Tiếng Anh 11 Unit 5 5H. Writing

1 SPEAKING Ask and answer the questions about internet forums. 2 Read the Writing Strategy and the task below. Identify the verbs in each point that tell you what you should do. 3 Read the forum posts. Did both writers cover all four points in the way described in the task? Explain your answers.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Ask and answer the questions about internet forums.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi về diễn đàn internet.)

1 What is an internet forum?        

(Diễn đàn internet là gì?)

2 Have you ever contributed to one? If so, what type of forum was it? Why did you contribute?

(Bạn đã bao giờ đóng góp cho một diễn đàn nào chưa? Nếu vậy, loại diễn đàn đó là gì? Tại sao bạn đóng góp?)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

A: Do you know what an internet forum is?

B: Yes, it's an online platform where users can engage in discussions on various topics by posting messages and comments.

A: Have you ever contributed to an internet forum?

B: Yes, I have. I contributed to a cooking forum where users share their recipes and cooking tips. I wanted to share my own recipe for a dish and also learn from others who are passionate about cooking.

Tạm dịch

A: Bạn có biết diễn đàn internet là gì không?

B: Vâng, đó là một nền tảng trực tuyến nơi người dùng có thể tham gia thảo luận về các chủ đề khác nhau bằng cách đăng tin nhắn và nhận xét.

A: Bạn đã bao giờ đóng góp cho một diễn đàn internet chưa?

B: Vâng, tôi có. Tôi đã đóng góp cho một diễn đàn nấu ăn nơi người dùng chia sẻ công thức nấu ăn và mẹo nấu ăn của họ. Tôi muốn chia sẻ công thức nấu ăn của riêng mình và cũng học hỏi từ những người đam mê nấu ăn khác.

 

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Writing Strategy

Each point in the task will ask you to do a different thing, such as describe, recommend, relate, express an opinion, suggest, etc. Read the task carefully and make sure that you understand exactly what you are being asked to do.

(Chiến lược viết

Mỗi mục trong nhiệm vụ sẽ yêu cầu bạn làm một việc khác nhau, chẳng hạn như mô tả, đề xuất, liên hệ, bày tỏ ý kiến, đề xuất, v.v. Hãy đọc kỹ nhiệm vụ và đảm bảo rằng bạn hiểu chính xác những gì bạn được yêu cầu làm.)

 

2 Read the Writing Strategy and the task below. Identify the verbs in each point that tell you what you should do.

(Đọc Chiến lược viết và nhiệm vụ bên dưới. Xác định các động từ trong mỗi mục cho bạn biết bạn nên làm gì.)

You recently bought a new computer. Write a forum post in which you

• describe your experience of using the computer.

 • compare it with another computer you have used.

• present the opinions of people who think teenagers rely too much on computers.

ask other contributors to react to your post.

(Gần đây bạn đã mua một máy tính mới. Viết một bài đăng diễn đàn trong đó bạn

• mô tả trải nghiệm sử dụng máy tính của bạn.

 • so sánh nó với một máy tính khác mà bạn đã sử dụng.

• trình bày ý kiến của những người cho rằng thanh thiếu niên phụ thuộc quá nhiều vào máy tính.

yêu cầu mọi người đóng góp để tương tác với bài đăng của bạn.)

Lời giải chi tiết:

- The verbs in the task are:

+ describe (v): mô tả

+ compare (v): so sánh

+ present (v): trình bày

+ ask (v): yêu cầu

 

Bài 3

3 Read the forum posts. Did both writers cover all four points in the way described in the task? Explain your answers.

(Đọc các bài viết diễn đàn. Cả hai người viết có trình bày tất cả bốn điểm theo cách được mô tả trong nhiệm vụ không? Giải thích câu trả lời của bạn.)

Techspot forum

Sam245

Last month I bought a new laptop. I use it every day for schoolwork and for accessing social media. It's also great for messaging my friends.

I used to have a desktop computer. Although it was powerful, it was very slow and it didn't have much storage. Despite its small size, the laptop is lightning-quick and has a massive 1TB hard drive.

Unfortunately my parents are always telling me to get off the computer. They think that teenagers should spend less time interacting with people via a screen and more time talking face-to-face.

I'd be interested to hear what you think about this. Should we spend less time at our computers?

HollyXX

I love my new PC! It's an all-in-one desktop with a widescreen display. It's a really up-to-date model, despite the fact that I got it second-hand on eBay. It's bright green with a black keyboard and a wireless mouse.

Until now, I've always used my mum's old laptop. The screen was much smaller and the operating system was old so it was often impossible to download new software.

I agree that teenagers rely a lot on computers, although I don't really think it's a serious problem.

What do you think? Do you agree with me? Have you bought a new PC recently? What's it like?"

 

Lời giải chi tiết:

Both writers covered all four points in the task.

(Cả hai người viết đều bao quát tất cả bốn điểm trong nhiệm vụ.)

• describe your experience of using the computer.

(mô tả trải nghiệm sử dụng máy tính của bạn.)

- Sam 245: “I use it every day for schoolwork and for accessing social media. It's also great for messaging my friends.”

(Tôi sử dụng nó hàng ngày để làm bài tập ở trường và truy cập mạng xã hội. Nó cũng tuyệt vời để nhắn tin cho bạn bè của tôi.)

- HollyXX: “It's an all-in-one desktop with a widescreen display. It's a really up-to-date model, . It's bright green with a black keyboard and a wireless mouse.”
(Đó là một máy tính để bàn tất cả trong một với màn hình rộng. Đó là một mô hình thực sự hiện đại. Nó có màu xanh sáng với bàn phím màu đen và chuột không dây.)

• compare it with another computer you have used.

(so sánh nó với một máy tính khác mà bạn đã sử dụng.)

- Sam 245: “Although it was powerful, it was very slow and it didn't have much storage. Despite its small size, the laptop is lightning-quick and has a massive 1TB hard drive.”

(Mặc dù nó rất mạnh nhưng nó rất chậm và không có nhiều dung lượng lưu trữ. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng chiếc máy tính xách tay này có tốc độ nhanh như chớp và có ổ cứng dung lượng lớn 1TB.)

- HollyXX: “The screen was much smaller and the operating system was old so it was often impossible to download new software.”
(Màn hình nhỏ hơn nhiều và hệ điều hành đã cũ nên thường không thể tải xuống phần mềm mới.)

• present the opinions of people who think teenagers rely too much on computers.

(trình bày ý kiến của những người cho rằng thanh thiếu niên phụ thuộc quá nhiều vào máy tính.)

- Sam 245: “They think that teenagers should spend less time interacting with people via a screen.”

(Họ nghĩ rằng thanh thiếu niên nên dành ít thời gian hơn để tương tác với mọi người qua màn hình.)

- HollyXX: “I agree that teenagers rely a lot on computers, although I don't really think it's a serious problem.”
(Tôi đồng ý rằng thanh thiếu niên phụ thuộc rất nhiều vào máy tính, mặc dù tôi không thực sự nghĩ rằng đó là một vấn đề nghiêm trọng.)

ask other contributors to react to your post.

(yêu cầu mọi người đóng góp để tương tác với bài đăng của bạn.)

- Sam 245: “I'd be interested to hear what you think about this. Should we spend less time at our computers?”

(Tôi muốn được nghe những gì bạn nghĩ về điều này. Chúng ta có nên dành ít thời gian hơn cho máy tính của mình không?)

- HollyXX: “What do you think? Do you agree with me?”
(Bạn nghĩ sao? Bạn có đồng ý với tôi không?)

 

Bài 4

LEARN THIS! Concession clauses

a Using concession clauses can make your arguments more balanced.

b We can use although or even though to introduce a concession clause. The clause can come before or after the main clause.

The computer is quite powerful even though it's quite small.

Although it's quite small, the computer is quite powerful.

c In spite of and despite also express concession, but are followed by a noun or -ing form, not a clause.

In spite of/Despite its size, it's still quite powerful.

(LEARN THIS! Mệnh đề nhượng bộ

a. Sử dụng mệnh đề nhượng bộ có thể làm cho lập luận của bạn cân bằng hơn.

b. Chúng ta có thể sử dụng ‘although’ và ‘even though’ (mặc dù) để giới thiệu một mệnh đề nhượng bộ. Mệnh đề có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

Máy tính khá mạnh mặc dù nó khá nhỏ.

Mặc dù nó khá nhỏ nhưng máy tính khá mạnh.

c ‘In spite of’ và ‘despite’ (Mặc dù) cũng thể hiện sự nhượng bộ, nhưng được theo sau bởi một danh từ hoặc dạng -ing, không phải là một mệnh đề.

Mặc dù/Mặc dù kích thước của nó, nhưng nó vẫn khá mạnh mẽ.)

 

4 Read the Learn this! box. Underline four examples of concession clauses in the forum posts.

(Đọc khung Learn this! Gạch dưới bốn ví dụ về mệnh đề nhượng bộ trong các bài đăng trên diễn đàn.)

Lời giải chi tiết:

Techspot forum

Sam245

Last month I bought a new laptop. I use it every day for schoolwork and for accessing social media. It's also great for messaging my friends.

I used to have a desktop computer. Although it was powerful, it was very slow and it didn't have much storage. Despite its small size, the laptop is lightning-quick and has a massive 1TB hard drive.

Unfortunately my parents are always telling me to get off the computer. They think that teenagers should spend less time interacting with people via a screen and more time talking face-to-face.

I'd be interested to hear what you think about this. Should we spend less time at our computers?

HollyXX

I love my new PC! It's an all-in-one desktop with a widescreen display. It's a really up-to-date model, despite the fact that I got it second-hand on eBay. It's bright green with a black keyboard and a wireless mouse.

Until now, I've always used my mum's old laptop. The screen was much smaller and the operating system was old so it was often impossible to download new software.

I agree that teenagers rely a lot on computers, although I don't really think it's a serious problem.

What do you think? Do you agree with me? Have you bought a new PC recently? What's it like?"

 

Bài 5

5 Read the task below. Identify the key words in the four points that tell you what you should do.

(Đọc nhiệm vụ dưới đây. Xác định các từ khóa trong bốn mục cho bạn biết bạn nên làm gì.)

You recently bought a new tablet. Write a forum post in which you

• describe the tablet and some of its features.

• give other forum contributors brief instructions on how to use it or one of its features (e.g. taking a photo).

• give your overall opinion of the tablet.

• explain how it helps you with your schoolwork.

(Gần đây bạn đã mua một máy tính bảng mới. Viết một bài đăng diễn đàn trong đó bạn

• mô tả máy tính bảng và một số tính năng của nó.

• cung cấp cho những người đóng góp diễn đàn khác hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng nó hoặc một trong các tính năng của nó (ví dụ: chụp ảnh).

• đưa ra ý kiến tổng thể của bạn về máy tính bảng.

• giải thích nó giúp bạn việc ở trường như thế nào.)

Lời giải chi tiết:

The key words are:

(Những từ khóa là)

+ describe (v): mô tả

+ give overall instructions: đưa hướng dẫn tổng quan

+ give overall opinion: đưa ý kiến tổng quan

+ explain (v): giải thích

Bài 6

6 Brainstorm ideas for each of the four points in the task in exercise 5.

(Động não các ý tưởng cho từng mục trong số bốn mục trong nhiệm vụ ở bài tập 5.)

Lời giải chi tiết:

• describe the tablet and some of its features.

(mô tả máy tính bảng và một số tính năng của nó.)

- It has a 11-inch high-resolution display and a powerful processor which makes it great for multitasking. It comes with an S Pen which is very useful for note-taking and drawing.

(Nó có màn hình 11 inch độ phân giải cao và bộ xử lý mạnh mẽ giúp nó hoạt động đa nhiệm tuyệt vời. Nó đi kèm với bút S Pen rất hữu ích để ghi chú và vẽ.)

• give other forum contributors brief instructions on how to use it or one of its features (e.g. taking a photo).

(cung cấp cho những người đóng góp diễn đàn khác hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng nó hoặc một trong các tính năng của nó (ví dụ: chụp ảnh).)

- To take a photo, simply open the camera app and tap on the shutter button.

(- Để chụp ảnh, chỉ cần mở ứng dụng camera và nhấn vào nút chụp.)

• give your overall opinion of the tablet.

(đưa ra ý kiến tổng thể của bạn về máy tính bảng.)

- Overall, I'm very happy with my purchase. The tablet's design and performance are top-notch and it's great for both personal and educational use.

(Nói chung, tôi rất hài lòng với mua hàng của tôi. Thiết kế và hiệu suất của máy tính bảng là hàng đầu và thật tuyệt vời cho cả mục đích sử dụng cá nhân và giáo dục.)

• explain how it helps you with your schoolwork.

(giải thích nó giúp bạn việc ở trường như thế nào.)

- take notes, organize my schedule, and complete assignments.

- access online textbooks and educational resources with ease.

(- ghi chú, sắp xếp thời gian biểu của tôi và hoàn thành bài tập.

- truy cập sách giáo khoa và tài nguyên giáo dục trực tuyến một cách dễ dàng.)

Bài 7

7 Write your forum post (100-120 words).

(Viết bài đăng trên diễn đàn của bạn (100-120 từ).)

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

Hi everyone,

I recently bought a new tablet, the Samsung Galaxy Tab S7. Although the price is high, it's a great tablet with some impressive features that I'd like to share with you. It has an 11-inch high-resolution display and a powerful processor which makes it great for multitasking. It comes with an S Pen which is very useful for note taking and drawing.

To take a photo, simply open the camera app and tap on the shutter button. It's that simple! The tablet is also easy to connect to Wi-Fi and browse the internet. There are many productivity apps available to download which makes completing schoolwork a breeze.

Overall, I'm very happy with my purchase. The tablet's design and performance are top-notch and it's great for both personal and educational use. I would definitely recommend it to anyone who is looking for a high-quality tablet.

The tablet has been a great asset to my schoolwork. I can take notes, organize my schedule, and complete assignments all in one place. I can also access online textbooks and educational resources with ease.

 

Tạm dịch

Chào mọi người,

Gần đây tôi đã mua một chiếc máy tính bảng mới, Samsung Galaxy Tab S7. Mặc dù giá cao nhưng nó là một máy tính bảng tuyệt vời với một số tính năng ấn tượng mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Nó có màn hình 11-inch độ phân giải cao và bộ xử lý mạnh mẽ giúp nó hoạt động đa nhiệm tuyệt vời. Nó đi kèm với bút S Pen rất hữu ích để ghi chú và vẽ.

Để chụp ảnh, chỉ cần mở ứng dụng máy ảnh và nhấn vào nút chụp. Nó đơn giản mà! Chiếc máy tính bảng này cũng dễ dàng kết nối Wi-Fi và duyệt internet. Có rất nhiều ứng dụng năng suất có sẵn để tải xuống giúp việc hoàn thành bài tập ở trường trở nên dễ dàng.

Nói chung, tôi rất hài lòng với mua hàng của tôi. Thiết kế và hiệu suất của máy tính bảng là hàng đầu và thật tuyệt vời cho cả mục đích sử dụng cá nhân và giáo dục. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng chất lượng cao.

Máy tính bảng đã là một tài sản tuyệt vời cho việc học của tôi. Tôi có thể ghi chú, sắp xếp lịch trình của mình và hoàn thành tất cả các bài tập ở một chỗ. Tôi cũng có thể truy cập sách giáo khoa và tài nguyên giáo dục trực tuyến một cách dễ dàng.

CHECK YOUR WORK. Have you ...

• covered all four points?

•  used one or two concession clauses?

• checked the grammar and spelling?

(KIỂM TRA BÀI CỦA BẠN Bạn có ...

• bao gồm tất cả bốn mục?

• sử dụng một hoặc hai mệnh đề nhượng bộ?

• kiểm tra ngữ pháp và chính tả?)

 


 

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5I. Culture

  1 SPEAKING Can you think of any famous people from the history of Viet Nam? Use the words below to help you. 2 Read the introductory paragraph. Then listen. Complete the missing dates in the timeline of Benjamin Franklin's life. 3 Listen again and complete the collocations with the verbs below.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Review

  Read the two texts and choose the best answer (A-D). You will hear a conversation between two friends about smartphones. Are the sentences true (T) or false (F)? You will hear the recording twice. Work in pairs. Take turns to describe and compare the photos. Then ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5G. Speaking

  1 SPEAKING Look at photo A of students using their tablets in a lesson. Speculate about the questions below. 2 Listen to a student describing photo A. Does she agree with your ideas from exercise 1? 3 KEY PHRASES Listen again. Which of the phrases below does the candidate use for speculating?

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5F. Reading

  1 SPEAKING Read the conversation between a human and a computer, guess which is the human. 2 Now scan the article. Which of the following is the main idea? 3 Read the Reading Strategy. Then complete these tasks.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5E. Word Skills

  1 SPEAKING Work in pairs. Which of these activities do you spend a lot of time doing? How often do you do them? 2 Read the messages between a father and his son. Do you think the son was addicted to playing video games? Find evidence for your opinion.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close