Tiếng Anh 11 Unit 5 5I. Culture

1 SPEAKING Can you think of any famous people from the history of Viet Nam? Use the words below to help you. 2 Read the introductory paragraph. Then listen. Complete the missing dates in the timeline of Benjamin Franklin's life. 3 Listen again and complete the collocations with the verbs below.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 SPEAKING Can you think of any famous people from the history of Viet Nam? Use the words below to help you.

(Bạn có thể nghĩ về bất kỳ người nổi tiếng nào trong lịch sử Việt Nam không? Sử dụng các từ dưới đây để giúp bạn.)

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng

- actor: diễn viên

- composer: nhà soạn nhạc

- explorer: nhà thám hiểm

- inventor: người phát minh

- musician: nhạc sĩ

- politician/statesman: chính trị gia

- scientist: nhà khoa học

- soldier: quân nhân

- sportsman/sportswoman: vận động viên/nữ vận động viên

- writer: nhà văn

Lời giải chi tiết:

- Writer: Nguyen Du, a 19th-century poet and author best known for his epic poem "The Tale of Kieu."

(Nhà văn: Nguyễn Du, nhà thơ, tác gia thế kỷ 19 nổi tiếng với thiên sử thi Truyện Kiều.)

- Inventor: Phan Văn Mảng, a Vietnamese engineer who invented the first Vietnamese computer in 1974.

(Nhà phát minh: Phan Văn Mảng, kỹ sư người Việt Nam, người đã phát minh ra chiếc máy tính đầu tiên của Việt Nam vào năm 1974.)

- Composer: Trinh Cong Son, a singer-songwriter and composer whose work was popular during the 1960s and 1970s.

(Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ nổi tiếng trong thập niên 1960, 1970.)

 

Bài 2

2 Read the introductory paragraph. Then listen. Complete the missing dates in the timeline of Benjamin Franklin's life.

(Đọc đoạn giới thiệu. Sau đó lắng nghe. Hoàn thành những ngày còn thiếu trong dòng thời gian về cuộc đời của Benjamin Franklin.)


Berenjamin Franklin is a giant O of American history, partly because he was successful in so many different areas. Today, he is perhaps remembered mostly as a scientist and inventor, but he was also a publisher, a musician, a newspaper owner, a politician and a philosopher. And he was able to do all of this despite quite a poor background.

1706 Born in Boston, USA, the eighth of ten children.

1_____ Leaves school after only two years because his parents cannot afford to pay.

1718 Starts working for his brother James, a printer.

1728 Starts his own printing company in Philadelphia.

2_____ Becomes owner of a newspaper, the Pennsylvania Gazette.

1731 Founds America's first lending library.

3_____ Begins to publish the first in a series of almanacs, yearly books containing interesting facts, stories and puzzles. Their success makes Franklin rich.

1748 Retires from printing to spend more time on science and experiments.

1750 Publishes important work on electricity.

4_____ Carries out his famous experiment with a kite in a storm.

1776 Becomes the first American Ambassador to France, and works to improve the relationship between the

two countries.

1785 Retires from politics.

5_____ Dies at the age of 84. Funeral is attended by 20,000 people.

Phương pháp giải:

Bài nghe

Benjamin Franklin was born in Boston on 17th January 1706. His father was hard-working - he made soap and candles - but he wasn’t rich. Benjamin was the eighth of ten children, money was always a problem for such a large family. He started school in 1714, when he was eight years old, but left two years later when his parents couldn’t afford to pay for his education. Despite leaving school at such a young age, Benjamin loved learning, and continued to read a lot. Because of his interest in books, his father decided that Benjamin should work for his elder brother, James, who had started a printing business. But the two brothers did not get on well and when he was sixteen, Benjamin ran away from Boston to Philadelphia. He spent a few years there working for other printers, before starting his own business in 1728.

The printing business was successful, but Benjamin was ambitious. So the following year, he and a friend bought
a newspaper: the Pennsylvania Gazette. He printed the newspaper and also wrote articles for it. Soon it was the most popular newspaper in the region. His interest in books continued as well. In 1731, he and some friends who also loved books started the first library in America. Two years after that, he began publishing an Almanac: a book that contained recipes, stories, weather reports, puzzles and anything which Benjamin thought was interesting. The Almanacs, which he published once a year, were very popular and made him rich.

But Benjamin Franklin was much more than a businessman. He cared about the people in his society and wanted to help them so he founded a hospital and a fire service in Pennsylvania. He was also fascinated by science and in 1748, retired from business so that he could spend more time carrying out scientific experiments and writing about them. In 1750 he published his theories about electricity, which became well-known across Europe. And two years after that, he carried out a famous experiment with a kite, to prove that the lightning in storms is just electricity.

Franklin continued to carry out scientific investigations and experiments, but he had another interest: politics.
He had been a member of the Pennsylvania government for many years but in 1776, just after the American war of independence he became American ambassador to France. He worked in Paris until 1785 and built strong relations  
between the two countries. He didn’t retire from this job until he was nearly 80. He had become such a well-known and important figure that when he died five years later, 20,000 people attended his funeral!

Tạm dịch

Benjamin Franklin sinh ra ở Boston vào ngày 17 tháng 1 năm 1706. Cha của ông làm việc chăm chỉ - ông làm xà phòng và nến - nhưng ông không giàu có. Benjamin là con thứ tám trong số mười người con, tiền luôn là vấn đề đối với một gia đình đông con như vậy. Ông bắt đầu đi học vào năm 1714, khi anh ấy 8 tuổi, nhưng đã rời đi hai năm sau đó khi cha mẹ anh ấy không đủ khả năng chi trả cho việc học của ông ấy. Mặc dù rời trường học khi còn rất trẻ, Benjamin vẫn yêu thích việc học và tiếp tục đọc rất nhiều. Vì ham thích sách, cha ông quyết định rằng Benjamin sẽ làm việc cho anh trai mình, James, người đã bắt đầu kinh doanh in ấn. Nhưng hai anh em không hòa thuận với nhau và năm mười sáu tuổi, Benjamin rời khỏi Boston đến Philadelphia. Ông đã dành một vài năm ở đó để làm việc cho các nhà in khác, trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình vào năm 1728.

Công việc kinh doanh in ấn thành công, nhưng Benjamin rất tham vọng. Vì vậy, năm sau, ông ấy và một người bạn đã mua một tờ báo: Pennsylvania Gazette. Ông in báo và cũng viết bài cho nó. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành tờ báo nổi tiếng nhất trong vùng. Mối quan tâm của ông ấy đối với sách cũng tiếp tục. Năm 1731, ông và một số người bạn cũng yêu sách thành lập thư viện đầu tiên ở Mỹ. Hai năm sau đó, anh ấy bắt đầu xuất bản cuốn Niên giám: một cuốn sách chứa các công thức nấu ăn, những câu chuyện, dự báo thời tiết, câu đố và bất cứ thứ gì mà Benjamin cho là thú vị. Cuốn Niên giám mà ông xuất bản mỗi năm một lần rất nổi tiếng và khiến ông trở nên giàu có.

Nhưng Benjamin Franklin không chỉ là một doanh nhân. Ông ấy quan tâm đến những người trong xã hội của mình và muốn giúp đỡ họ nên anh ấy đã thành lập một bệnh viện và dịch vụ cứu hỏa ở Pennsylvania. Ông cũng bị mê hoặc bởi khoa học và vào năm 1748, ông nghỉ việc kinh doanh để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện các thí nghiệm khoa học và viết về chúng. Năm 1750, ông công bố lý thuyết của mình về điện, lý thuyết này đã trở nên nổi tiếng khắp châu Âu. Và hai năm sau đó, ông đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng với một con diều để chứng minh rằng tia chớp trong bão chỉ là điện.

Franklin tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra và thí nghiệm khoa học, nhưng ông có một mối quan tâm khác: chính trị. Ông đã từng là thành viên của chính phủ Pennsylvania trong nhiều năm nhưng vào năm 1776, ngay sau cuộc chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ, ông trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Ông làm việc ở Paris cho đến năm 1785 và xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông đã không nghỉ việc cho đến khi gần 80 tuổi. Ông đã trở thành một nhân vật nổi tiếng và quan trọng đến nỗi khi ông qua đời 5 năm sau đó, 20.000 người đã đến dự đám tang của ông!

Lời giải chi tiết:

1. 1716

2. 1729

3. 1733

4. 1752

5. 1790

Berenjamin Franklin is a giant O of American history, partly because he was successful in so many different areas. Today, he is perhaps remembered mostly as a scientist and inventor, but he was also a publisher, a musician, a newspaper owner, a politician and a philosopher. And he was able to do all of this despite quite a poor background.

1706 Born in Boston, USA, the eighth of ten children.

1716 Leaves school after only two years because his parents cannot afford to pay.

1718 Starts working for his brother James, a printer.

1728 Starts his own printing company in Philadelphia.

1729 Becomes owner of a newspaper, the Pennsylvania Gazette.

1731 Founds America's first lending library.

1733 Begins to publish the first in a series of almanacs, yearly books containing interesting facts, stories and puzzles. Their success makes Franklin rich.

1748 Retires from printing to spend more time on science and experiments.

1750 Publishes important work on electricity.

1752 Carries out his famous experiment with a kite in a storm.

1776 Becomes the first American Ambassador to France, and works to improve the relationship between the

two countries.

1785 Retires from politics.

1790 Dies at the age of 84. Funeral is attended by 20,000 people.

Tạm dịch: 

Berenjamin Franklin là một người khổng lồ trong lịch sử nước Mỹ, một phần vì ông đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngày nay, có lẽ người ta nhớ đến ông chủ yếu với tư cách là một nhà khoa học và nhà phát minh, nhưng ông cũng là một nhà xuất bản, một nhạc sĩ, một chủ báo, một chính trị gia và một triết gia. Và anh ấy đã có thể làm tất cả những điều này mặc dù xuất thân khá nghèo nàn.

1706 Sinh ra ở Boston, Hoa Kỳ, là con thứ tám trong mười người con.

1716 Bỏ học chỉ sau hai năm vì cha mẹ không đủ khả năng chi trả.

1718 Bắt đầu làm việc cho anh trai James, một thợ in.

1728 Thành lập công ty in ấn của riêng mình ở Philadelphia.

1729 Trở thành chủ sở hữu của tờ báo Pennsylvania Gazette.

1731 Thành lập thư viện cho vay đầu tiên của Mỹ.

1733 Bắt đầu xuất bản cuốn đầu tiên trong loạt niên giám, những cuốn sách hàng năm chứa đựng những sự kiện, câu chuyện và câu đố thú vị. Thành công của họ khiến Franklin trở nên giàu có.

1748 Ngừng in ấn để dành nhiều thời gian hơn cho khoa học và thí nghiệm.

1750 Xuất bản công trình quan trọng về điện.

1752 Thực hiện thí nghiệm nổi tiếng của mình với một con diều trong cơn bão.

1776 Trở thành Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Pháp và nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

1785 Từ giã chính trường.

1790 Qua đời ở tuổi 84. Tang lễ có 20.000 người tham dự.

Bài 3

3 Listen again and complete the collocations with the verbs below.

(Nghe lại và hoàn thành các cụm từ với các động từ bên dưới.)

1 ______ your own business

2 ______  an article for a newspaper

3 ______  a book

4 ______ a hospital

5 ______  a scientific experiment

6 ______  strong relations between two countries

7 ______ from a job

8 ______ a funeral

Phương pháp giải:

Bài nghe

Benjamin Franklin was born in Boston on 17th January 1706. His father was hard-working - he made soap and candles - but he wasn’t rich. Benjamin was the eighth of ten children, money was always a problem for such a large family. He started school in 1714, when he was eight years old, but left two years later when his parents couldn’t afford to pay for his education. Despite leaving school at such a young age, Benjamin loved learning, and continued to read a lot. Because of his interest in books, his father decided that Benjamin should work for his elder brother, James, who had started a printing business. But the two brothers did not get on well and when he was sixteen, Benjamin ran away from Boston to Philadelphia. He spent a few years there working for other printers, before starting his own business in 1728.

The printing business was successful, but Benjamin was ambitious. So the following year, he and a friend bought
a newspaper: the Pennsylvania Gazette. He printed the newspaper and also wrote articles for it. Soon it was the most popular newspaper in the region. His interest in books continued as well. In 1731, he and some friends who also loved books started the first library in America. Two years after that, he began publishing an Almanac: a book that contained recipes, stories, weather reports, puzzles and anything which Benjamin thought was interesting. The Almanacs, which he published once a year, were very popular and made him rich.

But Benjamin Franklin was much more than a businessman. He cared about the people in his society and wanted to help them so he founded a hospital and a fire service in Pennsylvania. He was also fascinated by science and in 1748, retired from business so that he could spend more time carrying out scientific experiments and writing about them. In 1750 he published his theories about electricity, which became well-known across Europe. And two years after that, he carried out a famous experiment with a kite, to prove that the lightning in storms is just electricity.

Franklin continued to carry out scientific investigations and experiments, but he had another interest: politics.
He had been a member of the Pennsylvania government for many years but in 1776, just after the American war of independence he became American ambassador to France. He worked in Paris until 1785 and built strong relations  between the two countries. He didn’t retire from this job until he was nearly 80. He had become such a well-known and important figure that when he died five years later, 20,000 people attended his funeral!

Tạm dịch

Benjamin Franklin sinh ra ở Boston vào ngày 17 tháng 1 năm 1706. Cha của ông làm việc chăm chỉ - ông làm xà phòng và nến - nhưng ông không giàu có. Benjamin là con thứ tám trong số mười người con, tiền luôn là vấn đề đối với một gia đình đông con như vậy. Ông bắt đầu đi học vào năm 1714, khi anh ấy 8 tuổi, nhưng đã rời đi hai năm sau đó khi cha mẹ anh ấy không đủ khả năng chi trả cho việc học của ông ấy. Mặc dù rời trường học khi còn rất trẻ, Benjamin vẫn yêu thích việc học và tiếp tục đọc rất nhiều. Vì ham thích sách, cha ông quyết định rằng Benjamin sẽ làm việc cho anh trai mình, James, người đã bắt đầu kinh doanh in ấn. Nhưng hai anh em không hòa thuận với nhau và năm mười sáu tuổi, Benjamin rời khỏi Boston đến Philadelphia. Ông đã dành một vài năm ở đó để làm việc cho các nhà in khác, trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình vào năm 1728.

Công việc kinh doanh in ấn thành công, nhưng Benjamin rất tham vọng. Vì vậy, năm sau, ông ấy và một người bạn đã mua một tờ báo: Pennsylvania Gazette. Ông in báo và cũng viết bài cho nó. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành tờ báo nổi tiếng nhất trong vùng. Mối quan tâm của ông ấy đối với sách cũng tiếp tục. Năm 1731, ông và một số người bạn cũng yêu sách thành lập thư viện đầu tiên ở Mỹ. Hai năm sau đó, anh ấy bắt đầu xuất bản cuốn Niên giám: một cuốn sách chứa các công thức nấu ăn, những câu chuyện, dự báo thời tiết, câu đố và bất cứ thứ gì mà Benjamin cho là thú vị. Cuốn Niên giám mà ông xuất bản mỗi năm một lần rất nổi tiếng và khiến ông trở nên giàu có.

Nhưng Benjamin Franklin không chỉ là một doanh nhân. Ông ấy quan tâm đến những người trong xã hội của mình và muốn giúp đỡ họ nên anh ấy đã thành lập một bệnh viện và dịch vụ cứu hỏa ở Pennsylvania. Ông cũng bị mê hoặc bởi khoa học và vào năm 1748, ông nghỉ việc kinh doanh để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hiện các thí nghiệm khoa học và viết về chúng. Năm 1750, ông công bố lý thuyết của mình về điện, lý thuyết này đã trở nên nổi tiếng khắp châu Âu. Và hai năm sau đó, ông đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng với một con diều để chứng minh rằng tia chớp trong bão chỉ là điện.

Franklin tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra và thí nghiệm khoa học, nhưng ông có một mối quan tâm khác: chính trị. Ông đã từng là thành viên của chính phủ Pennsylvania trong nhiều năm nhưng vào năm 1776, ngay sau cuộc chiến tranh giành độc lập của Hoa Kỳ, ông trở thành đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Ông làm việc ở Paris cho đến năm 1785 và xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông đã không nghỉ việc cho đến khi gần 80 tuổi. Ông đã trở thành một nhân vật nổi tiếng và quan trọng đến nỗi khi ông qua đời 5 năm sau đó, 20.000 người đã đến dự đám tang của ông!

Lời giải chi tiết:

1. start

2. write

3. publish

4. found  

5. carry out  

6. build

7. retire

8. attend

1 start your own business (gây dựng dự nghiệp của riêng bạn.)

2 write an article for a newspaper (viết một bài báo cho tờ báo)

3 publish a book (xuất bản một cuốc sách)

4 found a hospital (thành lập một bệnh viện)

5 carry out a scientific experiment (thực hiện một thí nghiệm khoa học)

6 build strong relations between two countries (xây dựng mối quan hệ thân thiết giữ 2 nước)

7 retire from a job (nghỉ hưu) 

8 attend a funeral (tham dự đám tang)

Bài 4

4 SPEAKING Describe the picture using the words below. Have you heard of this experiment? What do you think Franklin was trying to discover?

(Mô tả hình ảnh bằng cách sử dụng các từ dưới đây. Bạn đã nghe về thí nghiệm này chưa? Bạn nghĩ Franklin đang cố gắng khám phá điều gì?)

Phương pháp giải:

*Nghĩa của từ vựng:

- electricity (n): điện

- key (n): chìa khóa

- kite (n): diều

- lightning (n): tia chớp

- spark (n): tia lửa

- storm clouds (n): mây bão

Lời giải chi tiết:

The picture shows Benjamin Franklin flying a kite with a key attached to it in a stormy sky with dark clouds and lightning. This experiment, known as the kite experiment, was conducted by Franklin in 1752 to test his hypothesis that lightning was a form of electricity.

By flying the kite in the stormy sky and attaching a key to it, Franklin was attempting to capture electrical charges from the lightning in the key and prove that lightning was a form of electricity.

The kite experiment was very important in the history of science and helped to establish Benjamin Franklin as one of the most brilliant minds of his time.

(Bức ảnh chụp Benjamin Franklin đang thả một con diều có gắn chìa khóa trên bầu trời giông bão với mây đen và sấm sét. Thí nghiệm này, được gọi là thí nghiệm diều, do Franklin tiến hành vào năm 1752 để kiểm tra giả thuyết của ông rằng sét là một dạng điện.

Bằng cách thả diều trên bầu trời giông bão và gắn một chiếc chìa khóa vào nó, Franklin đã cố gắng thu điện tích từ tia sét trong chiếc chìa khóa và chứng minh rằng sét là một dạng điện.

Thí nghiệm thả diều thì rất quan trọng trong lịch sử khoa học và giúp khẳng định Benjamin Franklin là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất trong thời đại của ông.)

 

Bài 5

5 Listen to a news report about Franklin's famous kite experiment. Are the sentences true (T) or false (F)?

(Nghe một bản tin về thí nghiệm thả diều nổi tiếng của Franklin. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)


1 Franklin's experiment became well known in America and other countries too.

(Thí nghiệm của Franklin cũng trở nên nổi tiếng ở Mỹ và các nước khác.)

2 According to the traditional story, Franklin bought a kite and attached a piece of metal to it.

(Theo câu chuyện truyền thống, Franklin đã mua một con diều và gắn một miếng kim loại vào nó.)

3 According to the story, Franklin put his hand near the piece of metal and felt an electrical spark.

(Theo câu chuyện, Franklin đặt tay gần mảnh kim loại và cảm thấy có tia lửa điện.)

4 Dr Tom Tucker began investigating the experiment while working at a university.

(Tiến sĩ Tom Tucker bắt đầu điều tra thí nghiệm khi đang làm việc tại một trường đại học.)

5 Dr Tucker first became suspicious after reading Franklin's own reports of the experiment.

(Tiến sĩ Tucker bắt đầu nghi ngờ sau khi đọc báo cáo của chính Franklin về thí nghiệm.)

6 Dr Tucker successfully recreated Franklin's experiment when he used a modern kite.

(Tiến sĩ Tucker đã tái tạo thành công thí nghiệm của Franklin khi ông sử dụng một con diều hiện đại.)

Phương pháp giải:

Bài nghe

It is one of the most famous experiments in scientific history: children all over the world have learned how Benjamin Franklin risked his life while carrying out an experiment during a storm. He flew a kite directly under a storm cloud to prove that lightning was a kind of electricity. Franklin’s success made him famous throughout the world. But a new study of Franklin’s experiment suggests that he actually invented the whole story.

According to the story that we all know, in the summer of 1752 Franklin thought of a simple way of testing his theory that lightning was a kind of electricity. He built a kite using two wooden sticks and a handkerchief and tied a piece of metal to the kite. He also tied a key near the bottom of the cord. Then he flew the kite during a thunderstorm. According to the story, electricity ran down the cord to the key and a spark jumped from the key to Franklin’s hand when he moved it close to the key. However, according to new research, Franklin carried out the experiment only in his imagination.

Dr Tom Tucker, an American university professor, first began to feel suspicious about the story while he was working for the US space agency NASA. He examined the original documents and noticed that Franklin never said that he actually carried out the experiment. Dr Tucker realised he was right when he tried to carry out Franklin’s experiment himself - using an identical kite. He tried it several times - but the kite couldn’t fly. According to Dr Tucker, even if the kite had flown, it couldn’t have gone high enough to get electricity from the storm clouds. Dr Tucker then tried the experiment using a modern kite, but that did not work, either. Although Franklin probably did not carry out the experiment, Dr Tucker believes that Franklin’s theory was completely correct.

 

Tạm dịch: 

Đây là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học: trẻ em trên khắp thế giới đã học được cách Benjamin Franklin liều mạng thực hiện thí nghiệm trong cơn bão. Ông đã hả diều ngay dưới đám mây bão để chứng minh rằng sét là một loại điện. Thành công của Franklin khiến ông nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng một nghiên cứu mới về thí nghiệm của Franklin cho thấy rằng ông thực sự đã bịa ra toàn bộ câu chuyện.

Theo câu chuyện mà chúng ta đều biết, vào mùa hè năm 1752, Franklin đã nghĩ ra một cách đơn giản để kiểm tra lý thuyết của mình rằng sét là một loại điện. Ông làm một con diều bằng hai thanh gỗ và một chiếc khăn tay rồi buộc một miếng kim loại vào con diều. Ông cũng buộc một chiếc chìa khóa ở gần cuối sợi dây. Sau đó, Ông thả con diều trong cơn giông bão. Theo câu chuyện, dòng điện chạy qua dây điện tới chìa khóa và một tia lửa từ chìa khóa truyền sang tay của Franklin khi ông đưa nó lại gần chìa khóa. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới, Franklin chỉ thực hiện thí nghiệm chỉ trong trí tưởng tượng của mình.

Tiến sĩ Tom Tucker, một giáo sư đại học người Mỹ, lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về câu chuyện khi ông đang làm việc cho cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA. Ông xem xét các tài liệu gốc và nhận thấy rằng Franklin chưa bao giờ nói rằng ông thực sự đã tiến hành thí nghiệm. Tiến sĩ Tucker nhận ra rằng mình đã đúng khi thử tự mình thực hiện thí nghiệm của Franklin - sử dụng một con diều giống hệt. Anh ấy đã thử nhiều lần - nhưng con diều không bay được. Theo Tiến sĩ Tucker, ngay cả khi con diều đã bay, nó cũng không thể bay đủ cao để lấy điện từ những đám mây bão. Sau đó, Tiến sĩ Tucker đã thử thí nghiệm bằng một con diều hiện đại, nhưng điều đó cũng không hiệu quả. Mặc dù Franklin có thể không thực hiện thí nghiệm, nhưng Tiến sĩ Tucker tin rằng lý thuyết của Franklin là hoàn toàn đúng.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. F  

5. F

6. F

1 Franklin's experiment became well known in America and other countries too.

(Thí nghiệm của Franklin cũng trở nên nổi tiếng ở Mỹ và các nước khác.)

=> T 

Thông tin: It is one of the most famous experiments in scientific history: children all over the world have learned how Benjamin Franklin risked his life while carrying out an experiment during a storm. (Đây là một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong lịch sử khoa học: trẻ em trên khắp thế giới đã học được cách Benjamin Franklin liều mạng thực hiện thí nghiệm trong cơn bão.)

2 According to the traditional story, Franklin bought a kite and attached a piece of metal to it. 

(Theo câu chuyện truyền thống, Franklin đã mua một con diều và gắn một miếng kim loại vào nó.)

=> F 

Thông tin: He built a kite using.... (Ông đã làm một con diều dùng...)

 

 

3 According to the story, Franklin put his hand near the piece of metal and felt an electrical spark. 

(Theo câu chuyện, Franklin đặt tay gần mảnh kim loại và cảm thấy có tia lửa điện.)

=> T

Thông tin: According to the story, electricity ran down the cord to the key and a spark jumped from the key to Franklin’s hand when he moved it close to the key. (Theo câu chuyện, dòng điện chạy qua dây điện tới chìa khóa và một tia lửa từ chìa khóa truyền sang tay của Franklin khi ông đưa nó lại gần chìa khóa.)

4 Dr Tom Tucker began investigating the experiment while working at a university.

(Tiến sĩ Tom Tucker bắt đầu điều tra thí nghiệm khi đang làm việc tại một trường đại học.)

=> F 

Thông tin: Dr Tom Tucker, an American university professor, first began to feel suspicious about the story while he was working for the US space agency NASA. (Tiến sĩ Tom Tucker, một giáo sư đại học người Mỹ, lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về câu chuyện khi ông đang làm việc cho cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA.)

5 Dr Tucker first became suspicious after reading Franklin's own reports of the experiment.

(Tiến sĩ Tucker bắt đầu nghi ngờ sau khi đọc báo cáo của chính Franklin về thí nghiệm.)

=> F 

Thông tin: He examined the original documents and noticed that Franklin never said that he actually carried out the experiment. (Ông xem xét các tài liệu gốc và nhận thấy rằng Franklin chưa bao giờ nói rằng ông thực sự đã tiến hành thí nghiệm.)

6 Dr Tucker successfully recreated Franklin's experiment when he used a modern kite.

(Tiến sĩ Tucker đã tái tạo thành công thí nghiệm của Franklin khi ông sử dụng một con diều hiện đại.)

=> F 

Thông tin: Dr Tucker then tried the experiment using a modern kite, but that did not work, either. (Sau đó, Tiến sĩ Tucker đã thử thí nghiệm bằng một con diều hiện đại, nhưng điều đó cũng không hiệu quả.)

Bài 6

6 SPEAKING Work in pairs. Discuss the following quotation by Benjamin Franklin. What does it mean? Do you agree or disagree with it?

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về trích dẫn sau đây của Benjamin Franklin. Nó có nghĩa là gì? Bạn có đồng ý hay không đồng ý với nó?)

Hard work is the mother of good luck."

(Làm việc chăm chỉ là mẹ của may mắn.")

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo

The quotation means that success and good luck often come to those who work hard. Hard work is the foundation upon which success is built, and people who work hard are more likely to achieve their goals and experience positive outcomes.

I think the quotation is true, to some extent. Hard work is undoubtedly an important factor in achieving success, and it can often lead to good luck and positive outcomes. However, luck also plays a role in success, and sometimes people who work hard still face obstacles and setbacks that are beyond their control. Therefore, while hard work is important, it is not always a guarantee of success or good luck.

Tạm dịch

Câu danh ngôn mang ý nghĩa thành công và may mắn thường đến với những ai chăm chỉ. Làm việc chăm chỉ là nền tảng để xây dựng thành công, và những người làm việc chăm chỉ có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của họ và trải nghiệm những kết quả tích cực.

Tôi nghĩ rằng trích dẫn là đúng, ở một mức độ nào đó. Làm việc chăm chỉ chắc chắn là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công, và nó thường có thể dẫn đến may mắn và kết quả tích cực. Tuy nhiên, may mắn cũng đóng một vai trò trong thành công, và đôi khi những người làm việc chăm chỉ vẫn phải đối mặt với những trở ngại và thất bại nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Vì vậy, trong khi làm việc chăm chỉ là quan trọng, nó không phải lúc nào cũng đảm bảo cho sự thành công hay may mắn.

 

 

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 Review

  Read the two texts and choose the best answer (A-D). You will hear a conversation between two friends about smartphones. Are the sentences true (T) or false (F)? You will hear the recording twice. Work in pairs. Take turns to describe and compare the photos. Then ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5H. Writing

  1 SPEAKING Ask and answer the questions about internet forums. 2 Read the Writing Strategy and the task below. Identify the verbs in each point that tell you what you should do. 3 Read the forum posts. Did both writers cover all four points in the way described in the task? Explain your answers.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5G. Speaking

  1 SPEAKING Look at photo A of students using their tablets in a lesson. Speculate about the questions below. 2 Listen to a student describing photo A. Does she agree with your ideas from exercise 1? 3 KEY PHRASES Listen again. Which of the phrases below does the candidate use for speculating?

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5F. Reading

  1 SPEAKING Read the conversation between a human and a computer, guess which is the human. 2 Now scan the article. Which of the following is the main idea? 3 Read the Reading Strategy. Then complete these tasks.

 • Tiếng Anh 11 Unit 5 5E. Word Skills

  1 SPEAKING Work in pairs. Which of these activities do you spend a lot of time doing? How often do you do them? 2 Read the messages between a father and his son. Do you think the son was addicted to playing video games? Find evidence for your opinion.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close