Quảng cáo
 • pic

  Bài 123 trang 21 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 123 trang 21 sách bài tập toán 6. Trong các số 213; 435; 680; 156 a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?...

 • pic

  Bài 124 trang 21 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 124 trang 21 sách bài tập toán 6. Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không? a) 1.2.3.4.5 + 52;...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 125 trang 21 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 125 trang 21 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số 35*. a) Chia hết cho 2...

 • pic

  Bài 126 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 126 trang 22 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để được số *45 a) Chia hết cho 2 b) Chia hết cho 5

 • pic

  Bài 127 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 127 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng ba chữ số 6, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số thỏa mãn một trong các điều kiện: a) Số đó chia hết cho 2 b) Số đó chia hết cho 5

 • pic

  Bài 128 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 128 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 thì dư 4.

 • pic

  Bài 129 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 129 trang 22 sách bài tập toán 6. Dùng cả ba chữ số 3, 4, 5. Hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số: a) Lớn nhất và chia hết cho 2 b) Nhỏ nhất và chia hết cho 5

 • pic

  Bài 130 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 130 trang 22 sách bài tập toán 6. Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n < 182.

 • pic

  Bài 131 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 131 trang 22 sách bài tập toán 6. Từ 1 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 2, có bao nhiêu số chia hết cho 5?

 • pic

  Bài 132 trang 22 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 132 trang 22 sách bài tập toán 6. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n+3)(n+6) chia hết cho 2.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài