Tiếng Anh 11 Unit 4 4F. Reading

1. SPEAKING Look at the photos and the titles of texts A-C. What do you think the texts are about? 2. Quickly read texts A-C and check your ideas. 3. Read the Reading Strategy. Match two of the texts with the photos below. Say what evidence you found to support your answers. 4. Match the texts (A-C) with the sentences (1-4) below. Make a note of the evidence you found to support your answers. 5. VOCABULARY Match a-g with 1-7 to make compound nouns. They are all in the texts.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. SPEAKING Look at the photos and the titles of texts A-C. What do you think the texts are about?

(Nhìn vào các bức ảnh và tiêu đề của văn bản A-C. Bạn nghĩ gì về các văn bản?)

A. Living sculptures (Tác phẩm điêu khắc sống)

B. The Crazy house (Ngôi nhà điên)

C. Well-contained housing (Nhà ở khép kín)

Lời giải chi tiết:

Looking at the picture, I guess the texts will give us information about some kind of special houses in the world. They can be weird, but they will be unique.

(Nhìn vào bức tranh, tôi đoán bài đọc sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin về một số loại nhà đặc biệt nào đó trên thế giới. Chúng có thể kỳ lạ, nhưng chúng sẽ rất độc đáo.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Quickly read texts A-C and check your ideas.

(Đọc nhanh văn bản A-C và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

A. Living sculptures

Gregory Kloehn is a sculptor with a difference. Not only are his sculptures created from bits of rubbish, but each of his unique creations offers a homeless person somewhere to live. Gregory works in California, where there are a lot of people living on the streets. Each of his sculptures is no bigger than the average sofa, but the tiny, one-roomed shelters are as wonderful as mansions for a person who is sleeping rough.

Gregory searches on rubbish dumps to find pieces to use. A washing machine door is as good as a normal window. A fridge door can make a fine front door, and has useful shelves on the inside. And each home is on wheels so that it can be pushed around easily.

B. The Crazy house

With a view to bringing humans closer to nature, architect Dang Viet Nga created this surreal artistic guesthouse in Da Lat, Viet Nam. The Crazy House has gained recognition for its creative and unique architecture. There are almost no straight lines and no right angles at all. The structure of the house does not follow any rules, but everything looks harmonious. This weird structure is a maze of winding flights of stairs, dangerous-looking bridges, and sculptural rooms, each of which is named after an animal. In one room, guests are watched over by the glowing red eyes of a kangaroo. In another room, the window looks like the cobweb of a giant spider and the fireplace is in the form of an eagle's egg.

C. Well-contained housing

If you heard that they were putting homeless people into shipping containers, you might be shocked. But that's exactly what is happening in Brighton, England. The Brighton Housing Trust has been inspired by a similar housing estate in the Netherlands. It is developing 36 studio flats in the town centre, using old shipping containers. The flats will have a window at each end and a toilet and shower room in the middle. On one side there'll be a kitchen and small dining table, and on the other side a living room with a sofa bed. At 24 square metres, they are smaller than a shared room in a homeless hostel. But they are much more desirable and certainly spacious enough for one person. They are also stackable. The containers will sit on top of one another with stairs connecting them.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Tác phẩm điêu khắc sống

Gregory Kloehn là một nhà điêu khắc khác biệt. Không chỉ các tác phẩm điêu khắc của anh ấy được tạo ra từ những mảnh rác, mà mỗi tác phẩm độc đáo của anh ấy đều mang đến cho những người vô gia cư một nơi nào đó để sinh sống. Gregory làm việc ở California, nơi có rất nhiều người sống trên đường phố. Mỗi tác phẩm điêu khắc của anh ấy không lớn hơn chiếc ghế sofa trung bình, nhưng những nơi trú ẩn một phòng nhỏ bé cũng tuyệt vời như những lâu đài dành cho một người đang ngủ say.

Gregory tìm kiếm trên các bãi rác để tìm những mảnh ghép để sử dụng. Cửa máy giặt tốt như cửa sổ bình thường. Cửa tủ lạnh có thể là cửa trước đẹp và có các giá đỡ hữu ích ở bên trong. Và mỗi ngôi nhà đều có bánh xe để có thể di chuyển dễ dàng.

B. Ngôi nhà điên

Với mong muốn đưa con người đến gần với thiên nhiên hơn, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã tạo ra một nhà nghỉ nghệ thuật siêu thực tại Đà Lạt, Việt Nam. Crazy House đã được công nhận về kiến trúc sáng tạo và độc đáo. Hầu như không có đường thẳng và không có góc vuông nào cả. Cấu trúc của ngôi nhà không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, nhưng mọi thứ trông hài hòa. Cấu trúc kỳ lạ này là một mê cung gồm những bậc thang uốn lượn, những cây cầu trông nguy hiểm và những căn phòng điêu khắc, mỗi phòng được đặt theo tên của một loài động vật. Trong một căn phòng, khách được theo dõi bởi đôi mắt đỏ rực của một con kangaroo. Trong một căn phòng khác, cửa sổ trông giống như mạng nhện khổng lồ và lò sưởi có hình quả trứng đại bàng.

C. Nhà ở khép kín

Nếu bạn nghe nói rằng họ đang đưa những người vô gia cư vào các công-te-nơ vận chuyển, bạn có thể bị sốc. Nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra ở Brighton, Anh. Brighton Housing Trust đã lấy cảm hứng từ một khu nhà ở tương tự ở Hà Lan. Nó đang phát triển 36 căn hộ studio ở trung tâm thị trấn, sử dụng các container vận chuyển cũ. Các căn hộ sẽ có cửa sổ ở mỗi đầu và nhà vệ sinh và phòng tắm ở giữa. Ở một bên sẽ có nhà bếp và bàn ăn nhỏ, còn bên kia là phòng khách với giường sofa. Với diện tích 24 mét vuông, chúng nhỏ hơn một căn phòng chung trong một ký túc xá dành cho người vô gia cư. Nhưng chúng đáng mơ ước hơn nhiều và chắc chắn đủ rộng rãi cho một người. Chúng cũng có thể xếp chồng lên nhau. Các container sẽ nằm chồng lên nhau với cầu thang nối chúng.

Lời giải chi tiết:

The texts are about innovative and creative solutions to social issues, such as homelessness and affordable housing.

(Các văn bản nói về các giải pháp đổi mới và sáng tạo cho các vấn đề xã hội, chẳng hạn như tình trạng vô gia cư và nhà ở giá rẻ.)

Bài 3

3. Read the Reading Strategy. Match two of the texts with the photos below. Say what evidence you found to support your answers.

(Đọc Chiến lược đọc. Ghép hai trong số các văn bản với các bức ảnh dưới đây. Nói những bằng chứng bạn tìm thấy để hỗ trợ câu trả lời của bạn.)

Reading Strategy (Chiến lược đọc)

When you find evidence in the text that supports an answer, underline it and note which question it refers to. If you do that, you can find it again easily when you are checking all your answers at the end.

(Khi bạn tìm thấy bằng chứng trong văn bản hỗ trợ câu trả lời, hãy gạch dưới nó và lưu ý câu hỏi đó đề cập đến. Nếu bạn làm như vậy, bạn có thể tìm lại nó một cách dễ dàng khi bạn kiểm tra tất cả các câu trả lời của mình vào lúc cuối.)

Lời giải chi tiết:

1. B

Thông tin: With a view to bringing humans closer to nature, architect Dang Viet Nga created this surreal artistic guesthouse in Da Lat, Viet Nam.

(Với mong muốn đưa con người đến gần với thiên nhiên, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã tạo ra khu nhà nghỉ đậm chất nghệ thuật siêu thực này tại Đà Lạt, Việt Nam)

2. C

Thông tin: If you heard that they were putting homeless people into shipping containers, you might be shocked. But that's exactly what is happening in Brighton, England

(Nếu bạn nghe nói rằng họ đang đưa những người vô gia cư vào các container vận chuyển hàng, bạn có thể bị sốc. Nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra ở Brighton, Anh)

Bài 4

4. Match the texts (A-C) with the sentences (1-4) below. Make a note of the evidence you found to support your answers.

(Nối đoạn văn (A-C) với các câu (1-4) bên dưới. Ghi lại bằng chứng bạn tìm thấy để hỗ trợ câu trả lời của bạn.)

1. The designer of this house wants to raise public awareness of protecting nature.

(Người thiết kế ngôi nhà này muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên.)

2. The builder of these homes uses only recycled parts.

(Người xây dựng những ngôi nhà này chỉ sử dụng các bộ phận tái chế.)

3. Each room in this house has a different animal theme.

(Mỗi phòng trong ngôi nhà này có một chủ đề động vật khác nhau.)

4. These homes can be put together to make a block of flats.

(Những ngôi nhà này có thể được ghép lại với nhau để tạo thành một khối căn hộ.)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A

3. B

4. C

1. B

The designer of this house wants to raise public awareness of protecting nature.

(Người thiết kế ngôi nhà này muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên.)

Thông tin: With a view to bringing humans closer to nature, architect Dang Viet Nga created this surreal artistic guesthouse in Da Lat, Viet Nam.

(Với mong muốn đưa con người đến gần với thiên nhiên, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã tạo ra khu nhà nghỉ đậm chất nghệ thuật siêu thực này tại Đà Lạt, Việt Nam.)

2. A

The builder of these homes uses only recycled parts.

(Người xây dựng những ngôi nhà này chỉ sử dụng các vật dụng tái chế.)

Thông tin: Not only are his sculptures created from bits of rubbish, but each of his unique creations offers a homeless person somewhere to live.

(Không chỉ các tác phẩm điêu khắc của anh ấy được tạo ra từ những mảnh rác, mà mỗi tác phẩm độc đáo của anh ấy đều mang đến cho những người vô gia cư một nơi nào đó để sinh sống.)

3. B

Each room in this house has a different animal theme.

(Mỗi phòng trong ngôi nhà này có một chủ đề động vật khác nhau.)

Thông tin: This weird structure is a maze of winding flights of stairs, dangerous-looking bridges, and sculptural rooms, each of which is named after an animal.

(Cấu trúc kỳ lạ này là một mê cung gồm những bậc thang uốn lượn, những cây cầu trông nguy hiểm và những căn phòng điêu khắc, mỗi phòng được đặt theo tên của một loài động vật.)

4. C

These homes can be put together to make a block of flats.

(Những ngôi nhà này có thể được ghép lại với nhau để tạo thành một khối căn hộ.)

Thông tin: They are also stackable. The containers will sit on top of one another with stairs connecting them.

(Chúng cũng có thể xếp chồng lên nhau. Các container sẽ nằm chồng lên nhau với cầu thang nối chúng.)

Bài 5

5. VOCABULARY Match a-g with 1-7 to make compound nouns. They are all in the texts.

(Nối a-g với 1-7 để tạo danh từ ghép. Tất cả đều có trong văn bản.)

Compound nouns

1. rubbish

a. bed

2. sofa

b. containers

3. front

c. door

4. dining

d. dump

5. shipping

e. estate

6. housing

f. flat

7. studio

g. table

Lời giải chi tiết:

1 - d. rubbish dump: bãi rác

2 - a. sofa bed: giường sofa

3 - c. front door: cửa trước

4 - g. dining table: bàn ăn

5 - b. shipping containers: container chở hàng

6 - e. housing estate: nhà ở

7 - f. studio flat: căn hộ studio

Bài 6

6. Read the texts again. Answer the questions.

(Đọc văn bản một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. Where does Gregory Kloehn find the parts to make his houses?

(Gregory Kloehn tìm các bộ phận để làm nhà ở đâu?)

2. What does Gregory sometimes use as a front door?

(Đôi khi Gregory sử dụng cái gì làm cửa trước?)

3. In what way does staying in the Crazy House bring guests closer to nature?

(Bằng cách nào mà việc ở Crazy House mang khách đến gần với thiên nhiên hơn?)

4. Apart from the UK, in which country have containers been made into flats?

(Ngoài Vương quốc Anh, container đã được biến thành căn hộ ở quốc gia nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Rubbish dumps. (Bãi rác.)

Thông tin: Gregory searches on rubbish dumps to find pieces to use.

(Gregory tìm kiếm trên các bãi rác để tìm những mảnh ghép để sử dụng.)

2. Fridge door. (Cửa tủ lạnh.)

Thông tin: A fridge door can make a fine front door, and has useful shelves on the inside.

(Cửa tủ lạnh có thể là một cửa trước tốt và có các giá đỡ hữu ích ở bên trong.)

3. By the house's design and architecture.

(Bằng thiết kế và kiến trúc của ngôi nhà.)

Thông tin: With a view to bringing humans closer to nature, architect Dang Viet Nga created this surreal artistic guesthouse in Da Lat, Viet Nam. The Crazy House has gained recognition for its creative and unique architecture.

(Với mong muốn đưa con người đến gần với thiên nhiên hơn, kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã tạo ra một nhà nghỉ nghệ thuật siêu thực tại Đà Lạt, Việt Nam. Crazy House đã được công nhận về kiến trúc sáng tạo và độc đáo.)

4. Netherlands. (Hà Lan.)

Thông tin: The Brighton Housing Trust has been inspired by a similar housing estate in the Netherlands.

(Brighton Housing Trust đã lấy cảm hứng từ một khu nhà ở tương tự ở Hà Lan.)

Bài 7

7. SPEAKING Work in pairs. Discuss these questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

1. Which home is the most original and clever, do you think? Why?

(Theo bạn, ngôi nhà nào độc đáo và thông minh nhất? Tại sao?)

2. Which is the most useful from a social point of view? Why?

(Cái nào là hữu ích nhất từ góc nhìn xã hội? Tại sao?)

3. Which of the homes would you like to live in? Why?

(Bạn muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao?)

4. Which of the homes would you not like to live in? Why not?

(Bạn không muốn sống trong ngôi nhà nào? Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1. The Crazy House is the most original and clever home because of its surrealistic and unique design that incorporates natural elements and animal motifs.

(Crazy House là ngôi nhà nguyên bản và thông minh nhất nhờ thiết kế siêu thực và độc đáo kết hợp các yếu tố tự nhiên và họa tiết động vật.)

2. The living sculptures made by Gregory Kloehn are the most useful from a social point of view because they provide affordable housing solutions for homeless people using recycled materials.

(Các tác phẩm điêu khắc sống do Gregory Kloehn thực hiện là hữu ích nhất từ quan điểm xã hội vì chúng cung cấp giải pháp nhà ở giá cả phải chăng cho người vô gia cư sử dụng vật liệu tái chế.)

3. I would like to live in the shipping container housing in Brighton because it offers a cozy and private space that is affordable and sustainable.

(Tôi muốn sống trong nhà container vận chuyển ở Brighton vì nó cung cấp một không gian ấm cúng và riêng tư với giá cả phải chăng và bền vững.)

4. I would not like to live in the Crazy House because its unconventional design may not be practical for everyday living, and may not offer enough privacy or storage space.

(Tôi không thích sống trong Crazy house vì thiết kế độc đáo của nó có thể không thiết thực cho cuộc sống hàng ngày và có thể không cung cấp đủ không gian riêng tư hoặc kho chứa đồ.)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4G. Speaking

  1. SPEAKING Which items from below can you see in the photos? 2. Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which room does she prefer? Do you agree? Why? / Why not? 3. Choose the best linking words to complete the sentences. Then listen again and check your answers. 4. Read the task above. For each of the four points, think of one advantage of staying with a host family and one advantage of staying in university accommodation. 5. Listen to two students doing the task. Did the

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4H. Writing

  1. SPEAKING Work in pairs. If you could move to any city in the world, where would you choose? Why? 2. Read the email. Do you think Ellie is happy or unhappy with her new home? Find evidence in her email. 3. Read the task below. Does the email cover all four points in the task? Match sentences in the email with each point. 4. Read the Writing Strategy. Then read Ellie's email again and underline. 5. Read the Learn this! box. Circle three examples of would rather in Ellie's email.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4I. Culture

  1. SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2. Cover the fact file. Discuss and try to guess the answers to the quiz about Hue Citadel. 3. Read the fact file and check your answers to exercise 2. What do you think is the most interesting or surprising fact? 4. Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen's residences. Use the places below in the first column. 5. INTERNET RESEARCH Work in groups. Find out about Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi. Present the fac

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Review

  Read the three texts and choose the best answer (A-D). You will hear a conversation about house moves. Complete each sentence with no more than three words. Work in groups. Compare and contrast the photos (A and B) which show homeless people in Britain. Include the following points. You have recently moved to a different house, and you want to give the news to an English-speaking friend in another country. In your letter,

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4E. Word Skills

  1. SPEAKING Work in pairs. Imagine you were trying to sell the house in the photo. How would you describe it? Use the words below to help you. 2. Work in pairs. Complete the dialogue in an estate agent's using the infinitive without to of these verbs: do, make, take. 3. Listen and check your answers. Do you think the woman is keen on buying the house? Why? / Why not? 4. Read the Learn this! box. Which examples of do, make and take in the dialogue in exercise 2 match the basic meanings in the Lea

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close