Tiếng Anh 11 Unit 4 4I. Culture

1. SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions. 2. Cover the fact file. Discuss and try to guess the answers to the quiz about Hue Citadel. 3. Read the fact file and check your answers to exercise 2. What do you think is the most interesting or surprising fact? 4. Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen's residences. Use the places below in the first column. 5. INTERNET RESEARCH Work in groups. Find out about Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi. Present the fac

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 11 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. SPEAKING Work in pairs. Discuss the questions.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi.)

1. Have you ever visited any castles or palaces in Viet Nam? Which are the most famous ones? Why?

(Bạn đã bao giờ đến thăm lâu đài hay cung điện nào ở Việt Nam chưa? Cái nào là cái nổi tiếng nhất? Tại sao?)

2. Do you recognise the palace in the photo? What do you know about it?

(Bạn có nhận ra cung điện trong ảnh không? Bạn biết gì về nó?)

Lời giải chi tiết:

1. I haven’ visited any castles or palaces in VietNam before. However, I know some of the most famous ones such as Hue Imperial Citadel, the Thang Long Imperial Citadel, and the Ho Dynasty Citadel. These historical sites are significant because they showcase the country's rich history and cultural heritage.

(Tôi chưa từng đến thăm bất kỳ lâu đài hay cung điện nào ở Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, tôi biết một số địa điểm nổi tiếng nhất như Cố đô Huế, Hoàng thành Thăng Long và Thành nhà Hồ. Những di tích lịch sử này rất có ý nghĩa vì chúng thể hiện di sản văn hóa và lịch sử phong phú của đất nước.)

2. I haven’t seen this palace before, but I guess it is the Hue Imperial Citadel.

(Tôi chưa nhìn thấy cung điện này bao giờ, nhưng tôi đoán đó là Hoàng thành Huế.)

Bài 2

2. Cover the fact file. Discuss and try to guess the answers to the quiz about Hue Citadel.

(Che lại phần tập tin thực tế. Thảo luận và cố gắng đoán câu trả lời cho câu đố về kinh thành Huế.)

1 When was Hue Citadel built?

a 17thc

b Early 19thc

c Late 18thc

2 Which emperor started its construction?

a Minh Mang

b Gia Long

c Bao Dai

3 How many workers were involved in the building of Hue Citadel?

a More than 10,000

b At least 100,000

c Just under 1,000

4 The height of the outer walls measures:

a 10 km

b 6.6 m

c 21.5 m

5 How many gates does Hue Citadel have?

a 8

b 6

c 10

6 What was the function of the Purple Forbidden City?

a The Emperor lived there

b The Emperor and his family lived there

c The Emperor's family worshipped there

Lời giải chi tiết:

1. b

2. b

3. a

4. b

5. a

6. b

1. b

Kinh thành Huế được xây dựng vào thời gian nào?

a. thế kỷ 17       

b. Đầu thế kỷ 19

c. Cuối thế kỷ 18

Thông tin: Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century.

(Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19.)

2. b

Hoàng đế nào khởi công xây dựng?

a. Minh Mạng

b. Gia Long

c. Bảo Đại

Thông tin: Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century.

(Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19.)

3. a

Có bao nhiêu công nhân tham gia xây dựng kinh thành Huế?

a. hơn 10.000

b. Ít nhất 100.000

c. Chỉ dưới 1.000

Thông tin: it was completed during the reign of Minh Mang, involving huge expenditure and the recruitment of tens of thousands of labourers.

(nó được hoàn thành dưới triều đại Minh Mạng, tiêu tốn rất nhiều chi phí và tuyển dụng hàng chục nghìn lao động.)

4. b

Chiều cao của tường ngoài đo được:

a 10 km

b 6.6 m

c 21.5 m

Thông tin: The entire square-shaped complex with a perimeter of nearly 10 km is enclosed within the outer walls which are 6.6 m high and 21.5 m thick.

(Toàn bộ khu phức hợp hình vuông với chu vi gần 10 km được bao bọc trong vòng tường ngoài cao 6,6 m và dày 21,5 m.)

5. a

Kinh thành Huế có bao nhiêu cổng?

a. 8

b. 6

c. 10

Thông tin: Gates were built into the Citadel walls - four on the south front side and two on each of the other sides.

(Các cổng được xây vào các bức tường Thành - bốn cổng ở mặt trước phía nam và hai cổng ở mỗi bên còn lại.)

6. b

Chức năng của Tử Cấm Thành là gì?

a. Hoàng đế sống ở đó

b. Hoàng đế và gia đình sống ở đó

c. Gia đình hoàng đế thờ ở đó

Thông tin: The Purple Forbidden City was reserved exclusively for the emperor and his close family.

(Tử Cấm Thành được dành riêng cho hoàng đế và gia đình thân cận của ông.)

Bài 3

3. Read the fact file and check your answers to exercise 2. What do you think is the most interesting or surprising fact?

(Đọc tập tin thực tế và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 2. Bạn nghĩ điều gì thú vị hoặc đáng ngạc nhiên nhất?)

Hue Citadel

* Located on the northern bank of the Perfume River, the Imperial City of Hue was not only the administrative centre but also the royal residence of the Nguyen Dynasty.

*Its construction began under the reign of Emperor Gia Long in the early 19th century and it was completed during the reign of Minh Mang, involving huge expenditure and the recruitment of tens of thousands of labourers.

*The Citadel comprises three concentric walled areas: the Citadel (Kinh Thanh), the Imperial City (Hoang Thanh) and the Purple Forbidden City (Tu Cam Thanh). The entire square-shaped complex with a perimeter of nearly 10 km is enclosed within the outer walls which are 6.6 m high and 21.5 m thick.

* Gates were built into the Citadel walls - four on the south front side and two on each of the other sides.

*During the Nguyen Dynasty, there used to be more than 100 buildings dedicated to specific functions such as palaces for worshipping deceased royal family members, royal government ministries and residential quarters. The Purple Forbidden City was reserved exclusively for the emperor and his close family.

*The restoration work is currently under way to restore the splendour of this iconic site.

*Hue Citadel was designated a UNESCO World Heritage Site in 1993.


Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cố đô Huế

* Nằm bên bờ Bắc sông Hương, Cố đô Huế không chỉ là trung tâm hành chính mà còn là nơi ở của hoàng gia nhà Nguyễn.

* Công trình được khởi công xây dựng dưới thời vua Gia Long vào đầu thế kỷ 19 và hoàn thành vào thời vua Minh Mạng, tiêu tốn rất nhiều chi phí và tuyển dụng hàng chục nghìn lao động.

*Đại Nội bao gồm ba khu vực có tường bao đồng tâm: Hoàng Thành (Kinh Thành), Hoàng Thành (Hoàng Thành) và Tử Cấm Thành (Tử Cấm Thành). Toàn bộ khu phức hợp hình vuông với chu vi gần 10 km được bao bọc trong vòng tường ngoài cao 6,6 m và dày 21,5 m.

* Các cổng được xây vào các bức tường Thành - bốn cổng ở mặt trước phía nam và hai cổng ở mỗi bên còn lại.

*Dưới triều Nguyễn, đã từng có hơn 100 tòa nhà dành riêng cho các chức năng cụ thể như cung điện để thờ các thành viên hoàng gia đã khuất, các bộ của chính phủ hoàng gia và khu dân cư. Tử Cấm Thành được dành riêng cho hoàng đế và gia đình thân cận của ông.

*Công việc khôi phục hiện đang được tiến hành để khôi phục lại vẻ huy hoàng của địa điểm mang tính biểu tượng này.

* Kinh thành Huế được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993.

Lời giải chi tiết:

The most interesting fact is that the construction of Hue Citadel involved the recruitment of tens of thousands of labourers, which is a massive undertaking.

(Điều thú vị nhất là việc xây dựng Kinh thành Huế cần tuyển dụng hàng chục nghìn lao động, đây là một công trình khổng lồ.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen to a radio programme. Complete the information about the Queen's residences. Use the places below in the first column.

(Nghe một chương trình phát thanh. Hoàn thành thông tin về nơi ở của Nữ hoàng. Sử dụng những nơi dưới đây trong cột đầu tiên.)


Belfast, Northern Ireland (Bắc Ireland)

the Highlands, Scotland 

near London, England (gần London, nước Anh)

Edinburgh, Scotland

London, England (nước Anh)

Norfolk, England (nước Anh)

Royal Residence

(Nơi ở hoàng gia)

Location

(Vị trí)

Private or state-owned?

(Riêng tư hay của nhà nước?)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

 

 

Windsor Castle

(lâu đài Windsor)

 

 

Sandringham House

(nhà Sandringham)

 

 

Balmoral Castle

(lâu đài Balmoral)

 

 

Holyrood Palace

(cung điện Holyrood)

 

 

Hillsborough Castle

(lâu đài Hillsborough)

 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

I = Interviewer

B = Bill

I My guest today is Bill Edwards, who has written a book about the royal residences. Welcome Bill.

B Thank you.
I So, first of all, how many residences did the Queen have?

B Well, the Queen herself had six royal homes, though she owned only two of them. She inherited these private residences from her father, King George VI. She used them for holidays. The others are owned by the State.

I And which are they?

B Buckingham Palace, Windsor Castle, Holyrood Palace in Scotland and Hillsborough Castle in Northern Ireland. These are the four official royal residences.

I That’s a lot of homes! Can you tell us a bit about how she used them all?

B TheQueenhadquiteastrictroutine,actually,whenshe wasn’t travelling around the world. Buckingham Palace in
the centre of London was the royal residence from Monday to Friday. And that’s where she entertained all the heads of state and official visitors. She also met with the Prime Minister every Tuesday evening to catch up with the nation’s politics. Apparently, she was very well-informed and asked a lot of questions!

I And what did she do at weekends?

B She usually went to Windsor Castle. That was her official country residence, and owned by the state. It’s near London. It’s the largest and oldest inhabited castle in the world. It’s been the family home of British kings and queens since the tenth century. The Queen spent most weekends there with her family, when she had time. The family always stayed there for a month over Easter, too, and for a week in June. That’s when the horse-racing at Ascot takes place. She loved Ascot and owned some nice racehorses.

I Where did she spend her other holidays?

B Well, Christmas and January were spent at Sandringham House in Norfolk. Prince Albert, Queen Victoria’s eldest son, bought it in 1862 when he got married, so it’s owned by the family privately. The family have loved the place ever since and have made many improvements over the years. The house was hit by bombs in the First World War and there were huge holes in the ground that filled with water. King George VI turned the holes into duck ponds!

I Really? And the Queen also went to Scotland every year, didn’t she?

B She did – every summer. The family stayed at Balmoral Castle in the Highlands of Scotland. Queen Victoria fell in love with the Scottish landscape and bought a private house so that the family could holiday there. That tradition has continued. The Castle is also a working estate and provides jobs for many people.

I The Queen had another residence in Scotland, though?

B Yes, her official residence was Holyrood Palace in Edinburgh, the capital city of Scotland. She stayed there when she had official business. And she was there every July for a week. It was called ‘Holyrood Week’, appropriately.

I And was that the same for her official residence in Northern Ireland?

B Exactly. Hillsborough Castle is near the capital city of Belfast. She stayed there and entertained guests when she was on official business in Northern Ireland.

I OK. So that’s a lot of homes. How did the Queen look after them?

B Well, some were open to the public when the Queen
was not in residence. Buckingham Palace is the latest one
to open its doors. It’s open for two months in the summer and it’s extremely popular with visitors, both from home and abroad, as you can imagine.

I Indeed. It would be well worth a visit. Many thanks, Bill, for giving us the tour of the royal residences. A fascinating insight into royal life!

B Thank you. My pleasure.

Tạm dịch: 

I = Người phỏng vấn 

B = Bill Edward

I Khách của tôi hôm nay là Bill Edwards, người đã viết một cuốn sách về nơi ở của hoàn thân quốc thích. Xin chào Bill.

B Cảm ơn bạn.

I Vậy trước hết, Nữ hoàng có bao nhiêu nơi ở?

B Bản thân Nữ hoàng có sáu dinh thự hoàng gia, mặc dù bà chỉ sở hữu hai trong số đó. Bà được thừa kế những dinh thự riêng này từ cha mình, Vua George VI. Bà ấy đã sử dụng chúng cho những ngày lễ. Những cái khác thuộc sở hữu của Nhà nước.

I Chúng là những gì?

B Cung điện B Buckingham, Lâu đài Windsor, Cung điện Holyrood ở Scotland và Lâu đài Hillsborough ở Bắc Ireland. Đây là bốn nơi ở chính thức của hoàng gia.

I Thật là nhiều! Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về cách bà ấy sử dụng tất cả chúng không?

B Thực ra, Nữ hoàng có một thói quen khá nghiêm ngặt khi bà không đi du lịch vòng quanh thế giới. Cung điện Buckingham ở trung tâm London là nơi ở của hoàng gia từ thứ Hai đến thứ Sáu. Và đó là nơi bà chiêu đãi tất cả các nguyên thủ quốc gia và các vị khách chính thức. Bà cũng gặp Thủ tướng vào mỗi tối thứ Ba để cập nhật tình hình chính trị của quốc gia. Rõ ràng, bà ấy rất hiểu biết và hỏi rất nhiều câu hỏi!

I Bà ấy đã làm gì vào cuối tuần?

B Cô ấy thường đến Lâu đài Windsor. Đó là nơi ở chính thức của bà ấy ở đất nước và thuộc sở hữu của nhà nước. Nó gần Luân Đôn. Đây là lâu đài có người ở lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đó là ngôi nhà gia đình của các vị vua và hoàng hậu Anh từ thế kỷ thứ mười. Nữ hoàng đã dành hầu hết các ngày cuối tuần ở đó với gia đình khi bà có thời gian. Gia đình cũng luôn ở đó một tháng trong lễ Phục sinh và một tuần vào tháng Sáu. Đó là khi cuộc đua ngựa ở Ascot diễn ra. Cô ấy yêu Ascot và sở hữu một số con ngựa đua đẹp.

I Bà ấy đã dành những ngày nghỉ khác của mình ở đâu?

B Chà, Giáng sinh và tháng Giêng đã được dành tại Sandringham House ở Norfolk. Hoàng tử Albert, con trai cả của Nữ hoàng Victoria, đã mua nó vào năm 1862 khi ông kết hôn, vì vậy nó thuộc sở hữu tư nhân của gia đình. Gia đình đã yêu thích nơi này kể từ đó và đã có nhiều cải tiến trong những năm qua. Ngôi nhà bị trúng bom trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và có những cái hố lớn trên mặt đất chứa đầy nước. Vua George VI đã biến những cái hố thành ao vịt!

I Vậy sao? Và Nữ hoàng cũng đến Scotland hàng năm phải không?

B Đúng thế – mỗi mùa hè. Gia đình ở tại Lâu đài Balmoral ở Cao nguyên Scotland. Nữ hoàng Victoria yêu phong cảnh Scotland và mua một ngôi nhà riêng để gia đình có thể đi nghỉ ở đó. Truyền thống đó đã tiếp tục. Lâu đài cũng là một khu đất làm việc và cung cấp việc làm cho nhiều người.

I Nữ hoàng có một nơi ở khác ở Scotland, phải không?

B Đúng thế, nơi ở chính thức của bà là Cung điện Holyrood ở Edinburgh, thủ đô của Scotland. Bà ấy ở đó khi có công việc chính thức. Và bà ấy đã ở đó vào trong vòng một tuần mỗi tháng Bảy. Nó được gọi là 'Tuần lễ Holyrood'.

I Và nó có giống với nơi ở chính thức của bà ấy ở Bắc Ireland không?

B Chính xác là vậy. Lâu đài Hillsborough nằm gần thủ đô Belfast. Bà ấy ở đó và tiếp đãi khách khi bà  đi công tác chính thức ở Bắc Ireland.

I Được. Vậy thì với nhiều chỗ ở như vậy, Nữ hoàng đã trông coi chúng như thế nào?

B À, một số đã được mở cửa cho công chúng khi Nữ hoàng không ở đó. Cung điện Buckingham là nơi mở cửa muộn nhất. Nó mở cửa trong hai tháng vào mùa hè và cực kỳ nổi tiếng với du khách, cả trong và ngoài nước, như bạn có thể tưởng tượng.

I Thật vậy. Nó rất đáng để ghé thăm. Rất cám ơn Bill đã dẫn chúng tôi tham quan các dinh thự hoàng gia. Đó là một góc nhìn sâu sắc hấp dẫn về cuộc sống hoàng gia!

B Cảm ơn bạn. Rất hân hạnh.

Lời giải chi tiết:

Royal Residence

(Nơi ở hoàng gia)

Location

(Vị trí)

Private or state-owned?

(Riêng tư hay của nhà nước?)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

England

(Vương Quốc Anh)

State-owned

(của nhà nước)

Windsor Castle

(lâu đài Windsor)

Near London

(gần Luân Đôn)

State-owned

(của nhà nước)

Sandringham House

(nhà Sandringham)

Nofolk

Private

(tư nhân)

Balmoral Castle

(lâu đài Balmoral)

The highlands, Scotland

(cao nguyên Scotland)

Private

(tư nhân)

Holyrood Palace

(cung điện Holyrood)

Edinburgh, Scotland

State-owned

(của nhà nước)

Hillsborough Castle

(lâu đài Hillsborough)

Castle Belfast

(cung điện Belfast)

State-owned

(của nhà nước)

Bài 5

5. INTERNET RESEARCH Work in groups. Find out about Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi. Present the fact file to the class.

(Làm việc nhóm. Tìm hiểu về Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Trình bày thông tin thực tế trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Imperial Citadel of Thang Long, Ha Noi

The Imperial Citadel of Thang Long is located in the heart of Hanoi and was built during the Ly dynasty in the 11th century.

The citadel was the political centre of Vietnam for 13 consecutive centuries, from the Ly dynasty until the Nguyen dynasty.

The citadel is made up of three parts: the citadel, the Forbidden City, and the Imperial Enclosure.

The citadel was built for military purposes and is surrounded by walls that are 6.5 meters high and 4 meters thick. The citadel has four entrances, each named after one of the four seasons.

The Forbidden City was the residence of the emperor and his family. Only authorized people were allowed to enter this area. It was destroyed during the French colonial period, and only a few buildings remain today.

The Imperial Enclosure was the working area of the government, where the emperor conducted state affairs. The area consists of many buildings, including the House of Kinh Thien, which was used for important ceremonies such as the coronation of the king.

The Imperial Citadel of Thang Long was recognized as a UNESCO World Heritage site in 2010.

Archaeological excavations have uncovered many artifacts, including ceramics, coins, and stone objects, providing insight into the citadel's history.

Tạm dịch:

Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội

Hoàng thành Thăng Long nằm ở trung tâm Hà Nội và được xây dựng từ thời Lý vào thế kỷ thứ 11.

Kinh thành là trung tâm chính trị của Việt Nam trong 13 thế kỷ liên tục, từ thời Lý cho đến thời Nguyễn.

Thành được tạo thành từ ba phần: kinh thành, Tử cấm thành và Hoàng thành.

Thành được xây dựng cho mục đích quân sự và được bao quanh bởi những bức tường cao 6,5 mét và dày 4 mét. Thành có bốn lối vào, mỗi lối vào được đặt tên theo một trong bốn mùa.

Tử Cấm Thành là nơi ở của hoàng đế và gia đình ông. Chỉ những người có thẩm quyền mới được phép vào khu vực này. Nó đã bị phá hủy trong thời kỳ thuộc địa của Pháp và chỉ còn lại một số tòa nhà cho đến ngày nay.

Hoàng thành là khu vực làm việc của chính phủ, nơi hoàng đế điều hành các công việc quốc gia. Khu vực này bao gồm nhiều tòa nhà, trong đó có điện Kính Thiên, được sử dụng cho các nghi lễ quan trọng như lễ đăng quang của nhà vua.

Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2010.

Các cuộc khai quật khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều đồ tạo tác, bao gồm đồ gốm sứ, tiền xu và đồ vật bằng đá, cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử của tòa thành.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Review

  Read the three texts and choose the best answer (A-D). You will hear a conversation about house moves. Complete each sentence with no more than three words. Work in groups. Compare and contrast the photos (A and B) which show homeless people in Britain. Include the following points. You have recently moved to a different house, and you want to give the news to an English-speaking friend in another country. In your letter,

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4H. Writing

  1. SPEAKING Work in pairs. If you could move to any city in the world, where would you choose? Why? 2. Read the email. Do you think Ellie is happy or unhappy with her new home? Find evidence in her email. 3. Read the task below. Does the email cover all four points in the task? Match sentences in the email with each point. 4. Read the Writing Strategy. Then read Ellie's email again and underline. 5. Read the Learn this! box. Circle three examples of would rather in Ellie's email.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4G. Speaking

  1. SPEAKING Which items from below can you see in the photos? 2. Read the task above. Then listen to a student doing the task. Which room does she prefer? Do you agree? Why? / Why not? 3. Choose the best linking words to complete the sentences. Then listen again and check your answers. 4. Read the task above. For each of the four points, think of one advantage of staying with a host family and one advantage of staying in university accommodation. 5. Listen to two students doing the task. Did the

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4F. Reading

  1. SPEAKING Look at the photos and the titles of texts A-C. What do you think the texts are about? 2. Quickly read texts A-C and check your ideas. 3. Read the Reading Strategy. Match two of the texts with the photos below. Say what evidence you found to support your answers. 4. Match the texts (A-C) with the sentences (1-4) below. Make a note of the evidence you found to support your answers. 5. VOCABULARY Match a-g with 1-7 to make compound nouns. They are all in the texts.

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 4E. Word Skills

  1. SPEAKING Work in pairs. Imagine you were trying to sell the house in the photo. How would you describe it? Use the words below to help you. 2. Work in pairs. Complete the dialogue in an estate agent's using the infinitive without to of these verbs: do, make, take. 3. Listen and check your answers. Do you think the woman is keen on buying the house? Why? / Why not? 4. Read the Learn this! box. Which examples of do, make and take in the dialogue in exercise 2 match the basic meanings in the Lea

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close