Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Introduction

1 Complete the adjectives with the missing vowels, a, e, i, o and u. 2 Answer the questions. 3 Describe a visitor attraction that you know, using at least three of the adjectives in exercise 1. 4 Read the Learn this! box and complete the examples. Can you add any more adjectives to each group?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

IA Describing visitor attractions.

1 Complete the adjectives with the missing vowels, a, e, i, o and u.

(Hoàn thành các tính từ với các nguyên âm còn thiếu, a, e, i, o và u.)

1 _ tm _ sph _ r _ c

2 b_ _ _ t _ f _ l

3 b _ r_ ng

4 b _ sy

5 ch _ _ p

6 cr _ wd _ d

7 d _ s _ pp __ nt _ ng

8 xp _ ns _ v _

9 h _ st _ r _ c

10 _ mpr _ ss _ v _

11 p _ _ c _ f _ l

12 r _ m _ t _

13 r _ m _ nt _ c

14 sp _ ct _ c _ l _ r

15 t _ _ r _ sty

Lời giải chi tiết:

*Nghĩa của các tính từ:

1. atmosphereic: có không khí

2. beautiful: đẹp

3. boring: chán

4. busy: bận

5. cheap: rẻ

6. crowded: đông

7. disappointing: thất vọng

8. expensive: mắc

9. historic: mang tính lịch sử

10. impressive: ấn tượng

11. peaceful: bình yên

12. romantic: lãng mạn

13. reminiscent: làm nhớ lại

14. spectacular: hùng vĩ

15. touristy: hút khách du lịch 

Bài 2

2 Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1 Which two adjectives in exercise 1 describe cost and price?

2 Which three adjectives imply that there will be a lot of visitors there?

3 Which five adjectives usually have negative connotations?

Lời giải chi tiết:

1 Which two adjectives in exercise 1 describe cost and price?

(Hai tính từ nào trong bài tập 1 mô tả chi phí và giá cả?)

Đáp án: “cheap” and “expensive”

(“rẻ” và “đắt”)

2 Which three adjectives imply that there will be a lot of visitors there?

(Ba tính từ nào ngụ ý rằng sẽ có rất nhiều du khách ở đó?)

Đáp án: “crowded”, “touristy”, and “spectacular”.

(“đông đúc”, “hút khách du lịch” và “hùng vĩ”.)

3 Which five adjectives usually have negative connotations?

(Năm tính từ nào thường có ý nghĩa tiêu cực?)

Đáp án: “disappointing”, “boring”, “busy”, “expensive” and “crowded”.

(“đáng thất vọng”, “nhàm chán”, “bận rộn”, “đắt” và “đông đúc”)

Bài 3

3 Describe a visitor attraction that you know, using at least three of the adjectives in exercise 1.

(Mô tả một điểm thu hút du khách mà bạn biết, sử dụng ít nhất ba tính từ trong bài tập 1.)

Old Town Square in Prague is very impressive. There are lots of historic buildings, but it's a bit touristy.

(Quảng trường Old Town ở Praha rất ấn tượng. Có rất nhiều tòa nhà lịch sử, nhưng nó hơi đông khách du lịch.)

Lời giải chi tiết:

The ancient town of Hoi An in Vietnam is a beautiful and historic attraction that draws many visitors each year. The town has well-preserved buildings that showcase traditional Vietnamese architecture and culture, making it an impressive destination for tourists. However, due to its popularity, it can be quite crowded and expensive, especially during peak travel seasons. Despite the crowds, the town's charming atmosphere and rich history make it a must-visit attraction for those traveling to Vietnam.

(Phố cổ Hội An ở Việt Nam là một điểm tham quan đẹp và lịch sử thu hút nhiều du khách mỗi năm. Thị trấn có các tòa nhà được bảo tồn tốt thể hiện kiến trúc và văn hóa truyền thống của Việt Nam, khiến nơi đây trở thành một điểm đến ấn tượng đối với khách du lịch. Tuy nhiên, do sự phổ biến của nó, nó có thể khá đông đúc và đắt đỏ, đặc biệt là trong mùa du lịch cao điểm. Bất chấp sự đông đúc, bầu không khí quyến rũ và lịch sử phong phú của thị trấn khiến nơi đây trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua đối với những ai đi du lịch Việt Nam.)

Bài 4

IC Adjective endings

4 Read the Learn this! box and complete the examples. Can you add any more adjectives to each group?

(Đọc khung Learn this! và hoàn thành các ví dụ. Bạn có thể thêm bất kỳ tính từ nào thêm cho mỗi nhóm không?)

LEARN THIS! Adjective endings

Some adjective endings have a particular meaning.

a noun + -ful = giving or full of    hopeful   1meaning________

b noun + -less = without               2hope________   3meaning________

c noun + -ly or -y= like, with the quality of       friendly    4snow________

d verb + -able = possible to 5drink________    6afford________

Other adjective endings have no particular meaning but usually go with either a noun or a verb.

e noun + -ous 7adventur________     8mountain________ 

f verb + -ive     9impress________       10support________    

Lời giải chi tiết:

LEARN THIS! Adjective endings

Some adjective endings have a particular meaning.

a noun + -ful = giving or full of    hopeful   1meaningful

b noun + -less = without               2hopeless        3meaningless

c noun + -ly or -y= like, with the quality of       friendly    4snowy

d verb + -able = possible to 5drinkable    6affordable

Other adjective endings have no particular meaning but usually go with either a noun or a verb.

e noun + -ous 7adventurous          8mountainous

f verb + -ive     9impressive             10supportive

Tạm dịch

LEARN THIS! đuôi tính từ

Một số đuôi tính từ có một ý nghĩa cụ thể.

a danh từ + -ful = cho hoặc tràn đầy       đầy hy vọng    có ý nghĩa

b danh từ + -less = không có        vô vọng                    vô nghĩa

c danh từ + -ly hoặc -y= thích, với chất lượng của       thân thiện                 có tuyết

d động từ + -able = có thể để          uống được             chi trả được

Các đuôi tính từ khác không có ý nghĩa cụ thể mà thường đi với danh từ hoặc động từ.

e danh từ + -ous                mạo hiểm                 núi non

f động từ + -ive                  ấn tượng                   ủng hộ

 

Các tính từ bổ sung từng nhóm

a. cheerful, colorful

(vui vẻ, đầy màu sắc)

b. fearless, harmless

(không sợ hãi, vô hại)

c. sunny, windy

(đầy nắng, đầy gió)

d. noticeable, manageable

(đáng chú ý, có thể quản lý)

e. dangerous, gorgeous

(nguy hiểm, tuyệt đẹp)

f. aggressive, exhaustive

(tích cực, triệt để)

 

Bài 5

5 Complete each gap with an adjective formed from the noun or verb in brackets. Use a dictionary if necessary.

(Hoàn thành mỗi chỗ trống với một tính từ được hình thành từ danh từ hoặc động từ trong ngoặc. Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

1 It was a __________ (courage) decision, and fortunately his friends were very __________ (support).

2 Parts of the route were very __________ (mountain) and quite __________ (danger).

3 He's popular because of his __________ (friend) and __________ (like) personality.

4 The film wasn't __________ (wonder) but it was quite __________ (watch).

5 It was a __________ (snow) day and the drive home was __________ (hazard).

6 She was trying to be __________ (help), I know, but it was __________ (care) of her to drop my laptop bag.

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

- courage (n): sự can đảm

=> courageous (adj): can đảm

- support (v): ủng hộ

=> supportive (adj): ủng hộ

- mountain (n): núi

=> mountainous (adj): nhiều núi

- danger (n): sự nguy hiểm

=> dangerous (adj): nguy hiểm

- friend (n): bạn

=> friendly (adj): thân thiện

- like (v): thích

=> likeable (adj): dễ mến

- wonder (n): kì quan

=> wonderful (adj): tuyệt vời

- watch (v): xem

=> watchable (adj): có thể xem được

- snow (n): tuyết

=> snowy (adj): có tuyết rơi

- hazard (n): sự nguy hiểm

=> hazardous (adj): nguy hiểm

- help (n): sự giúp đỡ

=> helpful (adj): hữu ích

- care (n): sự quan tâm

=> careless (adj): bất cẩn

Lời giải chi tiết:

1 It was a courageous (courage) decision, and fortunately his friends were very supportive (support).

(Đó là một quyết định dũng cảm, và may mắn thay bạn bè của anh ấy đã rất ủng hộ.)

2 Parts of the route were very mountainous (mountain) and quite dangerous (danger).

(Các phần của tuyến đường rất nhiều núi và khá nguy hiểm)

3 He's popular because of his friendly (friend) and likeable (like) personality.

(Anh ấy nổi tiếng vì tính cách thân thiện và dễ mến.)

4 The film wasn't wonderful (wonder) but it was quite watchable (watch).

(Bộ phim không tuyệt vời nhưng nó khá đáng xem)

5 It was a snowy (snow) day and the drive home was hazardous (hazard).

(Đó là một ngày tuyết rơi và việc lái xe về nhà rất nguy hiểm)

6 She was trying to be helpful (help), I know, but it was careless (care) of her to drop my laptop bag.

(Cô ấy đang cố gắng trở nên hữu ích, tôi biết, nhưng cô ấy đã bất cẩn làm rơi túi đựng máy tính xách tay của tôi.)

 • Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Unit 1

  1 Study the plural forms below. Then complete rules a-f in the Learn this! box with the correct endings. Then match each spelling variation (g-i) with one of the nouns below. 2 How many more nouns can you add to each group? 3 Read the Learn this! box. Then read the sentences and circle the correct meaning, a or b. Use a dictionary to help you.

 • Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Unit 2
 • Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Unit 3

  1 Describe the people in photos A-C using as many of the words and phrases below as possible. 2 Write five sentences describing yourself and your friends or family. Use words and phrases from exercise 2.

 • Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Unit 4

  1 Underline the correct verb: do or make.2 Complete the sentences with the correct form of do or make. 3 Match the pictures (1-6) with six words from the list below. 4 In the list of words in exercise 3, find

 • Tiếng Anh 11 Vocabulary Builder - Unit 5

  1 Cross out the one verb which cannot be used to complete each sentence grammatically. The sentences may have different meanings with each correct verb. 2 Match a-f with 1-6 and g-l with 7-12. 3 Complete the sentences with compounds from exercise 2.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close