce new perspectives and interests. It offers a chance to build friendships based on common passions.

(Chia sẻ sở thích với bạn bè có thể giới thiệu những quan điểm và sở thích mới. Nó mang lại cơ hội để xây dựng tình bạn dựa trên niềm đam mê chung.)

Writing

It is often said that teens and their parents rarely get on well. Write an essay (180-200 words) to give your opinion on this view and suggest advice to help make the relationship better.

(Người ta thường nói rằng thanh thiếu niên và cha mẹ của họ hiếm khi hòa hợp với nhau. Viết một bài luận (180-200 từ) để đưa ra ý kiến của bạn về quan điểm này và đưa ra lời khuyên giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn.)

Lời giải chi tiết:

The perception that teens and their parents seldom get along well is a common stereotype that doesn't universally hold true. While it's true that adolescence can bring about challenges in parent-teen relationships due to changes in emotions, independence, and identity, a harmonious connection is not unattainable.

In my opinion, fostering open communication is pivotal. Parents should actively listen to their teens, acknowledging their perspectives and concerns. Similarly, teens need to express themselves respectfully, understanding that parents often have valuable insights borne from experience.

Setting clear expectations and boundaries is another crucial aspect. Mutual respect for each other's space and opinions helps in maintaining a healthy balance between independence and guidance. Moreover, spending quality time together, engaging in shared activities or family outings, can strengthen the bond and create lasting memories.

Patience is key on both sides. Recognizing that the teenage years are a period of self-discovery and experimentation helps parents understand the challenges their teens may be facing. On the other hand, teens should appreciate the efforts of parents in navigating this complex phase together.

In conclusion, while conflicts may arise, the notion that teens and parents rarely get along oversimplifies the diverse range of relationships. By prioritizing communication, setting boundaries, spending quality time, and practicing patience, families can nurture stronger connections that endure the challenges of adolescence.

Tạm dịch:

Quan niệm cho rằng thanh thiếu niên và cha mẹ của họ hiếm khi hòa hợp với nhau là một khuôn mẫu phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù sự thật là tuổi thiếu niên có thể mang lại những thách thức trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái do những thay đổi về cảm xúc, tính độc lập và bản sắc, nhưng sự kết nối hài hòa không phải là không thể đạt được.

Theo tôi, việc thúc đẩy giao tiếp cởi mở là điều then chốt. Cha mẹ nên tích cực lắng nghe con mình, thừa nhận quan điểm và mối quan tâm của chúng. Tương tự, thanh thiếu niên cần thể hiện bản thân một cách tôn trọng, hiểu rằng cha mẹ thường có những hiểu biết sâu sắc có giá trị từ kinh nghiệm.

Đặt ra những kỳ vọng và ranh giới rõ ràng là một khía cạnh quan trọng khác. Sự tôn trọng lẫn nhau đối với không gian và ý kiến của nhau giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa tính độc lập và sự hướng dẫn. Hơn nữa, dành thời gian chất lượng bên nhau, tham gia vào các hoạt động chung hoặc đi chơi cùng gia đình, có thể củng cố mối quan hệ và tạo ra những kỷ niệm lâu dài.

Kiên nhẫn là chìa khóa của cả hai bên. Nhận thức được rằng tuổi thiếu niên là giai đoạn khám phá bản thân và thử nghiệm giúp cha mẹ hiểu được những thách thức mà con họ có thể phải đối mặt. Mặt khác, thanh thiếu niên nên đánh giá cao nỗ lực của cha mẹ trong việc cùng nhau vượt qua giai đoạn phức tạp này.

Tóm lại, mặc dù xung đột có thể nảy sinh nhưng quan điểm cho rằng thanh thiếu niên và cha mẹ hiếm khi hòa hợp đã đơn giản hóa quá mức các mối quan hệ đa dạng. Bằng cách ưu tiên giao tiếp, đặt ra ranh giới, dành thời gian chất lượng và rèn luyện tính kiên nhẫn, các gia đình có thể nuôi dưỡng những mối liên kết bền chặt hơn để vượt qua những thử thách của tuổi thiếu niên.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1I. Culture

  1 SPEAKING Match each event with its date. Do you and your family do anything special on these days? 2 Read the text. Match the headings (1-3) with the paragraphs (A–C).3 Read the text again and write True (T) or False (F) to the statements (1-5).

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions below. 2 Read the task and the essay. In which paragraphs does the writer cover each element of the task?3 Read the Learn this! box and the Writing Strategy. Then underline an example of each of the structures below in the essay.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Think of three things that might cause friends to fall out. 2 KEY PHRASES Read the Speaking Strategy and complete the phrases with the words below.3 SPEAKING Work in pairs. Describe photos A and B. Use phrases from exercise 2 to speculate about the people.

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1F. Reading

  1 Read the quote from Arthur Miller. What do you think he means about technology and relationships in the modern times? Can you guess what the text is about? 2 Scan the text. What is the purpose of the reading?

 • Tiếng Anh 12 Unit 1 1E. Word Skills

  1 Read the dialogue. Underline six phrasal verbs which match meanings (a-f) below. How many more phrasal verbs are there in the dialogue? 2 Read the Learn this! box. Which verbs in the dialogue are transitive and which are intransitive?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close