Tiếng Anh 11 Unit 3 Review

1. Read extracts 1 and 2 below, which have missing sentences. Try to predict what each missing sentence is about. Then look at A-D and choose the sentences that are closest to your prediction. 2. Read the text. Five sentences have been removed. Choose the correct sentences (A-G) to fill the gaps (1-5). There are two extra sentences. You will hear four people talking about body-related subjects. You will hear the audio twice. Match sentences A-E with speakers 1-4. There is one extra sentence. Wor

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading 1

1. Read extracts 1 and 2 below, which have missing sentences. Try to predict what each missing sentence is about. Then look at A-D and choose the sentences that are closest to your prediction.

(Đọc đoạn trích 1 và 2 dưới đây, trong đó có những câu còn thiếu. Cố gắng đoán xem mỗi câu còn thiếu nói về điều gì. Sau đó nhìn vào A-D và chọn những câu gần với dự đoán của bạn nhất.)

1 Be careful when you choose a leisure activity because some activities take up a lot of time or effort. ____________Find out what an activity needs before. you begin, and you won't have wasted your time.

2 If you think you have hurt yourself while exercising, stop immediately. ____________As a result, they end up with worse injuries, so it takes them much longer to get better.

A. This is important if a doctor has told you to rest.

(Điều này rất quan trọng nếu bác sĩ bảo bạn nghỉ ngơi.)

B. This means that you may become discouraged and give up because it is too demanding.

(Điều này có nghĩa là bạn có thể nản lòng và bỏ cuộc vì nó quá khắt khe.)

C. Too many people try to continue, despite the pain.

(Quá nhiều người cố gắng tiếp tục, bất chấp nỗi đau.)

D. Then they find that it doesn't interest them as much as they thought it would.

(Sau đó, họ thấy rằng nó không khiến họ quan tâm nhiều như họ nghĩ.)

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

1 Be careful when you choose a leisure activity because some activities take up a lot of time or effort. Then they find that it doesn't interest them as much as they thought it would. Find out what an activity needs before. you begin, and you won't have wasted your time.

(Hãy cẩn thận khi bạn chọn một hoạt động giải trí vì một số hoạt động chiếm nhiều thời gian hoặc công sức. Sau đó, họ thấy rằng nó không khiến họ quan tâm nhiều như họ nghĩ. Tìm hiểu những gì một hoạt động cần trước. bạn bắt đầu, và bạn sẽ không lãng phí thời gian của mình.)

2 If you think you have hurt yourself while exercising, stop immediately. Too many people try to continue, despite the pain. As a result, they end up with worse injuries, so it takes them much longer to get better.

(Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã làm tổn thương chính mình khi tập thể dục, hãy dừng lại ngay lập tức. Quá nhiều người cố gắng tiếp tục, bất chấp nỗi đau. Kết quả là họ bị thương nặng hơn, vì vậy họ phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Reading 2

2. Read the text. Five sentences have been removed. Choose the correct sentences (A-G) to fill the gaps (1-5). There are two extra sentences.

(Đọc văn bản. Năm câu đã bị loại bỏ. Chọn câu đúng (A-G) để điền vào chỗ trống (1-5). Có hai câu bị thừa.)

Hobbies and leisure activities are an ideal way to destress, meet people and develop your creativity. But if you don't have a lot of spare time, it can be a challenge to find one that suits your tastes and fits into your busy life. Of course, some readers ask why they should take up a hobby at all. 1____________They don't realise that being more active and doing something really enjoyable can improve their energy levels and their mood. One strategy for finding the right leisure activity is to think about what you enjoyed when you were a young child. 2____________Now here's your chance to try again. Perhaps you wish you could spend time exploring on your bicycle again, or wonder why you stopped drawing cartoons. Think about going back to similar activities. Another approach is to think about the hobbies your friends have taken up. 3____________Training together will give both of you a boost in motivation. Or if you see a friend's paintings and you fancy doing some painting as well, give it a try. Something to keep in mind is that an activity may not interest you after you've tried it. 4____________So don't beg your parents to pay for a lot of equipment or a whole year's lessons right away. Begin slowly, borrow what you need, and see if the activity is really right for you. If you still enjoy an activity after a few weeks of starting it, it might be the right hobby for you. 5____________And if you complete it, perhaps you can ask for some equipment for your next birthday present.

A. Most people try activities they think they will be good at.

(Hầu hết mọi người đều thử các hoạt động mà họ nghĩ rằng họ sẽ giỏi.)

B. Actually, lots of people give hobbies up within a couple of months of starting them.

(Trên thực tế, nhiều người từ bỏ sở thích trong vòng vài tháng kể từ khi bắt đầu sở thích.)

C. If you are interested when a classmate talks about her martial arts class, ask if you can join her.

(Nếu bạn quan tâm khi một bạn cùng lớp nói về lớp học võ thuật của cô ấy, hãy hỏi xem bạn có thể tham gia cùng cô ấy không.)

D. Only then is the time to pay for the full course.

(Chỉ sau đó là thời gian để trả tiền cho toàn bộ khóa học.)

E. Parents may also have good ideas for activities too.

(Phụ huynh cũng có thể có những ý tưởng hay cho các hoạt động.)

F. After an exhausting day at school, all they want to do is sit in front of the TV or go online.

(Sau một ngày học mệt mỏi ở trường, tất cả những gì họ muốn làm là ngồi trước TV hoặc lên mạng.)

G. Do you regret giving up those music lessons when you were ten?

(Bạn có hối hận vì đã từ bỏ những bài học âm nhạc khi bạn mười tuổi không?)

Lời giải chi tiết:

1. F

2. G

3. C

4. B

5. D

Hobbies and leisure activities are an ideal way to destress, meet people and develop your creativity. But if you don't have a lot of spare time, it can be a challenge to find one that suits your tastes and fits into your busy life. Of course, some readers ask why they should take up a hobby at all. 1 [F] After an exhausting day at school, all they want to do is sit in front of the TV or go online. They don't realise that being more active and doing something really enjoyable can improve their energy levels and their mood. One strategy for finding the right leisure activity is to think about what you enjoyed when you were a young child. 2 [G] Do you regret giving up those music lessons when you were ten? Now here's your chance to try again. Perhaps you wish you could spend time exploring on your bicycle again, or wonder why you stopped drawing cartoons. Think about going back to similar activities. Another approach is to think about the hobbies your friends have taken up. 3 [C] If you are interested when a classmate talks about her martial arts class, ask if you can join her. Training together will give both of you a boost in motivation. Or if you see a friend's paintings and you fancy doing some painting as well, give it a try. Something to keep in mind is that an activity may not interest you after you've tried it. 4 [B] Actually, lots of people give hobbies up within a couple of months of starting them. So don't beg your parents to pay for a lot of equipment or a whole year's lessons right away. Begin slowly, borrow what you need, and see if the activity is really right for you. If you still enjoy an activity after a few weeks of starting it, it might be the right hobby for you. 5 [D] Only then is the time to pay for the full course. And if you complete it, perhaps you can ask for some equipment for your next birthday present.

Tạm dịch:

Sở thích và các hoạt động giải trí là một cách lý tưởng để xả stress, gặp gỡ mọi người và phát triển khả năng sáng tạo của bạn. Nhưng nếu bạn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì việc tìm một thứ phù hợp với sở thích và phù hợp với cuộc sống bận rộn của bạn có thể là một thách thức. Tất nhiên, một số độc giả hỏi tại sao họ nên theo đuổi một sở thích nào đó. [F] Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, tất cả những gì họ muốn làm là ngồi trước TV hoặc lên mạng. Họ không nhận ra rằng năng động hơn và làm điều gì đó thực sự thú vị có thể cải thiện mức năng lượng và tâm trạng của họ. Một chiến lược để tìm ra hoạt động giải trí phù hợp là nghĩ về những gì bạn thích khi còn nhỏ. [G] Bạn có hối hận vì đã bỏ những bài học âm nhạc khi bạn mười tuổi không? Bây giờ đây là cơ hội để bạn thử lại. Có lẽ bạn ước mình có thể dành thời gian khám phá lại trên chiếc xe đạp của mình hoặc tự hỏi tại sao mình lại ngừng vẽ hoạt hình. Hãy suy nghĩ về việc quay trở lại các hoạt động tương tự. Một cách tiếp cận khác là nghĩ về những sở thích mà bạn bè của bạn đã theo đuổi. [C] Nếu bạn quan tâm khi một bạn cùng lớp nói về lớp võ thuật của cô ấy, hãy hỏi xem bạn có thể tham gia cùng cô ấy không. Tập luyện cùng nhau sẽ giúp cả hai bạn có thêm động lực. Hoặc nếu bạn nhìn thấy những bức tranh của một người bạn và bạn cũng thích vẽ một số bức tranh, hãy thử xem. Một điều cần lưu ý là một hoạt động có thể không khiến bạn hứng thú sau khi bạn đã thử nó. [B] Trên thực tế, nhiều người từ bỏ sở thích trong vòng vài tháng kể từ khi bắt đầu sở thích. Vì vậy, đừng cầu xin cha mẹ của bạn trả tiền cho rất nhiều thiết bị hoặc các bài học cả năm ngay lập tức. Bắt đầu từ từ, mượn những gì bạn cần và xem hoạt động đó có thực sự phù hợp với bạn không. Nếu bạn vẫn thích một hoạt động nào đó sau vài tuần bắt đầu, thì đó có thể là sở thích phù hợp với bạn. [D] Chỉ sau đó là thời gian để trả tiền cho toàn bộ khóa học. Và nếu bạn hoàn thành nó, có lẽ bạn có thể yêu cầu một số thiết bị cho món quà sinh nhật tiếp theo của mình.

Listening

You will hear four people talking about body-related subjects. You will hear the audio twice. Match sentences A-E with speakers 1-4. There is one extra sentence.

(Bạn sẽ nghe bốn người nói về các chủ đề liên quan đến cơ thể. Bạn sẽ nghe bài nghe hai lần. Ghép câu A-E với người nói từ 1-4. Có một câu bị thừa.)


A. This speaker talks about the result of a past situation.

(Người nói này nói về kết quả của một tình huống trong quá khứ.)

B. This speaker wants to advertise a solution to a problem.

(Người nói này muốn quảng cáo một giải pháp cho một vấn đề.)

C. This speaker asks for advice about a problem.

(Người nói này xin lời khuyên về một vấn đề.)

D. This speaker gives instructions to a group.

(Diễn giả này đưa ra hướng dẫn cho một nhóm.)

E. This speaker predicts the future results of a problem.

(Diễn giả này dự đoán kết quả tương lai của một vấn đề.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Speaker 1 All right, everyone, lift your arms up above your head and try to touch the ceiling. Excellent! If you reach high enough, you’ll feel the muscles of your back. OK, great ... now keep your arms where they are and move sideways from the waist. Can you feel the muscles in your left side? Right. Now hold ... hold ... hold ... and slowly straighten up. Wonderful! Wait for a moment, then go to the other side ...

Speaker 2 Have you been trying to lose weight forever? Have you done diet after diet, and not got the results you want? Well, Nutrachum has the answer! The Nutrachum Diet Plan lets you eat what you want, when you want, all meals included. And we back it up with our money-back guarantee! Just call the number on your TV screen to get it for the amazing price of ...

Speaker 3 Everyone says that you are only as old as you feel inside, but I wish my body knew that! When you’re younger you don’t think about the things you’ve done to yourself. I injured my back in a skiing accident in my 30s, and I just decided to ignore it because it didn’t hurt that badly. Well, now in my 70s, I’m really paying for it. I have to do special exercises every day, and I have to think twice before I bend over. It’s a pain – literally.

Speaker 4 Yes, it’s true that being overweight or obese has become more and more of an issue – but it’s not just the weight itself that’s the problem. If you think about it, you’ll realise that carrying a lot of extra weight around is going to affect the rest of your body. Back pain, knee and ankle problems ... the list goes on. I’m afraid that if we continue like this, in 25 years we will have created one of the unhealthiest societies in history.

Tạm dịch: 

Người nói 1 Được rồi, mọi người, hãy giơ hai tay lên trên đầu và cố gắng chạm vào trần nhà. Xuất sắc! Nếu vươn đủ cao, bạn sẽ cảm nhận được các cơ ở lưng. OK, tuyệt ... bây giờ hãy giữ nguyên cánh tay của bạn và di chuyển sang một bên từ thắt lưng. Bạn có thể cảm thấy các cơ ở phía bên trái của bạn? Phải. Bây giờ hãy giữ... giữ... giữ... và từ từ đứng thẳng lên. Tuyệt vời! Chờ một chút, sau đó đi đến phía bên kia ...

Người nói 2 Bạn đã từng cố gắng giảm không ngừng nghỉ chưa? Bạn đã thực hiện hết chế độ ăn kiêng này đến chế độ ăn kiêng khác nhưng không đạt được kết quả như mong muốn? Chà, Nutrachum có câu trả lời! Kế hoạch ăn kiêng Nutrachum cho phép bạn ăn những gì bạn muốn, khi bạn muốn, bao gồm tất cả các bữa ăn. Và chúng tôi cam kết bằng việc bảo đảm hoàn lại tiền! Chỉ cần gọi số trên màn hình TV của bạn để có được nó với mức giá tuyệt vời của ...

Người nói 3 Mọi người đều nói rằng bạn chỉ già đi khi bạn cảm thấy từ bên trong, nhưng tôi ước cơ thể mình biết điều đó! Khi bạn còn trẻ, bạn không nghĩ về những điều bạn đã làm cho chính mình. Tôi bị thương ở lưng trong một tai nạn trượt tuyết ở độ tuổi 30, và tôi quyết định bỏ qua nó vì nó không đau lắm. Chà, bây giờ ở tuổi 70, tôi thực sự đang trả giá cho nó. Tôi phải thực hiện các bài tập đặc biệt mỗi ngày, và tôi phải suy nghĩ kỹ trước khi cúi xuống. Đó là một nỗi đau - theo nghĩa đen.

Người nói 4 Vâng, đúng là thừa cân hoặc béo phì ngày càng trở thành một vấn đề – nhưng không chỉ cân nặng mới là vấn đề. Nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng việc mang thêm nhiều trọng lượng sẽ ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ thể bạn. Đau lưng, các vấn đề về đầu gối và mắt cá chân ... danh sách này vẫn tiếp tục. Tôi e rằng nếu chúng ta tiếp tục như thế này, trong 25 năm nữa, chúng ta sẽ tạo ra một trong những xã hội không lành mạnh nhất trong lịch sử.

Lời giải chi tiết:

Speaker 1 - D

Speaker 2 - B

Speaker 3 - A

Speaker 4 - E

Speaking

Work in pairs. You and a friend want to go cycling this weekend, but where? You have two options A and B to choose from. Agree on the one which you consider more appropriate, and explain why you reject the other one.

(Làm việc theo cặp. Bạn và một người bạn muốn đi xe đạp vào cuối tuần này, nhưng ở đâu? Bạn có hai phương án A và B để lựa chọn. Đồng ý về một cái mà bạn cho là phù hợp hơn và giải thích lý do tại sao bạn từ chối cái kia.)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, do you want to go cycling this weekend?

B: Yeah, sure! Where do you want to go?

A: I was thinking we could either go to option A or option B.  option A is a flat path by the beach, and option B is a scenic trail near the mountains,

B: Hmm, both sound good. Which one do you prefer?

A: I think we should go with option B because it offers more of a challenge and has some amazing views of the surrounding mountains. Plus, the cooler temperatures will be great for cycling.

B: That sounds awesome! Why not option A, though?

A: Well, I think option B might be a bit too crowded with tourists this time of year, and it might be too hot and humid for us to fully enjoy the ride.

B: Ah, got it. Option B it is then! Let's plan to meet early and make a day of it.

A: Sure. Can't wait to hit the trail!

Tạm dịch:

A: Này, bạn có muốn đi xe đạp vào cuối tuần này không?

B: Vâng, chắc chắn rồi! Bạn muốn đi đâu?

A: Tôi đang nghĩ chúng ta có thể chọn phương án A hoặc phương án B. Phương án A là con đường bằng phẳng bên bờ biển và phương án B là con đường mòn có cảnh đẹp gần núi,

B: Hmm, cả hai đều nghe hay. Bạn thích cái nào hơn?

A: Tôi nghĩ chúng ta nên chọn phương án B vì nó mang lại nhiều thử thách hơn và có một số cảnh quan tuyệt vời của những ngọn núi xung quanh. Ngoài ra, nhiệt độ mát hơn sẽ rất tốt cho việc đạp xe.

B: Điều đó nghe thật tuyệt! Vậy tại sao không phải là tùy chọn A?

A: Chà, tôi nghĩ lựa chọn B có thể hơi đông khách du lịch vào thời điểm này trong năm và có thể quá nóng và ẩm để chúng tôi có thể tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.

B: À, hiểu rồi. Vậy chốt kế hoạch B nhé! Hãy lên kế hoạch gặp nhau sớm và thực hiện nhé.

A: Chắc chắn rồi. Không thể chờ đợi để đi vào đường mòn!

Writing

Read the task below and write an opinion essay (150-180 words).

(Đọc bài tập dưới đây và viết một bài luận (150-180 từ).)

Many people believe that teenagers spend too much time on social media. Write an essay in which you give your own opinion about this issue and propose solutions to it.

(Nhiều người cho rằng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Viết một bài luận trong đó bạn đưa ra ý kiến của riêng mình về vấn đề này và đề xuất giải pháp cho nó.)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, the concern that teenagers spend too much time on social media is valid. While social media can be a useful tool for communication and staying connected with friends, it can also be addictive and take up too much time that could be spent on other activities.

One solution to this problem is for parents to set limits on their children's screen time and encourage them to engage in other activities such as sports, hobbies, and spending time with family and friends. Additionally, schools could educate students about responsible social media use and the negative effects of spending too much time on it.

Another solution is for social media companies to implement features that encourage users to take breaks and limit their time on the platform. For example, Instagram recently introduced a feature that shows users how much time they spend on the app each day and allows them to set a time limit.

Overall, while social media can be a valuable tool for communication and connection, it is important for teenagers to balance their time spent on it with other activities and for parents and schools to play an active role in encouraging responsible use.

Tạm dịch:

Theo tôi, lo ngại rằng thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội là có cơ sở. Mặc dù mạng xã hội có thể là một công cụ hữu ích để giao tiếp và duy trì kết nối với bạn bè, nhưng nó cũng có thể gây nghiện và chiếm quá nhiều thời gian có thể dành cho các hoạt động khác.

Một giải pháp cho vấn đề này là cha mẹ đặt ra giới hạn về thời gian sử dụng thiết bị của con cái họ và khuyến khích chúng tham gia vào các hoạt động khác như thể thao, sở thích và dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Ngoài ra, các trường học có thể giáo dục học sinh về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có trách nhiệm và những tác động tiêu cực của việc dành quá nhiều thời gian cho nó.

Một giải pháp khác dành cho các công ty truyền thông xã hội là triển khai các tính năng khuyến khích người dùng nghỉ giải lao và giới hạn thời gian của họ trên nền tảng. Ví dụ: Instagram gần đây đã giới thiệu một tính năng cho người dùng biết họ dành bao nhiêu thời gian cho ứng dụng mỗi ngày và cho phép họ đặt giới hạn thời gian.

Nhìn chung, mặc dù mạng xã hội có thể là một công cụ có giá trị để giao tiếp và kết nối, nhưng điều quan trọng đối với thanh thiếu niên là cân bằng thời gian dành cho mạng xã hội với các hoạt động khác, đồng thời để phụ huynh và nhà trường đóng vai trò tích cực trong việc khuyến khích sử dụng có trách nhiệm.

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 3I. Culture

  1. SPEAKING In pairs, answer the quiz questions (1-5) about SEA Games 31. 2. Listen and check your answers to the quiz in exercise 1. Which contestant wins: Nam or An? 3. Read the fact files about three sports in SEA Games 31. Which of these pieces of information (a-e) is in all three fact files? 4. INTERNET RESEARCH Find out about a sporting event in Viet Nam. Use the list in exercise 3 to help you. Present the information as a fact file.

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 3H. Writing

  1. SPEAKING Discuss the questions in pairs. Give reasons for your opinions. 2. Read the task below. What two different elements does the task contain? 3. Read the essay. What is the writer's opinion about the problem? How many solutions does she propose? 4. Read the Writing Strategy. Does the writer follow all of the advice? Give examples. 5. KEY PHRASES Complete the useful phrases with the words below and find them in the text in exercise 3.

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 3G. Speaking

  1. Look at the photos. Which fitness class would you prefer to do? Why? 2. Read the Speaking Strategy. Then listen to two students describing the photos in exercise 1. Which student follows the strategy better? Explain your answer. 3. KEY PHRASES Look at the useful phrases below. Are you more likely to use them for general or detailed descriptions? 4. KEY PHRASES Listen again. Which of the underlined phrases from the list below does each student use? 5. Read question 1 below. Then listen to a s

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 3F. Reading

  1. SPEAKING Work in pairs. Ask and answer the questions. 2. Read the Reading Strategy. Then read the article to get an idea of the general meaning. Which is the best summary: a, b, c or d? 3. Match the paragraphs (A-H) with questions 1-10 below. Two of the paragraphs match more than one question. In which period of the day. 4. Read the article again and answer the questions. 5. SPEAKING Work in pairs. Ask and answer.

 • Tiếng Anh 11 Unit 3 3E. Word Skills

  1. VOCABULARY In pairs, read the adjectives below and talk about situations in which you experience those feelings. 2. Read the article and look at the pictures. Match the underlined words in the article with pictures 1-4. 3. Complete the tables with words from exercises 1 and 2. 4. Read the Learn this! box. In pairs, write down two more examples for each rule (a-d). Use a dictionary to help you if necessary. 5. USE OF ENGLISH Complete the sentence with the adjective or adverb related to the nou

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close