Tiếng Anh 11 Unit 7 7I. Culture

1 SPEAKING Look at the photos. Do you know what this art form is? Did you use to have any toy of this kind? 2 Read the text. Match the headings with the paragraphs A-C. 3 Read the text again and write True or False to the statements 1-5. 4 Put the following sentences A-C into the correct gaps 1-3. Then listen and check.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Look at the photos. Do you know what this art form is? Did you use to have any toy of this kind?

(Nhìn vào những bức ảnh. Bạn có biết loại hình nghệ thuật này là gì không? Bạn đã từng sở hữu món đồ chơi nào như thế này chưa?)

Lời giải chi tiết:

The pictures show tò he, which is a traditional Vietnamese art form of sculpting edible figurines made from glutinous rice powder. These figurines can be shaped into various forms such as animals, fruits, and flowers, and are often brightly colored.

I usually bought to he at the fairs near my house when I was a child.

(Các bức tranh cho thấy tò he, một loại hình nghệ thuật điêu khắc tượng nhỏ ăn được truyền thống của Việt Nam làm từ bột gạo nếp. Những bức tượng nhỏ này có thể được tạo hình thành nhiều dạng khác nhau như động vật, trái cây và hoa và thường có màu sắc rực rỡ.

Tôi thường mua tò he ở phiên chợ gần nhà khi tôi còn nhỏ.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2 Read the text. Match the headings with the paragraphs A-C.

(Đọc văn bản. Nối các tiêu đề với các đoạn A-C.)

- The artist                         Paragraph ____________

- The process                     Paragraph ____________

- The tradition                    Paragraph ____________

 

Many of children's toys are perfect craftwork. To he, Vietnamese folk art, is a typical example.

A

To he is made from dough into different little things or animals which Vietnamese children love to keep as toys. Interesting shapes can be created to the wish of the children. It could be an animal like a chicken, a monkey or some fruits like a hand of bananas. The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough. Besides making nice dough, the artist prepares natural colours, which are usually made from leaves, vegetables or fruits. Sometimes paint is used, but traditionally natural items are preferred because they will make safe edible toys. The artist may creatively use leaves or small twigs to make further decorations. [1]

B

To he can be made by anyone who is creative and skillful enough, so parents can become favourite to he artists of their children. However, great artists of to he can be found in many Vietnamese villages. They can make extraordinary artworks with beautiful shapes, harmonious combination of colours, and lifelike features. The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children and their artworks play an important role in folk decorations. [2]

C

Nobody knows exactly when to he came into being, but it is believed to come from the north of Viet Nam. Xuan La village in Ha Noi is famous for this traditional art. Devoted artists have brought this beautiful art to everywhere in Viet Nam. Outside a schoolgate or on the pavement of a crowded street, a to he artist can be found passionately creating little colourful toys for some young children. [3] To he remains an interesting feature of Vietnamese culture.

Lời giải chi tiết:

- The artist                        

(Nghệ nhân)

Thông tin: “To he can be made by anyone who is creative and skillful enough, so parents can become favourite to he artists of their children.”

(Bất cứ ai đủ sáng tạo và khéo léo đều có thể làm được, vì vậy cha mẹ có thể trở thành nghệ nhân tò he của con cái họ.)

=> Paragraph B

- The process                    

(Quy trình)

Thông tin: “The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough. Besides making nice dough, the artist prepares natural colours, which are usually made from leaves, vegetables or fruits.”

(Bột có thể được làm từ bột lấy từ gạo xay hoặc gạo nếp, nhưng lượng gạo nếp chỉ nên giới hạn ở mức 10% của bột. Bên cạnh việc nhào bột đẹp, nghệ nhân còn pha màu tự nhiên, thường được làm từ lá, rau hoặc trái cây.)

=> Paragraph A

- The tradition                  

(Truyền thống)

Thông tin: “Xuan La village in Ha Noi is famous for this traditional art. Devoted artists have brought this beautiful art to everywhere in Viet Nam.”

(Làng Xuân La ở Hà Nội nổi tiếng với nghệ thuật truyền thống này. Những nghệ nhân tận tụy đã mang nghệ thuật tuyệt đẹp này đến mọi nơi trên đất nước Việt Nam.)

=> Paragraph C

Bài 3

3 Read the text again and write True or False to the statements 1-5.

(Đọc văn bản một lần nữa và viết Đúng hoặc Sai cho các câu 1-5.)

1. To he is creatively produced from a combination of flour and colour.

2. Sticky rice can make better dough for to he than rice.

3. To he products are mainly sold at village fairs.

4. Villagers can use to he as decorators.

5. To he is created as toys but it is edible.

Lời giải chi tiết:

1. To he is creatively produced from a combination of flour and colour.

(Tò he được sản xuất đầy sáng tạo từ sự kết hợp giữa bột và màu.)

Thông tin: “Besides making nice dough, the artist prepares natural colours,”

(Bên cạnh việc làm cho bột đẹp, nghệ sĩ chuẩn bị màu sắc tự nhiên,)

=> Chọn True

2. Sticky rice can make better dough for to he than rice.

(Gạo nếp có thể làm bột nhào cho tò he tốt hơn gạo.)

Thông tin: “The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough.”

(Bột có thể được làm từ bột lấy từ gạo xay hoặc gạo nếp, nhưng lượng gạo nếp chỉ nên hạn chế ở mức 10% khối lượng bột.)

=> Chọn False

3. To he products are mainly sold at village fairs.

(Sản phẩm tò he chủ yếu được bán tại các hội chợ làng.)

Thông tin: “The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children.”

(Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em)

=> Chọn True

4. Villagers can use to he as decorators.

(Dân làng có thể sử dụng tò he như vật trang trí.)

Thông tin: “their artworks play an important role in folk decorations.”

(tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian)

=> Chọn True

5. To he is created as toys but it is edible.

(Tò he được tạo ra như là đồ chơi nhưng nó có thể ăn được.)

Thông tin: “Sometimes paint is used, but traditionally natural items are preferred because they will make safe edible toys.”

(Đôi khi sơn được sử dụng, nhưng các vật phẩm tự nhiên theo truyền thống được ưa chuộng hơn vì chúng sẽ tạo ra đồ chơi ăn được an toàn.)

=> Chọn True

 

Bài 4

4 Put the following sentences A-C into the correct gaps 1-3. Then listen and check.

(Đặt các câu A-C sau vào chỗ trống đúng 1-3. Sau đó nghe và kiểm tra.)


A It is for passion, not for money that the artists work.

(Các nghệ sĩ làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.)

B The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

(Ví dụ, mắt của khỉ có thể được tạo ra bằng cách thêm hai hạt đậu đen.)

C Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he

(Mặc cho sự phổ biến của một số hình thức giải trí hiện đại, trẻ em vẫn bị thu hút bởi tò he.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

 

Many of children’ s toys are perfect craftwork. To he, Vietnamese folk art, is a typical example.

 

A To he is made from dough into different little things or animals which Vietnamese children love to keep as toys. Interesting shapes can be created to the wish of the children. It could be an animal like a chicken, a monkey or some fruits like a hand of bananas. The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough. Besides making nice dough, the artist prepares natural colours, which are usually made from leaves, vegetables or fruits. Sometimes paint is used, but traditionally natural items are preferred because they will make safe edible toys. The artist may creatively use leaves or small twigs to make further decorations. The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

B To he can be made by anyone who is creative and skillful enough, so parents can become favourite to he artists of their children. However, great artists of to he can be found in many Vietnamese villages. They can make extraordinary artworks with beautiful shapes, harmonious combination of colours, and lifelike features. The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children and their artworks play an important role in folk decorations. It is for passion, not for money that the artists work.

C Nobody knows exactly when to he came into being, but it is believed to come from the north of Viet Nam. Xuan La village in Ha Noi is famous for this traditional art. Devoted artists have brought this beautiful art to everywhere in Viet Nam. Outside a school gate or on the pavement of a crowded street, a to he artist can be found passionately creating little colourful toys for some young children. Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he. To he remains an interesting feature of Vietnamese culture.

Tạm dịch: 

Nhiều đồ chơi trẻ em là đồ thủ công hoàn hảo. Tò he, nghệ thuật dân gian Việt Nam, là một ví dụ điển hình.

A Một chiếc Tò he được nặn từ bột thành những đồ vật hay con vật nhỏ bé khác nhau mà trẻ em Việt Nam rất thích giữ làm đồ chơi. Hình dạng thú vị có thể được tạo ra theo mong muốn của trẻ em. Đó có thể là một con vật như con gà, con khỉ hay một số loại trái cây như nải chuối. Bột có thể được làm từ bột lấy từ gạo xay hoặc gạo nếp, nhưng lượng gạo nếp chỉ nên hạn chế ở mức 10% khối lượng bột. Bên cạnh việc nhào bột đẹp, nghệ nhân còn pha màu tự nhiên, thường được làm từ lá, rau hoặc trái cây. Đôi khi sơn được sử dụng, nhưng các đồ tự nhiên theo truyền thống được ưa chuộng hơn vì chúng sẽ tạo ra đồ chơi ăn được an toàn. Người nghệ sĩ có thể sử dụng một cách sáng tạo những chiếc lá hoặc cành cây nhỏ để trang trí thêm. Ví dụ, mắt của một con khỉ có thể được tạo ra bằng cách thêm hai hạt đậu đen.

B Tò he có thể được làm bởi bất cứ ai đủ sáng tạo và khéo léo, vì vậy cha mẹ có thể trở thành người nghệ sĩ tò he của con mình. Tuy nhiên, các nghệ nhân lớn của tò he có thể được tìm thấy ở nhiều làng quê Việt Nam. Họ có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phi thường với hình khối đẹp mắt, sự kết hợp hài hòa của màu sắc và các đường nét sống động như thật. Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em và các tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian. Các nghệ sĩ làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.

C. Không ai biết chính xác nó ra đời khi nào, nhưng người ta tin rằng nó đến từ phía bắc Việt Nam. Làng Xuân La ở Hà Nội nổi tiếng với nghệ thuật truyền thống này. Những nghệ nhân tận tụy đã mang nghệ thuật tuyệt đẹp này đến mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Ngoài cổng trường hay trên vỉa hè của một con phố đông đúc, người ta có thể bắt gặp một họa sĩ đang say sưa tạo ra những món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc cho các em nhỏ. Bất chấp sự phổ biến của một số hình thức giải trí hiện đại, trẻ em vẫn bị thu hút bởi nó. Tò he vẫn là một nét thú vị của văn hóa Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

1. B

The artist may creatively use leaves or small twigs to make further decorations. [1] The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

(Người nghệ sĩ có thể sử dụng một cách sáng tạo những chiếc lá hoặc cành cây nhỏ để trang trí thêm. [1] Ví dụ, mắt khỉ có thể được tạo thành bằng cách thêm hai hạt đậu đen.)

2. A

The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children and their artworks play an important role in folk decorations. [2] It is for passion, not for money that the artists work.

(Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em và các tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian. [2] Các nghệ sĩ làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.)

3. C

a to he artist can be found passionately creating little colourful toys for some young children. [3] Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he.

(Người ta có thể thấy một nghệ sĩ đang say mê tạo ra những món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc cho một số trẻ nhỏ. [3] Bất chấp sự phổ biến của một số hình thức giải trí hiện đại, trẻ em vẫn bị thu hút bởi nó.)

Bài hoàn chỉnh

Many of children's toys are perfect craftwork. To he, Vietnamese folk art, is a typical example.

A To he is made from dough into different little things or animals which Vietnamese children love to keep as toys. Interesting shapes can be created to the wish of the children. It could be an animal like a chicken, a monkey or some fruits like a hand of bananas. The dough can be made from flour taken from ground rice or sticky rice, but the amount of sticky rice should be restricted to just 10 percent of the dough. Besides making nice dough, the artist prepares natural colours, which are usually made from leaves, vegetables or fruits. Sometimes paint is used, but traditionally natural items are preferred because they will make safe edible toys. The artist may creatively use leaves or small twigs to make further decorations. [1] The eyes of a monkey, for example, can be made by adding two black peas.

B To he can be made by anyone who is creative and skillful enough, so parents can become favourite to he artists of their children. However, great artists of to he can be found in many Vietnamese villages. They can make extraordinary artworks with beautiful shapes, harmonious combination of colours, and lifelike features. The artists usually travel through villages or come to local fairs and festivals selling toys to children and their artworks play an important role in folk decorations. It is for passion, not for money that the artists work.

C Nobody knows exactly when to he came into being, but it is believed to come from the north of Viet Nam. Xuan La village in Ha Noi is famous for this traditional art. Devoted artists have brought this beautiful art to everywhere in Viet Nam. Outside a schoolgate or on the pavement of a crowded street, a to he artist can be found passionately creating little colourful toys for some young children. Despite the popularity of some modern forms of entertainment, children are still attracted to to he. To he remains an interesting feature of Vietnamese culture.

Tạm dịch

Nhiều thứ đồ chơi trẻ em là những đồ thủ công hoàn hảo. Tò he, nghệ thuật dân gian Việt Nam, là một ví dụ điển hình.

A Tò he được làm từ bột nhào thành những đồ vật hay con vật nhỏ bé khác nhau mà trẻ em Việt Nam rất thích giữ làm đồ chơi. Hình dạng thú vị có thể được tạo ra theo mong muốn của trẻ em. Đó có thể là một con vật như con gà, con khỉ hay một số loại trái cây như nải chuối. Bột có thể được làm từ bột lấy từ gạo xay hoặc gạo nếp, nhưng lượng gạo nếp chỉ nên hạn chế ở mức 10% khối lượng bột. Bên cạnh việc nhào bột đẹp, nghệ nhân còn pha màu tự nhiên, thường được làm từ lá, rau hoặc trái cây. Đôi khi sơn được sử dụng, nhưng các đồ tự nhiên theo truyền thống được ưa chuộng hơn vì chúng sẽ tạo ra đồ chơi ăn được an toàn. Người nghệ sĩ có thể sử dụng một cách sáng tạo những chiếc lá hoặc cành cây nhỏ để trang trí thêm. Ví dụ, bạn có thể tạo mắt khỉ bằng cách thêm hai hạt đậu đen.

B Bất cứ ai đủ sáng tạo và khéo léo đều có thể làm được, vì vậy cha mẹ có thể trở thành nghệ nhân tò hè của con cái họ. Tuy nhiên, các nghệ nhân lớn của tò he có thể được tìm thấy ở nhiều làng quê Việt Nam. Họ có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật phi thường với hình khối đẹp mắt, sự kết hợp hài hòa của màu sắc và các đường nét sống động như thật. Các nghệ sĩ thường đi khắp các làng hoặc đến các hội chợ và lễ hội địa phương để bán đồ chơi cho trẻ em và các tác phẩm nghệ thuật của họ đóng một vai trò quan trọng trong trang trí dân gian. Các nghệ sĩ làm việc vì đam mê chứ không phải vì tiền.

C Không ai biết chính xác tò he ra đời khi nào, nhưng người ta tin rằng nó đến từ phía bắc Việt Nam. Làng Xuân La ở Hà Nội nổi tiếng với nghệ thuật truyền thống này. Những nghệ nhân tận tụy đã mang nghệ thuật tuyệt đẹp này đến mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Bên ngoài cổng trường hay trên vỉa hè của một con phố đông đúc, có thể bắt gặp một nghệ sĩ đang say sưa tạo ra những món đồ chơi nhỏ đầy màu sắc cho một số em nhỏ. Bất chấp sự phổ biến của một số hình thức giải trí hiện đại, trẻ em vẫn bị thu hút bởi nó. Tò he vẫn là một nét thú vị của văn hóa Việt Nam.

Bài 5

5 Match the highlighted words in the text with the following words or phrases.

(Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với các từ hoặc cụm từ sau.)

- limited to an amount

- exactly like a real thing

- a mixture of flour and water

- showing strong feeling of love

- unbelievable

Phương pháp giải:

*Nghĩa của các cụm từ:

- limited to an amount: giới hạn ở một số lượng

- exactly like a real thing: giống hệt như thật

- a mixture of flour and water: hỗn hợp bột và nước

- showing strong feeling of love: thể hiện tình cảm mãnh liệt

- unbelievable: không thể tin được

 

*Nghĩa của các từ in đậm:

- dough (n): bột nhào

- restricted (v): hạn chế

- extraordinary (adj): đặc biệt

- lifelike (adj): sống động

- passionately (adv): say mê

Lời giải chi tiết:

- limited to an amount = restricted

(giới hạn ở một số lượng = hạn chế)

- exactly like a real thing = lifelike

(giống hệt như thật = sống động)

- a mixture of flour and water = dough

(hỗn hợp bột và nước = bột nhào)

- showing strong feeling of love = passionately

(thể hiện tình yêu mãnh liệt = say đắm)

- unbelievable = extraordinary

(không thể tin được = đặc biệt)

Bài 6

6 SPEAKING Work in groups. Discuss the question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.)

What are the benefits which chidren's traditional games like to he can bring about?

(Những trò chơi truyền thống của trẻ em như tò he có thể mang lại những lợi ích gì?)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

Traditional games like to he can bring numerous benefits to children. First and foremost, they encourage creativity and imagination as children learn to shape the dough into various figures and animals. This helps develop fine motor skills and hand-eye coordination as well. Additionally, traditional games provide a way for children to connect with their cultural heritage and learn about the history and traditions of their community. Playing these games can also promote socialization as children learn to share and work together to create their to he figurines. Finally, traditional games like to he offer a break from screens and technology, allowing children to engage in physical and tactile activities that promote mindfulness and relaxation.

Tạm dịch

Những trò chơi truyền thống như tò he có thể mang lại vô số lợi ích cho trẻ em. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng khuyến khích sự sáng tạo và trí tưởng tượng khi trẻ học nặn bột thành nhiều hình và con vật khác nhau. Điều này giúp phát triển các kỹ năng vận động tinh và phối hợp tay-mắt. Ngoài ra, các trò chơi truyền thống cung cấp một cách để trẻ em kết nối với di sản văn hóa của chúng và tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của cộng đồng chúng. Chơi những trò chơi này cũng có thể thúc đẩy xã hội hóa khi trẻ học cách chia sẻ và làm việc cùng nhau để tạo ra những bức tượng nhỏ của chúng. Cuối cùng, các trò chơi truyền thống như tò he mang đến sự thoát ly khỏi màn hình và công nghệ, cho phép trẻ em tham gia vào các hoạt động thể chất và xúc giác nhằm thúc đẩy sự lưu tâm và thư giãn.

 

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Review

  Read the article about a type of art. Are the sentences true or false? Write T or F. You will hear a talk. Look at the questions below and choose the best answer (A-C). Work in pairs. You and a classmate are planning a surprise for a friend to celebrate his/her birthday. You would like to take him/her to a concert. Decide which show is most suitable and discuss the arrangements for the outing. Use the ideas below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7H. Writing

  1 SPEAKING Work in pairs. What was the last book you read? What was it about? Did you enjoy it? Why? / Why not? 2 Read the task above and the entry. Did the writer enjoy the book? Did he / she have any reservations? 3 Read Writing Strategy 1 and the sample and check.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Match photos A-C with three of the types of show below. Then choose one photo each and describe it to your partner. 2 SPEAKING Work in pairs. Compare and contrast photos A-C from exercise 1. 3 Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which show does the student choose? Which of the details below does she also mention?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7F. Reading

  1 SPEAKING Work in pairs. Choose one of the photos and describe it to your partner. Use the words below to help you. 2 Read the article and match the photos (A-C) with two of the artists. 3 Read the Reading Strategy. Is there a question about the main idea or the writer's overall opinion in the questions in exercise 4?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7E. Word Skills

  1 VOCABULARY Work in pairs. Listen to the musical excerpts. Match the excerpts (1-9) with the musical genres below. 2 Read the article. What is unusual about John Cage's most famous composition? 3 Complete the table with indefinite pronouns from the article.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close