Tiếng Anh 11 Unit 2 2D. Grammar

1. SPEAKING Ask and answer the questions in pairs. 2. Read and listen to the dialogue. Who do you think is more enthusiastic about seeing the film: Jack or Ellie? Find evidence for your opinion. 3. Read the Learn this! box and complete the rules. Use the dialogue to help you. How many examples of this tense are there in the dialogue? 4. Write questions about Ellie and Jack from exercise 2. Use the present perfect continuous. 5. Read the Leam this! box. Underline an example of the present perfect

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. SPEAKING Ask and answer the questions in pairs.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi theo cặp.)

1. How often do you watch films? How do you watch them: at the cinema, on DVD, on live TV, or online?

(Bạn xem phim thường xuyên như thế nào? Bạn xem chúng như thế nào: tại rạp chiếu phim, trên DVD, trên truyền hình trực tiếp hoặc trực tuyến?)

2. Are some types of film better to watch at the cinema than on TV? Why? Give examples.

(Có phải một số loại phim xem ở rạp chiếu phim hay hơn xem trên TV không? Tại sao? Cho ví dụ.)

Lời giải chi tiết:

A: How often do you watch films?

(Bạn có thường xuyên xem phim không?)

B: If there is an interesting movie playing at the cinema, I’ll go to see it. It’s nice to go out to see a movie with my friends sometimes.

(Nếu có một bộ phim thú vị đang chiếu ở rạp chiếu phim, tôi sẽ đi xem. Thật tuyệt khi thỉnh thoảng ra ngoài xem phim với bạn bè.)

A: How do you watch them: at the cinema, on DVD, on live TV, or online?

(Bạn xem chúng bằng cách nào: tại rạp chiếu phim, trên DVD, trên truyền hình trực tiếp hoặc trực tuyến?)

B: I often watch them online on YouTube because I don't have much time to watch it, so I find it quite convenient to watch it again on YouTube.

(Tôi thường xem chúng trực tuyến trên YouTube vì tôi không có nhiều thời gian để xem chúng, vì vậy tôi thấy việc xem lại trên YouTube khá tiện lợi.)

A: Are some types of film better to watch at the cinema than on TV?

(Có phải một số loại phim xem ở rạp chiếu phim hay hơn xem trên TV không?)

B: In my opinion, horror and action movies will be better to watch at the cinema than on TV because we can see them on a big screen with a better sound system. I think it makes the movie more impressive. For example, if we watch horror film at home with a small TV, it will be hard to enjoy the feeling of being scared that it brings.

(Theo ý kiến của tôi, phim kinh dị và hành động sẽ tốt hơn để xem ở rạp chiếu phim hơn là trên TV bởi vì chúng ta có thể xem chúng trên màn hình lớn với hệ thống âm thanh tốt hơn. Tôi nghĩ nó làm cho bộ phim ấn tượng hơn. Ví dụ, nếu chúng ta xem phim kinh dị ở nhà với một chiếc TV nhỏ, chúng ta sẽ khó tận hưởng cảm giác sợ hãi mà nó mang lại.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read and listen to the dialogue. Who do you think is more enthusiastic about seeing the film: Jack or Ellie? Find evidence for your opinion.

(Đọc và nghe đoạn đối thoại. Bạn nghĩ ai là người nhiệt tình hơn khi xem bộ phim: Jack hay Ellie? Tìm bằng chứng cho ý kiến của bạn.)


Ellie: At last! I've been waiting for ages. Where have you been? What have you been doing?

Jack: My bus didn't come. I've been trying to phone you since 7.30...

Ellie: You're 25 minutes late! The film has started.

Jack: Sorry. Do you still want to see it?

Ellie: Yes, I do. I've been looking forward to it for weeks. It stars my favourite actor. And I've already bought the tickets!

Jack: Let's go inside then.

Ellie: OK. But why is your hair wet? It hasn't been raining.

Jack: That's sweat. I've been running for 25 minutes! And I haven't eaten. Can we see the film later?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ellie: Cuối cùng! Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Bạn đã ở đâu? Bạn đã và đang làm gì?

Jack: Xe buýt của tôi không đến. Tôi đã cố gọi cho bạn từ 7h30...

Ellie: Bạn trễ 25 phút! Bộ phim đã bắt đầu.

Jack: Xin lỗi. Bạn vẫn muốn xem nó chứ?

Ellie: Vâng, có chứ. Tôi đã mong đợi nó trong nhiều tuần. Nó có sự tham gia của diễn viên yêu thích của tôi. Và tôi đã mua vé rồi!

Jack: Vậy thì vào trong đi.

Ellie: Được rồi. Nhưng tại sao tóc bạn lại ướt? Trời không mưa.

Jack: Đó là mồ hôi. Tôi đã chạy được 25 phút rồi! Và tôi đã không ăn. Chúng ta có thể xem phim sau được không?

Lời giải chi tiết:

Ellie is more enthusiastic about seeing the film.

Thông tin: I've been looking forward to it for weeks. It stars my favourite actor. And I've already bought the tickets!

(Tôi đã mong đợi nó trong nhiều tuần. Nó có sự tham gia của diễn viên yêu thích của tôi. Và tôi đã mua vé rồi!)

Bài 3

3. Read the Learn this! box and complete the rules. Use the dialogue to help you. How many examples of this tense are there in the dialogue?

(Đọc khung Learn this! và hoàn thành các quy tắc. Sử dụng cuộc đối thoại để giúp bạn. Có bao nhiêu ví dụ về thì này trong đoạn đối thoại?)

LEARN THIS! Present perfect continuous

a. We form the present perfect continuous with have/ 1________ + 2________+ -ing form.

b. We use the present perfect continuous:

1. for an action that began in the past and is still in progress.

You 3_________working much this term. Why not?

We often use for or 4_________to say how long the action has been in progress.

They 5_________living in Paris 6_________ ten years.

2. for an action that has recently been in progress and which explains the current situation.

I'm hot because I 7_________ running.

Lời giải chi tiết:

1. has

2. been

3. have been

4. since

5. have been

6. for

7. have been

LEARN THIS! Present perfect continuous

(Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

a. We form the present perfect continuous with have/ 1 has + 2 been +-ing form.

(Chúng ta tạo thành thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với dạng have/ has + been + -ing.)

b. We use the present perfect continuous:

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

1. for an action that began in the past and is still in progress.

(cho một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn còn trong tiến triển.)

You 3 have been working much this term. Why not?

(Bạn đã làm việc nhiều trong học kỳ này. Tại sao không?)

We often use for or 4 since to say how long the action has been in progress.

(Chúng ta thường dùng for hoặc since để nói hành động đã diễn ra trong bao lâu.)

They 5 have been living in Paris 6 for ten years.

(Họ đã sống ở Paris trong mười năm.)

2. for an action that has recently been in progress and which explains the current situation.

(Cho một hành động gần đây đã được tiến hành và giải thích tình hình hiện tại.)

I'm hot because I 7 have been running.

(Tôi nóng vì tôi đã chạy.)

Bài 4

4. Write questions about Ellie and Jack from exercise 2. Use the present perfect continuous.

(Viết câu hỏi về Ellie và Jack từ bài tập 2. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. How long/Ellie/wait?

2. How long/Ellie/look forward to the film?

3. Why/Ellie/look forward to the film?

4. How long/Jack/run?

5. Why/Jack/run?

Phương pháp giải:

Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn ở dạng câu hỏi: Wh-word + have/ has +  S + been + Ving?

Lời giải chi tiết:

1. How long has Ellie been waiting?

(Ellie đã đợi bao lâu rồi?)

2. How long has Ellie been looking forward to the film?

(Ellie đã mong chờ bộ phim bao lâu rồi?)

3. Why has Ellie been looking forward to the film?

(Tại sao Ellie mong chờ bộ phim?)

4. How long has Jack been running?

(Jack đã chạy được bao lâu rồi?)

5. Why has Jack been running?

(Tại sao Jack lại chạy?)

Bài 5

5. Read the Leam this! box. Underline an example of the present perfect simple for a completed action in exercise 2.

(Đọc khung Learn this! Gạch dưới một ví dụ về thì hiện tại hoàn thành đơn cho một hành động đã hoàn thành trong bài tập 2.)

LEARN THIS! Present perfect simple

(LEARN THIS! Thì hiện tại hoàn thành)

We use the present perfect simple

(Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn)

a. for completed actions.

(cho các hành động đã hoàn thành.)

I've set up a Twitter account. Will you follow me?

(Tôi đã thiết lập một tài khoản Twitter. Bạn sẽ theo tôi chứ?)

b. when we say how often something has happened.

(khi chúng ta nói tần suất điều gì đó đã xảy ra.)

Our team has won three times this season.

(Đội của chúng tôi đã thắng ba lần trong mùa giải này.)

c. with verbs that are not used in continuous tenses.

(với những động từ không dùng ở thì tiếp diễn.)

I've owed him £50 since the summer.

(Tôi đã nợ anh ta £50 kể từ mùa hè.)

Lời giải chi tiết:

Ellie: At last! I've been waiting for ages. Where have you been? What have you been doing?

Jack: My bus didn't come. I've been trying to phone you since 7.30...

Ellie: You're 25 minutes late! The film has started.

Jack: Sorry. Do you still want to see it?

Ellie: Yes, I do. I've been looking forward to it for weeks. It stars my favourite actor. And I've already bought the tickets!

Jack: Let's go inside then.

Ellie: OK. But why is your hair wet? It hasn't been raining.

Jack: That's sweat. I've been running for 25 minutes! And I haven't eaten. Can we see the film later?

Bài 6

6. USE OF ENGLISH Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. Do not change the order of the words. You can add up to three other words.

(Hoàn thành các câu sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc. Không thay đổi thứ tự của các từ. Bạn có thể thêm tối đa ba từ khác.)

1. I'm not sure what's happening in this film because I __________(only/watch/it) for a few minutes

2. How long __________(Alex/be/member) of the film club?

3. I can't go to the cinema because __________(I /finish/my homework) yet.

4. Those two girls in the front row__________(talk/each other) since the film started!

Lời giải chi tiết:

1. I'm not sure what's happening in this film because I have only been watching it for a few minutes.

(Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra trong bộ phim này vì tôi mới chỉ xem nó được vài phút.)

2. How long has Alex been a member of the film club?

(Alex đã là thành viên của câu lạc bộ điện ảnh bao lâu rồi?)

3. I can't go to the cinema because I haven’t finished my homework yet.

(Tôi không thể đi xem phim vì tôi chưa làm xong bài tập về nhà.)

4. Those two girls in the front row have been talking to each other since the film started!

(Hai cô gái ở hàng ghế đầu đã nói chuyện với nhau từ khi bộ phim bắt đầu!)

Bài 7

7. SPEAKING Work in pairs. Take turns to be A and B.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt là A và B.)

A. Tell your partner that he or she looks

(Nói với bạn của bạn rằng anh ấy hoặc cô ấy trông có vẻ…)

exhausted

guilty

sleepy

upset

hot

worried

relieved

 

B. Explain why you look that way. Use the present perfect simple and continuous.

(Giải thích lý do tại sao bạn lại trông có vẻ như thế. Sử dụng thì hiện tại hoàn thành đơn và tiếp diễn.)

A: You look exhausted.

(Trông bạn có vẻ mệt mỏi.)

B: I've been getting up very early for the past few days.

(Tôi đã dậy rất sớm trong vài ngày qua.)

Phương pháp giải:

- exhausted (adj): kiệt sức

- guilty (adj): tội lỗi

- sleepy (adj): buồn ngủ

- upset (adj): buồn chán

- hot (adj): nóng nực

- worried (adj): lo lắng

- relieved (adj): nhẹ nhõm

Lời giải chi tiết:

A: She looks worried.

(Cô ấy có vẻ lo lắng.)

B: She has been thinking about her final exam since yesterday.

(Cô ấy đã suy nghĩ về bài kiểm tra cuối kỳ của cô ấy từ hôm qua.)

A: He looks sleepy.

(Anh ấy trông buồn ngủ.)

B: He has been staying up late for three nights to finish his project.

(Anh ấy đã thức khuya ba đêm để hoàn thành dự án của mình.)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 2E. Word Skills

  1. SPEAKING Look at the photos. What do they have in common? Which is the most spectacular, in your opinion? 2. VOCABULARY Match the nouns below with the photos in exercise 1. Some nouns go with more than one photo. 3. PRONUNCIATION Listen and repeat the compound nouns from exercise 2. Which word is stressed: the first or second? 4. Read the Learn this! box. Then look at the compound nouns in exercise 2. Underline at least one example of each type (1, 2 and 3). Which type has the most examples?

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 2F. Reading

  1. SPEAKING Look at the blog and the photos. What kind of game do you think the people are playing? What do you think happens? 2. Read the blog post quickly and check your ideas from exercise 1. 3. Read the Reading Strategy and the questions in exercise 4. Then answer the following questions. 4. Read the blog post again. Choose the correct option (a-d). 5. SPEAKING KEY PHRASES Work in pairs. Would you like to play this game? Why? / Why not? Use the adjectives, and phrases below to help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 2G. Speaking

  1. SPEAKING Look at the photos. Match the activities with four of the adventure sports. 2. SPEAKING Work in pairs. Ask and answer the questions. Give reasons for your opinions. 3. Read the task below. Then listen to two students doing the task. Which activities do they consider? Which one do they agree on? 4. KEY PHRASES Read the Speaking Strategy and the phrases below. Check that you understand them all. Then listen again. Which of the phrases did the students use? 5. Work in pairs. Prepare to

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 2H. Writing

  1. SPEAKING Match the photos with two clubs from the list below. Which clubs from the list would you like to belong to? Give reasons. 2. Read the task and the blog post below. Which clubs from exercise 1 are mentioned? Which other clubs that are not in exercise 1 are mentioned? 3. Answer the questions about the blog post vẫn được bao phủ.) 4. SPEAKING Read the Writing Strategy. In pairs, look through the blog post in exercise 2 and suggest twelve words you could delete. Then compare your ideas

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 2I. Culture

  1. SPEAKING Look at the photo above. Which natural phenomenon is it? What happens if the greenhouse gases keep increasing? 2. What greenhouse gases are produced through human activities? Match column A with column B to have an answer. 3. VOCABULARY Check the meaning of the following words or phrases. Which is not related to global warming? 4. Read paragraph A of the text. Which of the ideas in exercise 3 are mentioned in the reading? 5. Read the text. Find the details related to the following nu

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close