Tiếng Anh 12 Unit 2 2E. Word Skills

1 SPEAKING Read the forum post. In your own words, say what Marco is worried about.2 Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them? 3 Complete the phrases with the correct prepositions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

I can use preposition + noun phrases.

My best friend's started hanging out with people who are two or three years older than we are. I didn't mind at first, but now he's going to a concert with them after he'd said he'd go with me. He can't have forgotten - in fact, I'm sure he's done it on purpose. He hasn't got anything in common with them and he's recently been going to places where he's under age. Of course I don't want him to get in trouble, but I just don't know what to do. MARCO

Tạm dịch

Người bạn thân nhất của tôi bắt đầu đi chơi với những người hơn chúng tôi hai hoặc ba tuổi. Lúc đầu tôi không bận tâm, nhưng bây giờ anh ấy sẽ đi xem hòa nhạc với họ sau khi anh ấy nói sẽ đi cùng tôi. Anh ấy không thể quên được - thực ra, tôi chắc chắn rằng anh ấy đã cố tình làm vậy. Anh ấy không có điểm chung nào với họ và gần đây anh ấy đã đi đến những nơi mà anh ấy chưa đủ tuổi. Tất nhiên tôi không muốn anh ấy gặp rắc rối, nhưng tôi không biết phải làm gì. MARCO

 

1 SPEAKING Read the forum post. In your own words, say what Marco is worried about.

(Đọc bài viết diễn đàn. Bằng lời của bạn, hãy nói điều Marco lo lắng.)

Lời giải chi tiết:

Marco is worried that his best friend is spending time with older friends, ditched him for a concert, and is engaging in risky behavior.

(Marco lo lắng rằng người bạn thân nhất của anh ấy đang dành thời gian với những người bạn lớn tuổi hơn, bỏ rơi anh ấy để đi xem buổi hòa nhạc và đang tham gia vào các hành vi nguy hiểm.)

LEARN THIS!

LEARN THIS! Preposition + noun phrases

Some examples of preposition + noun phrases include:

at: not at all, at last, at fault, at once, at stake,

by: by mistake, by accident

for: for the time being, for good, for now, for one thing

in: in control, in doubt, in the wrong, in any case, in that case

on: on the one hand ... on the other hand, on second thoughts, on the whole

under: under arrest, under control, under the impression, under pressure

of: interest

Tạm dịch

LEARN THIS! Giới từ + cụm danh từ

Một số ví dụ về giới từ + cụm danh từ bao gồm:

at: không có gì, cuối cùng, có lỗi, ngay lập tức, bị đe dọa,

by: do nhầm lẫn, tình cờ

for: tạm thời, tạm thời, tạm thời, vì một điều

in: trong sự kiểm soát, nghi ngờ, sai lầm, trong mọi trường hợp, trong trường hợp đó

on: một mặt ... mặt khác, về suy nghĩ thứ hai, về tổng thể

under: dưới sự bắt giữ, dưới sự kiểm soát, dưới ấn tượng, dưới áp lực

of: hứng thú

Bài 2

2 Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them?

(Đọc phần Learn this! Tìm những danh từ dưới đây trong bài tập 1. Những giới từ nào đứng trước chúng?)

Lời giải chi tiết:

under age: chưa đủ tuổi

in common: điểm chung 

of course: chắc chắn

in fact: thực ra

at first: đầu tiên

on purpose: có mục đích

in trouble: gặp khó khắn

Bài 3

3 Complete the phrases with the correct prepositions.

(Hoàn thành các cụm từ với giới từ đúng.)

1 Your friend's clearly ____ the wrong; I'd be very angry!

2 It sounds like he's ____ a lot of pressure and needs help.

3 ____ the one hand, he's behaved badly, but ____ the other hand, he's still your best friend.

4 If I were you, I wouldn't contact him ____ the time being

5 I'm sure he upset you ____ accident, so you should forgive him.

Lời giải chi tiết:

1 Your friend's clearly in the wrong; I'd be very angry!

(Bạn của bạn rõ ràng đã sai; Tôi sẽ rất tức giận!)

2 It sounds like he's under a lot of pressure and needs help.

(Có vẻ như anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực và cần được giúp đỡ.)

3 On the one hand, he's behaved badly, but on the other hand, he's still your best friend.

(Một mặt, anh ấy cư xử rất tệ, nhưng mặt khác, anh ấy vẫn là người bạn thân nhất của bạn.)

4 If I were you, I wouldn't contact him for the time being

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không liên lạc với anh ấy vào lúc này.)

5 I'm sure he upset you by accident, so you should forgive him.

(Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã vô tình làm bạn buồn, vì vậy bạn nên tha thứ cho anh ấy.)

Bài 4

4 Complete the responses to Marco's problem with nouns from exercise 2 and the Learn this! box.

(Hoàn thành câu trả lời cho vấn đề của Marco bằng các danh từ trong bài tập 2 và phần Learn this!)

It's definitely not you that's at talk to him about it at 1 ______ but I think you should talk to him about it at 2 ______  and find out what's going on.

Don't do anything you might regret. There's a lot at 3 ______ and you risk losing his friendship for 4 ______

Lời giải chi tiết:

It's definitely not you that's at talk to him about it at 1 first but I think you should talk to him about it at 2 once and find out what's going on.

(Chắc chắn ban đầu không phải bạn là người nói chuyện với anh ấy về điều đó nhưng tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với anh ấy về điều đó ngay lập tức và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.)

Don't do anything you might regret. There's a lot at 3 stake and you risk losing his friendship for 4 good.

(Đừng làm bất cứ điều gì bạn có thể hối tiếc. Có rất nhiều điều đang bị đe dọa và bạn có nguy cơ mất đi tình bạn của anh ấy mãi mãi)

Bài 5

5 SPEAKING Work in pairs. Which comments and advice from exercises 3 and 4 do you agree with most? Why? What other advice would you give Marco?

(Làm việc theo cặp. Bạn đồng ý với nhận xét và lời khuyên nào nhất từ bài tập 3 và 4? Tại sao? Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào khác cho Marco?)

Lời giải chi tiết:

* Comment: “It sounds like he's under a lot of pressure and needs help.”

(Bình luận: “Có vẻ như anh ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực và cần được giúp đỡ.”)

I agree because Marco's friend's behavior suggests he might be struggling with something, leading him to make questionable choices.

(Tôi đồng ý vì hành vi của bạn Marco cho thấy anh ấy có thể đang gặp khó khăn với điều gì đó, khiến anh ấy phải đưa ra những lựa chọn đáng ngờ.)

* Advice: “I'm sure he upset you by accident, so you should forgive him.”

(Lời khuyên: “Tôi chắc chắn rằng anh ấy đã vô tình làm bạn buồn nên bạn nên tha thứ cho anh ấy.)

I partially agree because it's essential to consider that Marco's friend might not have intentionally hurt him. Forgiveness can be beneficial, but it's also crucial to address the underlying issues.

(Tôi đồng ý một phần vì điều cần thiết là phải xem xét rằng bạn của Marco có thể không cố ý làm tổn thương anh ấy. Sự tha thứ có thể có lợi nhưng việc giải quyết các vấn đề cơ bản cũng rất quan trọng.)

* I think Marco should seek guidance from a trusted adult or counselor if he feels overwhelmed or unsure about how to handle the situation and set boundaries for himself regarding what behavior he finds acceptable in their friendship.

(Tôi nghĩ Marco nên tìm kiếm sự hướng dẫn từ một người lớn hoặc cố vấn đáng tin cậy nếu cậu ấy cảm thấy choáng ngợp hoặc không chắc chắn về cách xử lý tình huống và đặt ra ranh giới cho bản thân về những hành vi mà cậu ấy thấy có thể chấp nhận được trong tình bạn của họ.)

 

in the end 1 after a long period of time or series of events: He tried various jobs and in the end became an accountant. 2 after everything has been considered: You can try your best to impress interviewers, but in the end it's often just a question of luck.

time /taim/ [U, C] the time when sth happens or when sth should happen: By the time you get there the meeting will be over The train arrived right on time (= at exactly the correct time).

IDM in time (for sth/to do sth) not late; with enough time to be able to do sth. The ambulance got there just in time to save sb life).

Tạm dịch

 

in the end 1 sau một thời gian dài hoặc hàng loạt sự kiện: Anh ấy đã thử nhiều công việc khác nhau và cuối cùng trở thành một kế toán viên. 2 sau khi mọi thứ đã được cân nhắc: Bạn có thể cố gắng hết sức để gây ấn tượng với người phỏng vấn, nhưng cuối cùng thường chỉ là vấn đề may mắn.

time /taim/ [U, C] thời điểm cái gì đó xảy ra hoặc khi cái gì đó sẽ xảy ra: Khi bạn đến đó thì cuộc họp sẽ kết thúc Tàu đến đúng giờ (= đúng giờ).

IDM in time (cho việc gì đó/làm việc gì đó) không muộn; có đủ thời gian để có thể làm việc gì đó. Xe cấp cứu đến kịp lúc để cứu mạng người).

Bài 6

6 DICTIONARY WORK Read the dictionary entries. Then choose the correct words to complete the phrases with end and time.

(Đọc các mục từ điển. Sau đó chọn những từ đúng để hoàn thành các cụm từ với end và time.)

Last night, I waited for Matt, but he was late - again! So 1 by the / in time we got to the concert, it had already started. 2 At the / In time, I was so angry-I don't know why he can't be 3 on / by the time for once! I tried discussing it with him, but 4 in / at the end I gave up. 5 In / By the end of the evening, we weren't speaking. I don't know how things will turn out, but I hope that 6 on / in time we'll be friends again.

Lời giải chi tiết:

Bài hoàn chỉnh

Last night, I waited for Matt, but he was late - again! So 1 by the time we got to the concert, it had already started. 2 In time, I was so angry-I don't know why he can't be 3 on the time for once! I tried discussing it with him, but 4 in he end I gave up. 5 By the end of the evening, we weren't speaking. I don't know how things will turn out, but I hope that 6 in time we'll be friends again.

Tạm dịch

Đêm qua, tôi đã đợi Matt, nhưng anh ấy lại đến muộn! Vì vậy, lúc chúng tôi đến buổi hòa nhạc thì nó đã bắt đầu rồi. Có lúc tôi tức quá - Không hiểu sao anh ấy không thể đến đúng giờ một lần! Tôi đã cố gắng thảo luận với anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy đã bỏ cuộc. Đến cuối buổi tối, chúng tôi không nói chuyện nữa. Tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhưng tôi hy vọng rằng theo thời gian chúng tôi sẽ lại là bạn bè.

Bài 7

7 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. Give reasons for your answers.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

1 Do you think magazines and websites offer good advice to people who write in with their problems?

2 If you had a problem, would you seek advice on a forum?

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Do you think magazines and websites offer good advice to people who write in with their problems?

B: Personally, I think it depends on the magazine or website. Some publications have reputable experts who provide well-researched and helpful advice. However, others may prioritize sensationalism or clickbait over genuinely useful guidance.

A: If you had a problem, would you seek advice on a forum?

B: It would depend on the nature of the problem and the forum itself. Forums can be valuable resources for seeking advice, especially for niche topics or communities where individuals share similar experiences. However, anonymity on forums can sometimes lead to unreliable or biased advice, so I would approach it with caution. Additionally, for more serious or complex issues, I might prefer seeking advice from trusted friends, family members, or professionals who can provide personalized support and guidance.

Tạm dịch

A: Bạn có nghĩ các tạp chí và trang web đưa ra lời khuyên hữu ích cho những người viết về vấn đề của họ không?

B: Cá nhân tôi nghĩ nó phụ thuộc vào tạp chí hoặc trang web. Một số ấn phẩm có các chuyên gia có uy tín cung cấp lời khuyên hữu ích và được nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy nhiên, những người khác có thể ưu tiên chủ nghĩa giật gân hoặc nội dung dụ nhấp chuột hơn là hướng dẫn thực sự hữu ích.

A: Nếu bạn gặp vấn đề, bạn có tìm kiếm lời khuyên trên diễn đàn không?

B: Nó sẽ phụ thuộc vào bản chất của vấn đề và diễn đàn. Diễn đàn có thể là nguồn tài nguyên quý giá để tìm kiếm lời khuyên, đặc biệt đối với các chủ đề hoặc cộng đồng thích hợp nơi các cá nhân chia sẻ trải nghiệm tương tự. Tuy nhiên, việc ẩn danh trên các diễn đàn đôi khi có thể dẫn đến những lời khuyên không đáng tin cậy hoặc thiên vị, vì vậy tôi sẽ thận trọng khi tiếp cận nó. Ngoài ra, đối với các vấn đề nghiêm trọng hoặc phức tạp hơn, tôi có thể muốn tìm kiếm lời khuyên từ bạn bè, thành viên gia đình hoặc chuyên gia đáng tin cậy, những người có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn cá nhân.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2F. Reading

  1 SPEAKING Look at the photos that illustrate two common problems in a city. What do you think are the problems? What are some possible solutions? 2 Read texts (A-C) opposite. Match the texts with the titles (1-5). There are two extra titles.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Are you good at sharing a living space with other people? Why? / Why not? What problems can there be? 2 Read the Speaking Strategy above. Add the question tags. Then read the Pronunciation box and practise saying the tags.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. If you needed advice for problem, what would you do? Discuss the options below. 2 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Decide on an argument for and an argument against the topic.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2I. Culture

  1 SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them?2 Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful?

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 Review Unit 2

  Read the extract from a story. Circle the correct answers (A-D). Listen to four dialogues and choose the correct answers (a–c).While studying in Britain, you are sharing a flat with another student. You are having problems with your flatmate because he/she leaves the lights on after using the toilet. Talk with your flatmate and agree on some rules in the flat.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close