Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(A = \left\{ {8;45} \right\},B = \left\{ {15;4} \right\}\)

\(a)\) Tìm tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x = a + b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(b)\) Tìm tập hợp \(D\) các số tự nhiên \(x = a - b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(c)\) Tìm tập hợp \(E\) các số tự nhiên \(x = a.b\) sao cho \(a ∈ A, b ∈ B\)

\(d)\) Tìm tập hợp \(G\) các số tự nhiên \(x\) sao cho \(a = b.x\) và \(a ∈ A, b ∈ B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Dựa vào điều kiện \(x=a+b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(C\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất cộng với từng phần tử trong tập hợp thứ hai.

\(b)\) Dựa vào điều kiện \(x=a-b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(D\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất trừ đi từng phần tử trong tập hợp thứ hai. 

\(c)\)Dựa vào điều kiện \(x=a.b\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(D\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất nhân với từng phần tử trong tập hợp thứ hai.

\(d)\) Dựa vào điều kiện \(a=b.x\) ta tìm các phần tử của tập hợp \(G\) bằng cách: Lấy từng phần tử trong tập hợp thứ nhất chia cho từng phần tử trong tập hợp thứ hai. 

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có:\(8+15=23\) 

              \(8+4=12\)

              \(45+15=60\)

              \(45+4=49\)

Vậy \(C = \left\{ {23;12;60;49} \right\}\)                         

\(b)\) Ta có: \(8<15\) nên không thực hiện được phép tính 8 trừ cho 15

              \(8-4=4\)

              \(45-15=30\)

              \(45-4=41\)

Vậy \({\rm{D}} = \left\{ {4;30;41} \right\}\)

\(c)\)Ta có:\(8.15=120\) 

              \(8.4=32\)

              \(45.15=675\)

              \(45.4=180\)

Vậy \({\rm{E}} = \left\{ {120;32;675;180} \right\}\)                 

\(d)\) Từ \(a=b.x \Rightarrow x=a:b\)

Ta có:\(8:15=\dfrac{8}{15}\) (loại)

              \(8:4=2\)

              \(45:15=3\)

              \(45:4=\dfrac{45}{4}\) (loại)

Vậy \(G = \left\{ {2;3} \right\}\)

Loigiaihay.com

 • Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

 • Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

 • Bài 208 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 208 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 2.3.5 + 9. 31;...

 • Bài 209 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 209 trang 32 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

 • Bài 210 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 210 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau có chia hết cho 3 không?...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close