Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 136 sách bài tập toán 6. Trên tia Ot vẽ các đoạn thẳng OA = 2cm, OB = 5cm và OC = 10cm. Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC.

Quảng cáo

Đề bài

Trên tia \(Ot\) vẽ các đoạn thẳng \(OA = 2cm, OB = 5cm\) và \(OC = 10cm\)

Từ đó tính độ dài của các đoạn thẳng \(AB, BC\) và \(AC.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N,\) \(OM=a, ON=b.\) Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N.\) 

+) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB\) 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

 

Trên tia \(Ot\) có  \(OA < OB\) \((do\, 2cm<5cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(B. \)

Do đó \(OB = OA + BA,\) suy ra \(AB = OB-OA\)\(=5 - 2 = 3 (cm)\)

Trên tia \(Ot\) có  \(OA < OC\) \((do\, 2cm<10cm)\) nên điểm \(A\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \( C.\) 

Do đó \(OC = OA + AC,\) suy ra \(AC = OC-OA\)\(=10 - 2 = 8 (cm).\)

Trên tia \(At\) có  \(AB < AC\) \((do\, 3cm<8cm)\) nên điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C.\) 

Do đó \(AB+BC=AC\)  

Suy ra \(BC=AC-AB\)\(=8-3=5cm\)

Vậy \(AB=3cm;BC=5cm;\)\(AC=8cm.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close