Quảng cáo
 • pic

  Bài 176 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 176 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm ước chung lớn nhất của: a) 40 và 60;...

 • pic

  Bài 177 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 177 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm các ước chung lớn nhất rồi tìm các ước chung của 90 và 126.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 178 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 178 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 480 ⋮ a và 600 ⋮ a .

 • pic

  Bài 179 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 179 trang 28 sách bài tập toán 6. Hùng muốn cắt một tấm hình chữ nhật có kích thước 60cm và 96 cm. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông (số đo của hình vuông nhỏ là một số tự nhiên với đơn vị là cen –ti – mét).

 • pic

  Bài 180 trang 28 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 180 trang 28 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 ⋮ x, 210 ⋮ x và 15 < x < 30.

 • pic

  Bài 181 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 181 trang 29 sách bài tập toán 6. Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

 • pic

  Bài 182 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 182 trang 29 sách bài tập toán 6. Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ?

 • pic

  Bài 183 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 183 trang 29 sách bài tập toán 6. Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau? 12,25,30,21

 • pic

  Bài 184 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 184 trang 29 sách bài tập toán 6. Tìm các ước chung của 108 và 180 mà lớn hơn 15.

 • pic

  Bài 185 trang 29 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 185 trang 29 sách bài tập toán 6. Cho biết b ⋮ a, tìm ƯCLN (a;b). Cho ví dụ.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài