Tiếng Anh 11 Unit 7 7B. Grammar

1 SPEAKING Discuss this question. 2 Read the article above. Was it right to send Beltracchi to prison? Why? / Why not? 3 Match the highlighted passive forms in the article with 1-9 below. Then find two examples of 9. 4 Read the LEARN THIS! box. Make the active sentences passive. Use by where necessary.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

The passive

I can identify and use different forms of the passive.

Real or fake?

News reader Artist Wolfgang Beltracchi has made millions of pounds from his paintings. However, many of the paintings are not signed with his own name, but with the names of other famous painters. He is the world's most successful forger, and has fooled the art world for over thirty years. Our reporter Jade Quinn has been investigating. How was he finally caught, Jade?

JQ He used the wrong kind of paint in a forgery of a Campendonk painting. The painting had been bought by a company who sent it to a forensic art scientist in London. He identified a type of paint which wasn't being used when Campendonk was alive.

NR That was careless! What happened to Beltracchi?

JQ He was prosecuted and sent to prison for six years.

NR Fifty-eight of his paintings have been identified by police as forgeries and several more are being examined by experts. Are there any more?

JQ Beltracchi himself claims that he has forged hundreds of paintings, but he won't say which ones, so they might never be discovered.

NR What has he done with the money he earned from the forgeries?

JQ He's spent a lot of it, but some of it will be returned to the people who bought his forgeries.

NR Does he still paint in the style of famous artists?

JQ Yes, but now he signs the paintings with his own name.

 

1 SPEAKING Discuss this question.

(Thảo luận về câu hỏi này.)

Why is a perfect forgery worth less than an original work of art?

(Tại sao một tác phẩm giả mạo hoàn hảo lại có giá trị thấp hơn một tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc?)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Have you ever wondered why a perfect forgery is worth less than an original work of art?

B: Well, I think it's because an original work of art has historical and cultural significance that a forgery can never match.

A: That's true, but isn't it also because an original work of art has a unique quality and a personal touch that a perfect forgery can't replicate?

B: Yes, definitely. Plus, owning an original work of art is like owning a piece of the artist's legacy, which is priceless.

A: I see your point. It makes sense that a perfect forgery may have the same aesthetic value, but it lacks the emotional and intellectual connection that an original work of art provides.

Tạm dịch

A: Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một tác phẩm giả mạo hoàn hảo lại có giá trị thấp hơn một tác phẩm nghệ thuật gốc chưa?

B: Chà, tôi nghĩ đó là bởi vì một tác phẩm nghệ thuật gốc có ý nghĩa lịch sử và văn hóa mà một tác phẩm giả mạo không bao giờ có thể sánh được.

A: Điều đó đúng, nhưng không phải vì một tác phẩm nghệ thuật gốc có chất lượng độc đáo và dấu ấn cá nhân mà một tác phẩm giả mạo hoàn hảo không thể sao chép được sao?

B: Vâng, chắc chắn rồi. Thêm vào đó, việc sở hữu một tác phẩm nghệ thuật gốc cũng giống như sở hữu một phần di sản của nghệ sĩ, điều này là vô giá.

A: Tôi hiểu quan điểm của bạn. Điều hợp lý là một tác phẩm giả mạo hoàn hảo có thể có cùng giá trị thẩm mỹ, nhưng nó thiếu sự kết nối về mặt cảm xúc và trí tuệ mà một tác phẩm nghệ thuật gốc mang lại.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2 Read the article above. Was it right to send Beltracchi to prison? Why? / Why not?

(Đọc bài báo trên. Việc đưa Beltracchi vào tù có đúng không? Tại sao đúng / tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, it’s right to send Beltracchi to prison because he is a forger, and he has fooled the art world for over thirty years.

(Theo tôi, tống Beltracchi vào tù là đúng đắn vì ông ta là một kẻ giả danh, và ông ta đã lừa dối thế giới nghệ thuật trong hơn ba mươi năm.)

Bài 3

3 Match the highlighted passive forms in the article with 1-9 below. Then find two examples of 9.

(Nối các dạng bị động được đánh dấu trong bài viết với 1-9 bên dưới. Sau đó tìm hai ví dụ về 9.)

1 present simple passive

2 present continuous passive

3 past simple passive

4 past continuous passive

5 present perfect passive

6 past perfect passive

7 will + passive

8 modal verb + passive

9 by + agent

Lời giải chi tiết:

1 present simple passive

(thì hiện tại đơn bị động)

=> are not signed

2 present continuous passive

(thì hiện tại tiếp diễn bị động)

=> are being examined

3 past simple passive

(thì quá khứ đơn bị động)

=> was he finally caught

4 past continuous passive

(thì quá khứ tiếp diễn bị động)

=> wasn't being used

5 present perfect passive

(thì hiện tại hoàn thành bị động)

=> have been identified

6 past perfect passive

(thì quá khứ hoàn thành bị động)

=> had been bought

7 will + passive

(will + bị động)

=> will be returned

8 modal verb + passive

(động từ khiếm khuyết + bị động)

=> might never be discovered.

9 by + agent

(by + tác nhân)

=> by a company

Examples of 9: Fifty-eight of his paintings have been identified by police as forgeries and several more are being examined by experts.

(Ví dụ về 9: Năm mươi tám bức tranh của anh ấy đã được cảnh sát xác định là giả mạo và một số bức tranh khác đang được các chuyên gia kiểm tra.)

Bài 4

LEARN THIS! The passive

a We form the passive with the verb be and the past participle of the verb.

b We use a passive infinitive after modal verbs.

c We use the passive when we want to focus on the action itself, or when we do not know who or what performed the action.

(LEARN THIS! Bị động

a Chúng ta tạo thành thể bị động với động từ be và quá khứ phân từ của động từ.

b Chúng ta dùng động từ nguyên thể bị động sau động từ khiếm khuyết.

c Chúng ta dùng thể bị động khi muốn tập trung vào chính hành động đó, hoặc khi chúng ta không biết ai hoặc cái gì đã thực hiện hành động đó.)

4 Read the LEARN THIS! box. Make the active sentences passive. Use by where necessary.

(Đọc khung LEARN THIS! Biến câu chủ động thành câu bị động. Sử dụng ‘by’ những chỗ cần thiết.)

1 William Shakespeare wrote Macbeth.

(William Shakespeare đã viết Macbeth.)

Macbeth was written by William Shakespeare.

(Macbeth được viết bởi William Shakespeare.)

2 They are performing a ballet at the concert hall this evening.

3 Does Lady Gaga design the costumes?

4 How many Hobbit films have they made?

5 The artist ought to sign the painting.

6 Thousands of people will visit the gallery this year.

Phương pháp giải:

* Câu bị động dùng để diễn tả một hành động xảy ra bởi một đối tượng khác tác động.

Cấu trúc chung thể bị động: tobe + V3/ed

Không dùng “by” khi đối tượng thực hiện không được xác định cụ thể.

* Ba cột động từ trong bài

perform – performed – performed (v): biểu diễn

design – designed – designed (v): thiết kế

make – made – made (v): thực hiện

sign – signed – signed (v): kí

visit – visited – visited (v): thăm

Lời giải chi tiết:

2 They are performing a ballet at the concert hall this evening.

(Họ sẽ biểu diễn ba lê tại phòng hòa nhạc tối nay.)

Đáp án: A ballet will be performed at the concert hall this evening.

(Một vở ballet sẽ được biểu diễn tại phòng hòa nhạc tối nay.)

3 Does Lady Gaga design the costumes?

(Lady Gaga có thiết kế trang phục không?)

Đáp án: Are the costumes designed by Lady Gaga?

(Trang phục có được thiết kế bởi Lady Gaga không?)

4 How many Hobbit films have they made?

(Họ đã làm bao nhiêu phim Hobbit?)

Đáp án: How many Hobbit films have been made?

(Có bao nhiêu bộ phim Hobbit đã được thực hiện bởi họ?)

5 The artist ought to sign the painting.

(Các nghệ sĩ nên ký vào bức tranh.)

Đáp án: The painting ought to be signed by the artist.

(Bức tranh nên được họa sĩ ký.)

6 Thousands of people will visit the gallery this year.

(Hàng nghìn người sẽ đến thăm phòng tranh năm nay.)

Đáp án: The gallery will be visited by thousands of people this year.

(Phòng trưng bày sẽ được hàng ngàn người ghé thăm trong năm nay.)

 

Bài 5

5 Complete the text with the verbs in brackets. Use active or passive verbs, as appropriate.

(Hoàn thành văn bản với các động từ trong ngoặc. Sử dụng động từ chủ động hoặc bị động, nếu thích hợp.)

John Myatt is a British artist. He makes copies of famous works of art, but they

1_________ (not sell) as originals. They 2_________ (paint) with ordinary decorator's paint, and the word 'fake' 3_________

(write) on the back. But it wasn't always like that. In the 1990s, Myatt 4_________ (forge) about 200 paintings. In 1998, he 5_________ (catch) and 6_________ (send) to prison for a year. Since his release from jail, Myatt 7_________ (be) very successful, and his paintings 8_________ (buy) by wealthy people all over the world. He 9_________ (be) now a rich man!

Phương pháp giải:

* Câu bị động dùng để diễn tả một hành động xảy ra bởi một đối tượng khác tác động.

Cấu trúc chung thể bị động: tobe + V3/ed

Không dùng “by” khi đối tượng thực hiện không được xác định cụ thể.

* Nghĩa của các động từ

sell- sold – sold (v): bán

paint- painted – painted (v): vẽ

write – wrote – written (v): viết

forge – forged – forged (v): làm giả

catch – caught – caught (v): bắt

send – sent – sent (v): gửi

buy – bought – bought (v): mua

be – was / were – been: thì, là, ở

Lời giải chi tiết:

Giải thích:

Vị trí 9: thì hiện tại đơn dạng chủ động: S + Vs/es

Vị trí 1, 2, 3, 8: thì hiện tại đơn dạng bị động: S + am / is / are + V3/ed

Vị trí 4: thì quá khứ đơn dạng chủ động: S + V2/ed

Vị trí 5, 6: thì quá khứ đơn dạng bị động: S + was / were V3/ed

Vị trí 7: thì hiện tại hoàn thành dấu hiệu “since”: S + have / has + V3/ed

Bài hoàn chỉnh

John Myatt is a British artist. He makes copies of famous works of art, but they

1 are not sold (not sell) as originals. They 2 are painted (paint) with ordinary decorator's paint, and the word 'fake' 3 is written (write) on the back. But it wasn't always like that. In the 1990s, Myatt 4 forged (forge) about 200 paintings. In 1998, he 5 was caught (catch) and 6 was sent (send) to prison for a year. Since his release from jail, Myatt 7 has been (be) very successful, and his paintings 8 are bought (buy) by wealthy people all over the world. He 9 is (be) now a rich man!

Tạm dịch

John Myatt là một nghệ sĩ người Anh. Anh ấy sao chép các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nhưng chúng không được bán như bản gốc. Chúng được sơn bằng sơn trang trí thông thường và chữ 'giả' được viết ở mặt sau. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Vào những năm 1990, Myatt làm giả khoảng 200 bức tranh. Năm 1998, anh ta bị bắt và bị tống vào tù một năm. Kể từ khi ra tù, Myatt đã thành công, và những bức tranh của anh ta được mua bởi những người giàu có trên khắp thế giới. Ông bây giờ là một người đàn ông giàu có!

 

Bài 6

6 SPEAKING Work in pairs. Use the passive form of the verbs below to ask and answer five questions about famous works of art.

(Làm việc theo cặp. Sử dụng dạng bị động của các động từ dưới đây để hỏi và trả lời 5 câu hỏi về các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng.)

 

A: Who was E.T. directed by?

B: E.T. was directed by Steven Spielberg.

(A: E.T được đạo diễn bởi ai?

B: E.T được đạo diễn bởi Steven Spielberg.)

Phương pháp giải:

* Nghĩa của động từ

compose – composed – composed (v): soạn nhạc

direct – directed – directed (v): đạo diễn

paint – painted – painted (v): vẽ

perform – performed – performed (v): biểu diễn

sing – sang – sung (v): hát

write – wrote – written (v): viết

* Cấu trúc chung thể bị động: tobe + V3/ed

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Who was the movie "The Godfather" directed by?

B: "The Godfather" was directed by Francis Ford Coppola.

A: Who was the Mona Lisa painted by?

B: The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

A: What was the song Yesterday sung by?

B: Yesterday was sung by The Beatles.

A: What was the book Animal Farm written by?

B: Animal Farm was written by George Orwell.

A: What was the play Romeo and Juliet composed by?

B: Romeo and Juliet was composed by William Shakespeare.

A: What was the famous speech "I have a dream" performed by?

B: The famous speech "I have a dream" was performed by Martin Luther King Jr.

Tạm dịch

A: Bộ phim "The Godfather" do ai đạo diễn?

B: "Bố già" được đạo diễn bởi Francis Ford Coppola.

A: Bức tranh Mona Lisa được vẽ bởi ai?

B: Mona Lisa được vẽ bởi Leonardo da Vinci.

A: Bài hát Yesterday được hát bởi ai?

B: Hôm qua được hát bởi The Beatles.

A: Cuốn sách Animal Farm được viết bởi ai?

B: Animal Farm được viết bởi George Orwell.

A: Vở kịch Romeo và Juliet được sáng tác bởi ai?

B: Romeo và Juliet được sáng tác bởi William Shakespeare.

A: Bài phát biểu nổi tiếng " I have a dream " được trình bày bởi ai?

B: Bài diễn văn nổi tiếng " I have a dream" do Martin Luther King Jr.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7C. Listening

  1 SPEAKING Work in pairs. Can you recite any poems, lines of poetry or song lyrics by heart in Vietnamese? Were they written recently or a long time ago? Why do you remember them? 2 Read and listen to the poem. Do you think its message is optimistic or pessimistic? What do you think the last line is telling us to do?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7D. Grammar

  1 SPEAKING Work in pairs. Look at the photo. Do you like the tattoo? Is it a form of art? Does it tell you anything about the woman's personality or not? 2 Read the article. Why do some people think it is necessary to hide their tattoos when they have an interview? 3 Read the Learn this! box. What examples of have something done can you find in the article in exercise 2?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7E. Word Skills

  1 VOCABULARY Work in pairs. Listen to the musical excerpts. Match the excerpts (1-9) with the musical genres below. 2 Read the article. What is unusual about John Cage's most famous composition? 3 Complete the table with indefinite pronouns from the article.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7F. Reading

  1 SPEAKING Work in pairs. Choose one of the photos and describe it to your partner. Use the words below to help you. 2 Read the article and match the photos (A-C) with two of the artists. 3 Read the Reading Strategy. Is there a question about the main idea or the writer's overall opinion in the questions in exercise 4?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Match photos A-C with three of the types of show below. Then choose one photo each and describe it to your partner. 2 SPEAKING Work in pairs. Compare and contrast photos A-C from exercise 1. 3 Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which show does the student choose? Which of the details below does she also mention?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close