Tiếng Anh 12 Unit 3 3I. Culture

1 SPEAKING Work in pairs. What is the theatrical form in the photo? Have you seen any performances like this live or on TV? 2 You are going to read an article about Cải Lương, a traditional Vietnamese theatrical art form. Match the headings (A-G) with paragraphs (1-5). There are two extra headings.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. What is the theatrical form in the photo? Have you seen any performances like this live or on TV?

(Làm việc theo cặp. Hình thức sân khấu trong ảnh là gì? Bạn đã xem màn trình diễn nào như thế này trực tiếp hay trên TV chưa?)

Lời giải chi tiết:

The theatrical form in the photo is Cải Lương. I used to see some performances on TV with my family when I was young.

(Hình thức sân khấu trong ảnh là Cải Lương. Tôi từng xem một số màn biểu diễn trên TV cùng gia đình khi tôi còn nhỏ.)

Bài 2

2 You are going to read an article about Cải Lương, a traditional Vietnamese theatrical art form. Match the headings (A-G) with paragraphs (1-5). There are two extra headings.

(Bạn sắp đọc một bài viết về Cải Lương, một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Việt Nam. Nối các tiêu đề (A-G) với các đoạn văn (1-5). Có hai tiêu đề bị thừa.)

A The Development of Cải Lương

B The pioneers

C The early days

D A Vibrant Fusion of Arts

E The Future of Cải Lương

F Viet Nam's rich heritage

G The instrumental ensemble

1

Cải Lương, a form of traditional Vietnamese theatre, emerged around the 1910s and gained popularity among the communities in the south, especially in the Mekong Delta region. In the early years, Cải Lương performances were held in makeshift theatres or open-air spaces, and the plays were often performed by itinerant troupes. Just like a Western circus, they travelled together from place to place, with their families. The children grew up under the influence of parents, aunts and uncles and became actors and actresses when they were kids.

2

Cải Lương uses a combination of music, singing, acting, and dance to depict a wide range of themes and stories. These include historical events, folklore, legends, and contemporary social issues. The performances are characterised by vibrant costumes, bold makeup, and expressive gestures. With its diverse repertoire, Cai Luong offers a reflection on Vietnamese culture, history, values, and societal concerns.

3

The distinctive music in Cải Lương is created by the combination of a variety of instruments. They include the dan tranh, a 16-stringed zither with movable bridges, the đàn nguyệt, a two-stringed moon-shaped lute, the dàn cò, a two-stringed fiddle, and a bamboo flute. These instruments produce a melodic and unique sound that complements the storytelling and singing in Cải Lương.

4

Cải Lương owes its development to numerous talented individuals who have contributed their skills and creativity over the years. Prominent figures like Bay Nam, Phùng Há and Út Trà Ôn, together with others, played crucial roles in shaping and popularising Cải Lương. Through their dedication and artistry, they elevated Cải Lương to become a cherished cultural tradition in Viet Nam. Their contributions continue to inspire generations of performers and ensure the preservation of this rich theatrical heritage.

5 At present, Cải Lương faces concerns about its future due to the declining interest among younger generations and the influence of modern entertainment. However, efforts to raise awareness, engage new audiences, and adapt to new tastes may safeguard the sustainability of Cải Lương in the years to come.

Phương pháp giải:

*Nghĩa của các tiêu đề

A The Development of Cải Lương

(Sự phát triển của Cải Lương)

B The pioneers

(Những người tiên phong)

C The early days

(Những ngày đầu)

D A Vibrant Fusion of Arts

(Một sự kết hợp sống động của nghệ thuật)

E The Future of Cải Lương

(Tương lai của cải lương)

F Viet Nam's rich heritage

(Di sản phong phú của Việt Nam)

G The instrumental ensemble

(Dàn nhạc cụ)

Lời giải chi tiết:

Bài hoàn chỉnh

1 The early days

Cải Lương, a form of traditional Vietnamese theatre, emerged around the 1910s and gained popularity among the communities in the south, especially in the Mekong Delta region. In the early years, Cải Lương performances were held in makeshift theatres or open-air spaces, and the plays were often performed by itinerant troupes. Just like a Western circus, they travelled together from place to place, with their families. The children grew up under the influence of parents, aunts and uncles and became actors and actresses when they were kids.

2 A Vibrant Fusion of Arts

Cải Lương uses a combination of music, singing, acting, and dance to depict a wide range of themes and stories. These include historical events, folklore, legends, and contemporary social issues. The performances are characterised by vibrant costumes, bold makeup, and expressive gestures. With its diverse repertoire, Cai Luong offers a reflection on Vietnamese culture, history, values, and societal concerns.

3 The instrumental ensemble

The distinctive music in Cải Lương is created by the combination of a variety of instruments. They include the dan tranh, a 16-stringed zither with movable bridges, the đàn nguyệt, a two-stringed moon-shaped lute, the dàn cò, a two-stringed fiddle, and a bamboo flute. These instruments produce a melodic and unique sound that complements the storytelling and singing in Cải Lương.

4 The pioneers

Cải Lương owes its development to numerous talented individuals who have contributed their skills and creativity over the years. Prominent figures like Bay Nam, Phùng Há and Út Trà Ôn, together with others, played crucial roles in shaping and popularising Cải Lương. Through their dedication and artistry, they elevated Cải Lương to become a cherished cultural tradition in Viet Nam. Their contributions continue to inspire generations of performers and ensure the preservation of this rich theatrical heritage.

5 The Future of Cải Lương

At present, Cải Lương faces concerns about its future due to the declining interest among younger generations and the influence of modern entertainment. However, efforts to raise awareness, engage new audiences, and adapt to new tastes may safeguard the sustainability of Cải Lương in the years to come.

Tạm dịch

1 Những ngày đầu

Cải Lương, một loại hình sân khấu truyền thống của Việt Nam, xuất hiện vào khoảng những năm 1910 và trở nên phổ biến trong cộng đồng người dân miền Nam, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những năm đầu, các buổi biểu diễn Cải Lương được tổ chức tại các rạp hát tạm bợ hoặc ngoài trời, các vở kịch thường được biểu diễn bởi các đoàn lưu động. Giống như một rạp xiếc phương Tây, họ cùng nhau đi du lịch từ nơi này đến nơi khác cùng với gia đình. Những đứa trẻ lớn lên dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cô dì chú bác và trở thành diễn viên khi còn nhỏ.

2 Sự kết hợp sống động của nghệ thuật

Cải Lương sử dụng sự kết hợp giữa âm nhạc, ca hát, diễn xuất và múa để mô tả nhiều chủ đề và câu chuyện. Chúng bao gồm các sự kiện lịch sử, văn hóa dân gian, truyền thuyết và các vấn đề xã hội đương đại. Các màn trình diễn nổi bật bởi trang phục rực rỡ, trang điểm đậm và cử chỉ biểu cảm. Với các tiết mục đa dạng, Cải Lương mang đến sự phản ánh về văn hóa, lịch sử, giá trị và mối quan tâm xã hội của Việt Nam.

3 Dàn nhạc cụ

Âm nhạc đặc sắc trong Cải Lương được tạo nên bởi sự kết hợp của nhiều loại nhạc cụ. Chúng bao gồm đàn tranh, đàn tranh 16 dây có cầu di động, đàn nguyệt, đàn luýt hình mặt trăng hai dây, dàn cò, vĩ cầm hai dây và sáo trúc. Những nhạc cụ này tạo ra âm thanh du dương, độc đáo, bổ sung cho cách kể chuyện và ca hát trong Cải Lương.

4 Những người tiên phong

Cải Lương có được sự phát triển nhờ vào rất nhiều cá nhân tài năng đã đóng góp kỹ năng và sự sáng tạo của họ trong nhiều năm qua. Những nhân vật nổi bật như Bảy Nam, Phùng Há và Út Trà Ôn cùng với những người khác đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phổ biến Cải Lương. Bằng sự cống hiến và nghệ thuật của mình, họ đã nâng Cải Lương trở thành một truyền thống văn hóa được trân trọng ở Việt Nam. Những đóng góp của họ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ biểu diễn và đảm bảo việc bảo tồn di sản sân khấu phong phú này.

5 Tương lai của Cải Lương

Hiện tại, Cải Lương đang phải đối mặt với những lo ngại về tương lai do sự quan tâm của thế hệ trẻ ngày càng giảm và ảnh hưởng của giải trí hiện đại. Tuy nhiên, những nỗ lực nâng cao nhận thức, thu hút khán giả mới và thích ứng với thị hiếu mới có thể bảo vệ sự bền vững của Cải Lương trong những năm tới.

Bài 3

3 Read the text again. Choose the correct answers (a–c).

(Đọc lại văn bản. Chọn câu trả lời đúng (a–c).)

1 Cải Lương

a has gained popularity among young audiences.

b offers a depiction of Vietnamese history and culture.

c is influenced by other Western art forms.

2 The children of Cải Lương performers

a started acting at a very young age.

b did not want to pursue their parents' career.

c enjoyed modern entertainment.

3 Cải Lương owes its development to

a the audience in southern Viet Nam.

b the preservation of this rich heritage.

c the contributions of eminent figures over the years.

4 There is growing concern that

a Cải Lương will lose its identity.

b younger generations will lose interest in Cải Lương.

c young Cải Lương performers will not be talented.

Lời giải chi tiết:

1. b

Cải Lương

a has gained popularity among young audiences.

(đã trở nên phổ biến trong giới khán giả trẻ.)

b offers a depiction of Vietnamese history and culture.

(cung cấp một mô tả về lịch sử và văn hóa Việt Nam.)

c is influenced by other Western art forms.

(bị ảnh hưởng bởi các loại hình nghệ thuật phương Tây khác.)

Thông tin: “With its diverse repertoire, Cai Luong offers a reflection on Vietnamese culture, history, values, and societal concerns.”

(Với các tiết mục đa dạng, Cải lương phản ánh về văn hóa, lịch sử, giá trị và mối quan tâm xã hội của Việt Nam.)

=> Chọn b

2. a

The children of Cải Lương performers

(Con em nghệ sĩ Cải Lương)

a started acting at a very young age.

(bắt đầu diễn xuất khi còn rất trẻ.)

b did not want to pursue their parents' career.

(không muốn theo đuổi sự nghiệp của cha mẹ.)

c enjoyed modern entertainment.

(thích giải trí hiện đại.)

Thông tin: “The children grew up under the influence of parents, aunts and uncles and became actors and actresses when they were kids.”

(Những đứa trẻ lớn lên dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cô dì chú bác và trở thành diễn viên khi còn nhỏ.)

=> Chọn a

3. c

Cải Lương owes its development to

(Cải Lương có được nhờ sự phát triển của)

a the audience in southern Viet Nam.

(khán giả miền Nam Việt Nam.)

b the preservation of this rich heritage.

(việc bảo tồn di sản phong phú này.)

c the contributions of eminent figures over the years.

(sự đóng góp của các nhân vật nổi tiếng trong những năm qua.)

Thông tin: “Cải Lương owes its development to numerous talented individuals who have contributed their skills and creativity over the years.”

(Cải Lương có được sự phát triển nhờ vào rất nhiều cá nhân tài năng đã đóng góp kỹ năng và sự sáng tạo của họ trong nhiều năm qua.)

=> Chọn c

4. b

There is growing concern that

(Có mối lo ngại ngày càng tăng rằng)

a Cải Lương will lose its identity.

(Cải Lương sẽ mất đi bản sắc.)

b younger generations will lose interest in Cải Lương.

(thế hệ trẻ sẽ mất hứng thú với Cải Lương.)

c young Cải Lương performers will not be talented.

(Diễn viên Cải Lương trẻ sẽ không có tài.)

Thông tin: “Cải Lương faces concerns about its future due to the declining interest among younger generations and the influence of modern entertainment.”

(Cải Lương phải đối mặt với những lo ngại về tương lai do sự quan tâm của thế hệ trẻ ngày càng giảm và ảnh hưởng của giải trí hiện đại.)

=> Chọn b

Bài 4

4 Listen to a radio interview. Who is being interviewed?

(Nghe một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh. Ai đang được phỏng vấn?)

Bài 5

5 Listen again. Decide whether these statements are true or false. Write T or F.

(Lắng nghe một lần nữa. Quyết định xem những câu sau là đúng hay sai. Viết T hoặc F.)

1 Mai Trinh's involvement in Cải Lương began at a young age.

2 Her first stage performance in Phù Đổng Thiên Vương left a lasting impression on her.

3  Thanks to her parents, she got several significant roles, which shaped her career.

4 The future of Cải Lương faces challenges due to the impact of modern entertainment.

Lời giải chi tiết:

1 Mai Trinh's involvement in Cải Lương began at a young age.

(Mai Trinh tham gia Cải Lương từ khi còn trẻ.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

2 Her first stage performance in Phù Đổng Thiên Vương left a lasting impression on her.

(Buổi biểu diễn đầu tiên ở Phù Đổng Thiên Vương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

3 Thanks to her parents, she got several significant roles, which shaped her career.

(Nhờ cha mẹ, cô đã có được một số vai trò quan trọng, hình thành nên sự nghiệp của cô.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

4 The future of Cải Lương faces challenges due to the impact of modern entertainment.

(Tương lai Cải Lương đối mặt với thách thức do tác động của giải trí hiện đại.)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

Bài 6

6 SPEAKING Work in groups. Research and prepare a presentation about Cải Lương. Present it to the whole class.

(Làm việc nhóm. Nghiên cứu và chuẩn bị bài thuyết trình về Cải Lương. Trình bày trước cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

Cải Lương, also known as Vietnamese folk opera, is a traditional form of theater that originated in Southern Vietnam during the early 20th century. It combines elements of Chinese opera, Vietnamese folk music, and modern theater techniques. The term "Cải Lương" itself translates to "reformed theater," signifying its evolution from more traditional forms.

This art form typically features elaborate costumes, stylized movements, and a mix of singing and spoken dialogue. The stories portrayed in Cải Lương often revolve around historical events, legends, and moral lessons, showcasing the rich cultural heritage of Vietnam.

The performances are characterized by a diverse range of characters, including noble heroes, cunning villains, and comic relief figures. Musically, Cải Lương incorporates a variety of traditional Vietnamese instruments such as the đàn tranh (zither), đàn bầu (monochord), and đàn nguyệt (moon-shaped lute), along with Western instruments like the violin and clarinet.

Cải Lương holds significant cultural importance in Vietnam, serving as a means of entertainment, education, and cultural preservation. Despite facing challenges in modern times with the rise of other forms of entertainment, efforts are being made to revitalize and promote Cải Lương both domestically and internationally.

In conclusion, Cải Lương is a vibrant and enduring art form that continues to captivate audiences with its compelling stories, colorful performances, and rich musical traditions, reflecting the cultural identity and heritage of Vietnam.

Tạm dịch

Cải Lương hay còn gọi là tuồng dân gian Việt Nam, là một loại hình sân khấu truyền thống có nguồn gốc từ miền Nam Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Nó kết hợp các yếu tố của kinh kịch Trung Quốc, âm nhạc dân gian Việt Nam và kỹ thuật sân khấu hiện đại. Bản thân thuật ngữ "Cải Lương" có nghĩa là "sân khấu cải cách", biểu thị sự phát triển của nó từ các hình thức truyền thống hơn.

Loại hình nghệ thuật này thường có trang phục phức tạp, chuyển động cách điệu và sự kết hợp giữa ca hát và lời thoại. Những câu chuyện trong Cải Lương thường xoay quanh các sự kiện lịch sử, truyền thuyết, bài học đạo đức, thể hiện di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

Các buổi biểu diễn được đặc trưng bởi nhiều loại nhân vật, bao gồm các anh hùng cao quý, những nhân vật phản diện xảo quyệt và các nhân vật hài hước. Về mặt âm nhạc, Cải Lương kết hợp nhiều loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam như đàn tranh (đàn tam thập lục), đàn bầu (đàn bầu) và đàn nguyệt (đàn nguyệt hình trăng), cùng với các nhạc cụ phương Tây như violin và clarinet.

Cải Lương có tầm quan trọng văn hóa đáng kể ở Việt Nam, phục vụ như một phương tiện giải trí, giáo dục và bảo tồn văn hóa. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong thời hiện đại với sự gia tăng của các hình thức giải trí khác, nhưng những nỗ lực vẫn đang được thực hiện để khôi phục và quảng bá Cải Lương cả trong nước và quốc tế.

Tóm lại, Cải Lương là một loại hình nghệ thuật sôi động và trường tồn, tiếp tục làm say lòng khán giả bằng những câu chuyện hấp dẫn, những màn trình diễn đầy màu sắc và truyền thống âm nhạc phong phú, phản ánh bản sắc văn hóa và di sản của Việt Nam.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Review Unit 3

  Read the text and choose the best answers (A-D). You will hear four speakers talking about mistakes they have made in a foreign language. Match sentences (A-E) with speakers (1-4). There is one extra sentence. The speaker...

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Read the task and find the two elements that you are required to include in your blog post.3 Read the Writing Strategy and the blog post. In which paragraphs (1-4) does the writer cover the two elements from the task? How well does the writer follow the advice in the strategy?

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2 Look at the photos. What special events do you think people are celebrating? Why do you think that?3 Read the task below and then listen to a student doing the task. Does she agree with your ideas from exercise 2?

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3F. Reading

  1 SPEAKING Work in pairs. Look at the different covers for the novel The Kite Runner. What do you think the story is about? 2 Read the extract from The Kite Runner. Which cover do you think matches the extract the best? Why?

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3E. Word Skills

  1 Look at the British English words below. What are the American English equivalents? Listen to the three voicemails and check. 2 Read the email and the Learn this! box. Find examples of American English in the email.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close