Quảng cáo
 • pic

  Bài 52 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 52 trang 135 sách bài tâp toán 6. a) Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm. b) Cho điểm A. Vẽ đoạn thẳng AB = 2,5cm...

 • pic

  Bài 53 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 53 trang 135 sách bài tập toán 6. Trên tia Ox vẽ A, B, C sao cho OA = 2cm, OB = 4cm, OC = 5cm. Hỏi trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 54 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 54 trang 135 sách bài tập toán 6. Trên tia Ox a) Đặt OA = 2cm b) Trên tia Ax, đặt AB = 4cm...

 • pic

  Bài 55 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 55 trang 135 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB (hình 16) a) Không dùng thước đo độ dài, hãy vẽ đoạn thẳng CE dài gấp đôi đoạn thẳng AB...

 • pic

  Bài 56 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 56 trang 135 sách bài tập toán 6. Vẽ tia Ox: a) Vẽ OA = 1cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

 • pic

  Bài 57 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 57 trang 135 sách bài tập toán 6. Nói cách vẽ trục số ở hình 17...

 • pic

  Bài 58 trang 135 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 58 trang 135 sách bài tập toán 6. a) Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cm. b) Xác định các điểm M, P của đoạn thẳng AB sao cho AM = 3,5 cm; BP = 9,7cm...

 • pic

  Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm. Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.

 • pic

  Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 7cm, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = 5cm....

 • pic

  Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. a) Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 2OA, trên tia đối của tia Ot vẽ đoạn thẳng OC = OB...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài