Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho ba điểm A, B, C nằm ngoài đường thẳng a. Biết rằng cả hai đoạn thẳng BA, BC đều cắt đường thẳng a...

 • pic

  Bài 2 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho bốn điển A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

 • pic

  Bài 4 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 6. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob...

 • pic

  Bài 5 trang 80 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 6. Ở hình 1, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau...

 • pic

  Bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập bổ sung trang 81, 82 sách bài tập toán 6. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp dưới đây: a) Nửa mặt phẳng (I) có bờ là đường thẳng I ...

 • pic

  Bài 6 trang 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 6 trang 82 sách bài tập toán 6. Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2. Có bao nhiêu góc tất cả?

 • pic

  Bài 7 trang 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 7 trang 82 sách bài tập toán 6. Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là O_1; O_2; O_3

 • pic

  Bài 8 trang 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 8 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau: a) Góc xOy là hình gồm …………

 • pic

  Bài 9 trang 82 SBT toán 6 tập 2

  Giải bài 9 trang 82 sách bài tập toán 6. Bổ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau: Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu ………

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài