Quảng cáo
 • pic

  Bài 198 trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 198 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết...

 • pic

  Bài 199 trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 199 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cho 3 rồi trừ 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 200 trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 200 trang 31 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố...

 • pic

  Bài 201 trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 201 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x biết...

 • pic

  Bài 202 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 202 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1 và chia hết cho 7.

 • pic

  Bài 203 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 203 trang 32 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính...

 • pic

  Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

 • pic

  Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

 • pic

  Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

 • pic

  Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài