Tiếng Anh 12 Unit 2 Review Unit 2

Read the extract from a story. Circle the correct answers (A-D). Listen to four dialogues and choose the correct answers (a–c).While studying in Britain, you are sharing a flat with another student. You are having problems with your flatmate because he/she leaves the lights on after using the toilet. Talk with your flatmate and agree on some rules in the flat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading

Read the extract from a story. Circle the correct answers (A-D).

(Đọc đoạn trích từ một câu chuyện. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng (A-D).)

The Pennine Way is a 469-kilometre walking path which runs from the Peak District in Derbyshire to just inside the Scottish border. Other trails go further, but it is known as the most challenging. Some people see this trail as an opportunity to take a pleasant day's hike on a small section of the route, but eighteen-year-old David Lemming saw it as a challenge. 'I'd come across a great account of hiking the whole trail, written a few years ago, and I was determined to do it myself. I didn't feel anxious - I was just excited to get going!

Things went perfectly for the first week. David was really enjoying the experience. Since many people use the trail, he was constantly meeting fellow hikers, so he never felt isolated. 'But then it got really stormy, he says, 'so a lot of people gave up. I could go for hours without seeing anyone at all. But as long as I had my mobile, I wasn't really worried about anything bad happening!

Unfortunately, something bad did happen. During a particularly heavy rain storm, David slipped in the mud and fell about ten metres down the hill. 'I realised I'd broken my arm immediately. Then I found that my mobile had fallen out of my pocket. And when I tried to get up to look for it, I couldn't stand up at all. My leg was injured too.’

All he could do was to shout for help. 'I yelled until my throat was sore, he says. 'And nothing happened. But then I saw a head at the top of the hill someone had heard me. A man came down, saw the state I was in and called for help. And really, that was the most amazing part of the whole  experience. At the hospital, even the doctors were impressed at how much of the trail I'd covered. I felt really proud!

 

1 The Pennine Way is

A the longest trail in Britain.

B located mainly in Scotland.

C not popular within experienced walkers.

D considered a difficult trail to walk.

2 Where did David get the idea of hiking the trail?

A From reading about it

B From his parents

C From hearing an account of it

D From being challenged by a friend

3 How did David get help after his accident?

A He called for help on his mobile.

B He spoke to a passer-by.

C He called out until someone heard him.

D He returned to the trail and found someone.

4 What is the best title for the article?

A A Foolish Adventure

B How a Mobile Saved a Boy's Life

C Near Tragedy, But No Regrets

D Fear and Tragedy on the Pennine Way

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Con đường Pennine là con đường đi bộ dài 469 km chạy từ Quận Peak ở Derbyshire đến ngay bên trong biên giới Scotland. Những con đường mòn khác đi xa hơn nhưng nó được coi là thử thách nhất. Một số người coi con đường này là cơ hội để có một ngày đi bộ thú vị trên một đoạn đường nhỏ, nhưng David Lemming, 18 tuổi, lại coi đó là một thử thách. 'Tôi tình cờ đọc được một bài viết tuyệt vời về việc đi bộ dọc theo toàn bộ con đường mòn, được viết cách đây vài năm và tôi quyết tâm tự mình thực hiện. Tôi không cảm thấy lo lắng - tôi chỉ hào hứng để bắt đầu!

Mọi việc diễn ra hoàn hảo trong tuần đầu tiên. David thực sự thích thú với trải nghiệm này. Vì có nhiều người sử dụng con đường này nên anh ấy thường xuyên gặp gỡ những người đi bộ đường dài nên anh ấy không bao giờ cảm thấy bị cô lập. 'Nhưng sau đó trời trở nên giông bão, anh ấy nói, 'nên rất nhiều người đã bỏ cuộc. Tôi có thể đi hàng giờ mà không gặp ai cả. Nhưng miễn là tôi có điện thoại di động, tôi thực sự không lo lắng về điều gì xấu xảy ra!

Thật không may, điều tồi tệ đã xảy ra. Trong một trận mưa bão đặc biệt lớn, David trượt chân trong bùn và rơi xuống đồi khoảng mười mét. 'Tôi nhận ra mình đã bị gãy tay ngay lập tức. Sau đó tôi phát hiện ra rằng điện thoại di động của tôi đã rơi ra khỏi túi. Và khi tôi cố gắng đứng dậy để tìm nó, tôi không thể đứng dậy được. Chân tôi cũng bị thương.”

Tất cả những gì anh có thể làm là hét lên để được giúp đỡ. 'Tôi hét lên cho đến khi cổ họng đau rát, anh nói. 'Và không có gì xảy ra. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một cái đầu trên đỉnh đồi, ai đó đã nghe thấy tôi. Một người đàn ông bước xuống, nhìn thấy tình trạng của tôi và kêu cứu. Và thực sự, đó là phần tuyệt vời nhất trong toàn bộ trải nghiệm. Tại bệnh viện, ngay cả các bác sĩ cũng rất ấn tượng về quãng đường tôi đã đi được. Tôi cảm thấy thực sự tự hào!

Lời giải chi tiết:

1. D

The Pennine Way is

(Con đường Pennine là)

A the longest trail in Britain.

(con đường dài nhất nước Anh.)

B located mainly in Scotland.

(nằm chủ yếu ở Scotland.)

C not popular within experienced walkers.

(không phổ biến với những người đi bộ có kinh nghiệm.)

D considered a difficult trail to walk.

(coi đây là một con đường khó đi.)

Thông tin: “Other trails go further, but it is known as the most challenging.”

(Những con đường mòn khác đi xa hơn nhưng nó được biết đến là con đường thử thách nhất.)

=> Chọn D

2. C

Where did David get the idea of hiking the trail?

(David lấy ý tưởng đi bộ đường mòn từ đâu?)

A From reading about it

(Từ việc đọc về nó)

B From his parents

(Từ cha mẹ anh ấy)

C From hearing an account of it

(Từ việc nghe một câu chuyện về nó)

D From being challenged by a friend

(Từ việc bị một người bạn thách thức)

Thông tin: “I'd come across a great account of hiking the whole trail,”

(Tôi đã nghe thấy một câu chuyện thú vị về việc đi bộ dọc theo toàn bộ con đường,)

=> Chọn C

3. C

How did David get help after his accident?

(David đã được giúp đỡ như thế nào sau tai nạn?)

A He called for help on his mobile.

(Anh ấy đã kêu cứu trên điện thoại di động của mình.)

B He spoke to a passer-by.

(Anh ấy đã nói chuyện với một người qua đường.)

C He called out until someone heard him.

(Anh ấy gọi lớn cho đến khi có người nghe thấy anh ấy.)

D He returned to the trail and found someone.

(Anh ấy quay trở lại con đường mòn và tìm thấy ai đó.)

Thông tin: “All he could do was to shout for help - But then I saw a head at the top of the hill someone had heard me.”

(Tất cả những gì anh ấy có thể làm là hét lên cầu cứu - Nhưng rồi tôi nhìn thấy một cái đầu trên đỉnh đồi có ai đó đã nghe thấy tôi.)

=> Chọn C

4. C

What is the best title for the article?

(Tiêu đề tốt nhất cho bài viết là gì?)

A A Foolish Adventure

(Một cuộc phiêu lưu ngu ngốc)

B How a Mobile Saved a Boy's Life

(Làm thế nào một chiếc điện thoại di động đã cứu mạng một cậu bé)

C Near Tragedy, But No Regrets

(Gần Bi Kịch Nhưng Không Hối Tiếc)

D Fear and Tragedy on the Pennine Way

(Sợ hãi và bi kịch trên con đường Pennine)

Thông tin: “And really, that was the most amazing part of the whole experience. At the hospital, even the doctors were impressed... I felt really proud!”

(Và thực sự, đó là phần tuyệt vời nhất trong toàn bộ trải nghiệm. Ở bệnh viện, ngay cả các bác sĩ cũng rất ấn tượng... Tôi thực sự cảm thấy tự hào!)

=> Chọn C

Listening

Listen to four dialogues and choose the correct answers (a–c).

(Nghe bốn đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng (a–c).)

1 If Jack doesn't go to Sam's party, Jack will

a blow his top.

b tear his hair out.

c lose face.

2 When Kate hears about Ann's results, she will

a be on edge.

b be over the moon.

c be green with envy.

3 The girl thinks that Meg unimportant things.

a tears her hair out

b is over the moon

c blows her top

4 The boy says that Ewan was interview he was going to.

a losing face

b on edge

c tearing his hair out

Lời giải chi tiết:

1 If Jack doesn't go to Sam's party, Jack will

(Nếu Jack không đến bữa tiệc của Sam thì Jack sẽ)

a blow his top.

(tức giận)

b tear his hair out.

(lo lắng)

c lose face.

(mất mặt)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

2 When Kate hears about Ann's results, she will

(Khi Kate biết về kết quả của Ann, cô ấy sẽ)

a be on edge.

(lo lắng)

b be over the moon.

(vui sướng)

c be green with envy.

(ghen tị)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

3 The girl thinks that Meg ______ over unimportant things.

a tears her hair out

(lo lắng)

b is over the moon

(vui sướng)

c blows her top

(tức giận)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

4 The boy says that Ewan was _________ about interview he was going to.

(Cậu bé nói rằng Ewan đã _________ về cuộc phỏng vấn mà cậu ấy sắp tham gia.)

a losing face

(mất mặt)

b on edge

(lo lắng)

c tearing his hair out

(căng thẳng)

Thông tin: “”

()

=> Chọn

Speaking

While studying in Britain, you are sharing a flat with another student. You are having problems with your flatmate because he/she leaves the lights on after using the toilet. Talk with your flatmate and agree on some rules in the flat.

(Khi học ở Anh, bạn ở chung căn hộ với một sinh viên khác. Bạn đang gặp vấn đề với bạn cùng phòng vì họ để đèn sáng sau khi đi vệ sinh. Nói chuyện với bạn cùng phòng của bạn và thống nhất một số quy định trong căn hộ.)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Can we talk for a moment?

B: Sure, what's up?

A: I've noticed that sometimes the lights in the bathroom are left on after you've used it. I was wondering if we could discuss setting some rules for the flat regarding energy usage.

B: Oh, sorry about that. Yeah, we can definitely talk about it. What do you have in mind?

A:  I was thinking that we could agree to turn off the lights when we're done using any room, especially the bathroom. It's a small step, but it can help us save energy and reduce our electricity bills.

B: Yeah, that makes sense. I didn't realize it was bothering you. I'll be more mindful about turning off the lights from now on.

A:  Great, thanks! Also, maybe we could consider other energy-saving practices, like unplugging electronics when they're not in use and using energy-efficient light bulbs.

B: Absolutely, those are good ideas. Let's make a list of these rules and put it up somewhere visible so we can both remember to follow them.

Tạm dịch

A: Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?

B: Chắc chắn rồi, có chuyện gì thế?

A: Tôi để ý thấy đôi khi đèn trong phòng tắm vẫn sáng sau khi bạn sử dụng xong. Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có thể thảo luận về việc thiết lập một số quy tắc cho căn hộ liên quan đến việc sử dụng năng lượng hay không.

B: Ồ, xin lỗi về điều đó. Vâng, chúng ta chắc chắn có thể nói về nó. Bạn đang nghĩ gì vậy?

A: Tôi đang nghĩ rằng chúng ta có thể đồng ý tắt đèn khi chúng ta sử dụng xong bất kỳ phòng nào, đặc biệt là phòng tắm. Đó là một bước nhỏ nhưng có thể giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng và giảm hóa đơn tiền điện.

B: Vâng, điều đó có ý nghĩa. Tôi đã không nhận ra điều đó đang làm phiền bạn. Từ bây giờ tôi sẽ lưu ý hơn về việc tắt đèn.

A: Tuyệt vời, cảm ơn! Ngoài ra, có lẽ chúng ta có thể xem xét các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác, như rút phích cắm các thiết bị điện tử khi không sử dụng và sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

B: Chắc chắn rồi, đó là những ý tưởng hay. Hãy lập danh sách các quy tắc này và dán nó ở nơi nào đó dễ thấy để cả hai chúng ta có thể nhớ tuân theo chúng.

Writing

Young people tend to show all aspects of their life on their social media network page. Write an essay (180-200 words) in which you present the advantages and disadvantages of displaying private life online.

(Giới trẻ có xu hướng thể hiện mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình trên trang mạng xã hội. Viết một bài luận (180-200 từ) trong đó bạn trình bày những ưu điểm và nhược điểm của việc thể hiện đời sống riêng tư trên mạng.)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

In today's digital age, social media has become an integral part of many young people's livesWhile there are advantages to displaying one's private life online, there are also notable disadvantages to consider.

One advantage of sharing private life on social media is the ability to connect with friends and family, especially those who may be geographically distant. By sharing personal updates, photos, and videos, individuals can maintain relationships and stay connected with loved ones, fostering a sense of closeness and belonging.

However, there are also disadvantages to displaying private life online. One major concern is privacy and security risks. Sharing personal information and photos online can make individuals vulnerable to identity theft, cyberbullying, and other online threats. Furthermore, once something is posted online, it can be difficult to control who sees it or how it is shared, potentially leading to unintended consequences or embarrassment.

In conclusion, while sharing private life online can facilitate connection, self-expression, and creativity, it also comes with risks such as privacy concerns and negative social comparisons. It's essential for individuals to be mindful of what they share online and to consider the potential consequences before posting personal information or photos on social media platforms.

Tạm dịch

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ. Việc thể hiện đời sống riêng tư của một người trên mạng có những lợi ích nhưng cũng có những nhược điểm đáng chú ý cần cân nhắc.

Một lợi thế của việc chia sẻ cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội là khả năng kết nối với bạn bè và gia đình, đặc biệt là những người ở xa về mặt địa lý. Bằng cách chia sẻ thông tin cập nhật cá nhân, ảnh và video, các cá nhân có thể duy trì mối quan hệ và duy trì kết nối với những người thân yêu, nuôi dưỡng cảm giác gần gũi và thân thuộc.

Tuy nhiên, việc thể hiện đời sống riêng tư trên mạng cũng có những bất lợi. Một mối quan tâm lớn là rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật. Chia sẻ thông tin cá nhân và ảnh trực tuyến có thể khiến các cá nhân dễ bị đánh cắp danh tính, bắt nạt trên mạng và các mối đe dọa trực tuyến khác. Hơn nữa, một khi nội dung nào đó được đăng trực tuyến, có thể khó kiểm soát ai nhìn thấy nội dung đó hoặc cách nội dung đó được chia sẻ, có khả năng dẫn đến những hậu quả không lường trước được hoặc gây bối rối.

Tóm lại, mặc dù chia sẻ cuộc sống riêng tư trực tuyến có thể tạo điều kiện kết nối, thể hiện bản thân và sáng tạo nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro như lo ngại về quyền riêng tư và so sánh xã hội tiêu cực. Điều quan trọng là các cá nhân phải lưu ý đến những gì họ chia sẻ trực tuyến và cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra trước khi đăng thông tin hoặc ảnh cá nhân lên các nền tảng truyền thông xã hội.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2I. Culture

  1 SPEAKING Work in pairs. Think of three important problems that the world faces today. How do you think we can solve them?2 Read the text. What solution did the British government suggest for a problem in the 18th century? Was it successful?

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. If you needed advice for problem, what would you do? Discuss the options below. 2 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Decide on an argument for and an argument against the topic.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Read the task. Are you good at sharing a living space with other people? Why? / Why not? What problems can there be? 2 Read the Speaking Strategy above. Add the question tags. Then read the Pronunciation box and practise saying the tags.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2F. Reading

  1 SPEAKING Look at the photos that illustrate two common problems in a city. What do you think are the problems? What are some possible solutions? 2 Read texts (A-C) opposite. Match the texts with the titles (1-5). There are two extra titles.

 • Tiếng Anh 12 Unit 2 2E. Word Skills

  1 SPEAKING Read the forum post. In your own words, say what Marco is worried about.2 Read the Learn this! box. Find the nouns below in exercise 1. Which prepositions go before them? 3 Complete the phrases with the correct prepositions.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close