Tiếng Anh 11 Unit 7 7H. Writing

1 SPEAKING Work in pairs. What was the last book you read? What was it about? Did you enjoy it? Why? / Why not? 2 Read the task above and the entry. Did the writer enjoy the book? Did he / she have any reservations? 3 Read Writing Strategy 1 and the sample and check.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Work in pairs. What was the last book you read? What was it about? Did you enjoy it? Why? / Why not?

(Làm việc theo cặp. cuốn sách cuối cùng bạn đọc là gì? Cái đó nói về gì thế? Bạn có thích nó không? Tại sao có? / Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

A: What was the last book you read?

B: I recently finished reading "The Alchemist" by Paulo Coelho.

A: What was it about?

B: It's a novel about a shepherd boy named Santiago who embarks on a journey to follow his dreams and discover his personal legend.

A: Did you enjoy it? Why?

B: Yes, I really enjoyed it. The story is full of inspiring messages about following your heart and pursuing your dreams, which I found very motivating. The writing style was also simple and engaging, making it an easy read.

(A: Cuốn sách cuối cùng bạn đọc là gì?

B: Gần đây tôi đã đọc xong cuốn "Nhà giả kim" của Paulo Coelho.

A: Nó nói về cái gì vậy?

B: Đó là một cuốn tiểu thuyết kể về một cậu bé chăn cừu tên là Santiago bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi ước mơ và khám phá huyền thoại cá nhân của mình.

A: Bạn có thích nó không? Tại sao?

B: Có, tôi thực sự thích nó. Câu chuyện chứa đầy những thông điệp truyền cảm hứng về việc làm theo trái tim và theo đuổi ước mơ của bạn, điều mà tôi thấy rất có động lực. Phong cách viết cũng đơn giản và hấp dẫn, làm cho nó dễ đọc.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Your teacher has asked you to write an entry for the school magazine. Describe the book and say why you liked it.

(Giáo viên của bạn đã yêu cầu bạn viết một mục mở đầu cho tạp chí của trường. Mô tả cuốn sách và nói lý do tại sao bạn thích nó.)

 

2 Read the task above and the entry. Did the writer enjoy the book? Did he / she have any reservations?

(Đọc nhiệm vụ trên và mục mở đầu. Người viết có thích cuốn sách không? Anh ấy / cô ấy có đặt bất kỳ cái gì không?)

A

Have you ever read a book that you just couldn't put down? The Hunger Games was like that for me. It's that good! Written by Suzanne Collins in 2006, it's sold millions of copies around the world and has been made into a film.

B

It's set in the future in a place called Panem and it tells the story of Katniss, a sixteen-year-old girl who competes in the Hunger Games with eleven other children. Only one child can survive the games, and Katniss is not optimistic about her chances. There are lots of twists and turns along the way.

C

What I love about the book is the character of Katniss. She's really strong and sensitive. She is practical-minded and loves freedom. She is also quick at getting the information and memorising things. I really identify with her. The story is very gripping. It is hard to put the book down once you start reading it.

D

All in all, this book is a real page-turner. I absolutely love it and I'd definitely recommend it. So if you haven't read it yet, buy it or borrow it. You won't be disappointed.

 

Lời giải chi tiết:

Yes, the writer of the entry enjoyed the book. There are no reservations mentioned, only positive comments about the book's plot, characters, and writing style. The writer highly recommends the book to others.

(Vâng, người viết mục rất thích cuốn sách. Không có sự dè dặt nào được đề cập, chỉ có những nhận xét tích cực về cốt truyện, nhân vật và phong cách viết của cuốn sách. Người viết rất khuyến khích cuốn sách cho những người khác.)

 

Bài 3

Writing Strategy 1

1 In the first paragraph, attract the reader's attention. You can do this by addressing him / her directly, especially with questions.

2 Use an appropriate style for the target audience.

3 Choose a good title for your entry.

(Chiến lược viết 1

1 Trong đoạn đầu tiên, thu hút sự chú ý của người đọc. Bạn có thể làm điều này bằng cách nói chuyện trực tiếp với anh ấy / cô ấy, đặc biệt là với đặt câu hỏi.

2 Sử dụng một phong cách thích hợp cho đối tượng mục tiêu.

3 Chọn một tiêu đề hay cho mục của bạn.)

 

3 Read Writing Strategy 1 and the sample and check.

(Đọc Chiến lược viết 1 và mẫu và kiểm tra.)

- Does the writer address the readers directly?

(Tác giả có nói trực tiếp với người đọc không?)

- Is the style formal or informal?

(Phong cách trang trọng hay thân mật?)

- Which title is better?

(Tiêu đề nào hay hơn?)

1 My favourite book: The Hunger Games

(Cuốn sách yêu thích của tôi: The Hunger Games)

2 This is probably one of the best books that I have ever read

(Đây có lẽ là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc)

Lời giải chi tiết:

- Does the writer address the readers directly?

(Tác giả có nói trực tiếp với người đọc không?)

=> Yes, the writer addresses the readers directly with the question, "Have you ever read a book that you just couldn't put down?"

(Có, người viết đặt câu hỏi trực tiếp với độc giả, "Bạn đã bao giờ đọc một cuốn sách mà bạn không thể đặt xuống chưa?")

- Is the style formal or informal?

(Phong cách trang trọng hay thân mật?)

=> The style is informal.

(Văn phong thân mật.)

- Which title is better?

=> "My favourite book: The Hunger Games" is a better title as it is more specific and informative.

("Cuốn sách yêu thích của tôi: The Hunger Games" là một tiêu đề tốt hơn vì nó cụ thể và nhiều thông tin hơn.)

Bài 4

Writing Strategy 2

1 Give your entry a logical structure. Divide it into paragraphs, each with its own focus.

2 The conclusion should restate the main idea given in the introduction, but using different words. It should also include a recommendation.

(Chiến lược viết 2

1 Cung cấp cho mục của bạn một cấu trúc hợp lý. Chia nó thành các đoạn, mỗi đoạn có trọng tâm riêng.

2 Phần kết luận nên trình bày lại ý chính được đưa ra trong phần giới thiệu, nhưng sử dụng các từ khác. Nó cũng nên bao gồm một đề xuất.)

 

4 Read Writing Strategy 2. In which paragraph (A-D) does the writer

(Đọc Chiến lược viết 2. Trong đoạn nào (A-D) mà người viết)

1 describe the plot and characters?

(mô tả cốt truyện và các nhân vật?)

2 mention something he/she liked?

(đề cập đến một cái gì đó anh ấy / cô ấy thích?)

3 give some background information about the book?

(cung cấp một số thông tin cơ bản về cuốn sách?)

4 recommend the book?

(giới thiệu cuốn sách?)

Lời giải chi tiết:

1 describe the plot and characters?

(mô tả cốt truyện và các nhân vật?)

Thông tin: “It's set in the future in a place called Panem and it tells the story of Katniss, a sixteen-year-old girl who competes in the Hunger Games with eleven other children.”

(Nó lấy bối cảnh trong tương lai ở một nơi gọi là Panem và kể về câu chuyện của Katniss, một cô gái mười sáu tuổi tham gia Đấu trường sinh tử với mười một đứa trẻ khác.)

=> Paragraph B

2 mention something he/she liked?

(đề cập đến một cái gì đó anh ấy / cô ấy thích?)

Thông tin: “What I love about the book is the character of Katniss.”

(Điều tôi thích ở cuốn sách là nhân vật Katniss.)

=> Paragraph C

3 give some background information about the book?

(cung cấp một số thông tin cơ bản về cuốn sách?)

Thông tin: “Written by Suzanne Collins in 2006, it's sold millions of copies around the world and has been made into a film.”

(Được viết bởi Suzanne Collins vào năm 2006, nó đã bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới và đã được dựng thành phim.)

=> Paragraph A

4 recommend the book?

(giới thiệu cuốn sách?)

Thông tin: “I absolutely love it and I'd definitely recommend it.”

(Tôi hoàn toàn thích nó và tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó)

=> Paragraph D

Bài 5

5 Which tense does the writer use to describe the plot and characters?

(Nhà văn sử dụng thì nào để miêu tả cốt truyện và các nhân vật?)

Lời giải chi tiết:

The writer uses the present simple tense to describe the plot and characters.

(Người viết sử dụng thì hiện tại đơn để mô tả cốt truyện và các nhân vật.)

Thông tin: “It's set in the future in a place called Panem and it tells the story of Katniss, a sixteen-year-old girl who competes in the Hunger Games with eleven other children.”

(Nó lấy bối cảnh trong tương lai ở một nơi gọi là Panem và kể về câu chuyện của Katniss, một cô gái mười sáu tuổi tham gia Đấu trường sinh tử với mười một đứa trẻ khác.)

Bài 6

6 KEY PHRASES Complete the useful phrases with the words below. Underline them in the sample.

(Hoàn thành các cụm từ hữu ích với các từ dưới đây. Gạch dưới chúng trong mẫu.)

Describing stories

It's 1_________ in (place and/or time).

It 2_________  the story of (character).

There are lots of 3_________  and turns.

It's a real 4_________  -turner.

I would definitely 5_________  it


Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

- page (n): trang

- recommend (v): giới thiệu

- set (v): lấy bối cảnh

- tells (v): kể

- twists (n): bước ngoặt

Lời giải chi tiết:

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7I. Culture

  1 SPEAKING Look at the photos. Do you know what this art form is? Did you use to have any toy of this kind? 2 Read the text. Match the headings with the paragraphs A-C. 3 Read the text again and write True or False to the statements 1-5. 4 Put the following sentences A-C into the correct gaps 1-3. Then listen and check.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Review

  Read the article about a type of art. Are the sentences true or false? Write T or F. You will hear a talk. Look at the questions below and choose the best answer (A-C). Work in pairs. You and a classmate are planning a surprise for a friend to celebrate his/her birthday. You would like to take him/her to a concert. Decide which show is most suitable and discuss the arrangements for the outing. Use the ideas below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7G. Speaking

  1 SPEAKING Work in pairs. Match photos A-C with three of the types of show below. Then choose one photo each and describe it to your partner. 2 SPEAKING Work in pairs. Compare and contrast photos A-C from exercise 1. 3 Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which show does the student choose? Which of the details below does she also mention?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7F. Reading

  1 SPEAKING Work in pairs. Choose one of the photos and describe it to your partner. Use the words below to help you. 2 Read the article and match the photos (A-C) with two of the artists. 3 Read the Reading Strategy. Is there a question about the main idea or the writer's overall opinion in the questions in exercise 4?

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 7E. Word Skills

  1 VOCABULARY Work in pairs. Listen to the musical excerpts. Match the excerpts (1-9) with the musical genres below. 2 Read the article. What is unusual about John Cage's most famous composition? 3 Complete the table with indefinite pronouns from the article.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close