Bài 46 trang 13 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 46 trang 13 sách bài tập toán 6. Quy đồng mẫu các phân số ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quy đồng mẫu các phân số : 

LG a

\(\displaystyle{{17} \over {320}}\) và \(\displaystyle{{ - 9} \over {80}}\);

Phương pháp giải:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : 

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

 Ta có : \( 320 \;⋮ \; 80=4 \)\(\Rightarrow BCNN (320 ; 80 )= 320.\)

Quy đồng mẫu các phân số ta có : 

    \(\displaystyle{{ - 9} \over {80}} = {{ - 9.4} \over {80.4}} = {{ - 36} \over {320}};\)                      Giữ nguyên phân số \(\displaystyle {{17} \over {320}}.\)

LG b

\(\displaystyle{{ - 7} \over {10}}\) và \(\displaystyle{1 \over {33}}\)

Phương pháp giải:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : 

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle{{ - 7} \over {10}}\) và \(\displaystyle{1 \over {33}}\).

Vì \(ƯCLN (10;33)=1 \) \(\displaystyle \Rightarrow BCNN (10;33)= 10.33=330 .\)

Quy đồng mẫu các phân số ta có : 

\(\displaystyle{{ - 7} \over {10}} = {{ - 7.33} \over {10.33}} = {{ - 231} \over {330}}\;;\)              \(\displaystyle{1 \over {33}} = {{1.10} \over {33.10}} = {{10} \over {330}}.\)

LG c

\(\displaystyle{{ - 5} \over {14}};{3 \over {20}};{9 \over {70}}\)

Phương pháp giải:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : 

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle{{ - 5} \over {14}};{3 \over {20}};{9 \over {70}}\).

Ta có : \(14 = 2.7\;;\;\;20=2^2.5\;;\;\; 70 = 2.5.7\) 

\(BCNN (14;20;70)=2^2.5.7=140.\)

Thừa số phụ tương ứng của các mẫu số là \(10;7;2.\)

Quy đồng mẫu các phân số ta có :

\(\displaystyle{{ - 5} \over {14}} = {{ - 5.10} \over {14.10}} = {{ - 50} \over {140}}\)

\(\displaystyle{3 \over {20}} = {{3.7} \over {20.7}} = {{21} \over {140}}\;;\)                  \(\displaystyle {9 \over {70}} = {{9.2} \over {70.2}} = {{18} \over {140}}\)   

LG d

\(\displaystyle{\rm{}}{{10} \over {42}};{{ - 3} \over {28}};{{ - 55} \over {132}}\)

Phương pháp giải:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau : 

Bước 1: Tìm bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn các phân số ta có : \(\displaystyle{\rm{}}{{10} \over {42}} = {5.2 \over {21.2}}= {5 \over {21}}\;;\)\(\displaystyle {{ - 55} \over {132}} = {{ - 5.11} \over {12.11}}= {{ - 5} \over {12}}.\)

Ta có : \(21= 3.7\;;\;\; 28 = 2^2.7\;;\;\; 12 = 2^2.3.\) 

\(BCNN (21;28;12) = 2^2.3.7 = 84.\)       

Thừa số phụ tương ứng của các mẫu số là : \(4;3;7.\)

Quy đồng mẫu các phân số ta có :

\(\displaystyle{5 \over {21}} = {{5.4} \over {21.4}} = {{20} \over {84}}\;;\)                  \(\displaystyle{{ - 3} \over {28}} = {{ - 3.3} \over {28.3}} = {{ - 9} \over {84}}\;;\)

\(\displaystyle{{ - 5} \over {12}} = {{ - 5.7} \over {12.7}} = {{ - 35} \over {84}}.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài