Quảng cáo
 • pic

  Bài 159 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 159 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: a) 120 b) 900 c) 100000

 • pic

  Bài 160 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 160 trang 26 sách bài tập toán 6. Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào?...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 161 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 161 trang 26 sách bài tập toán 6. Cho a=2^2.5^2.13. Mỗi số 4, 25, 13, 20, 8 có là ước của a hay không?

 • pic

  Bài 162 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 162 trang 26 sách bài tập toán 6. Hãy viết tất cả các ước chung của a, b, c biết rằng:...

 • pic

  Bài 163 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 163 trang 26 sách bài tập toán 6. Tích của hai số tự nhiên bằng 78. Tìm mỗi số.

 • pic

  Bài 164 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 164 trang 26 sách bài tập toán 6. Tú có 20 viên bi, muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Tú có thể xếp 20 viên bi đó vào mấy túi?

 • pic

  Bài 165 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 165 trang 26 sách bài tập toán 6. Thay dấu * bởi các chữ số thích hợp:...

 • pic

  Bài 166 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 166 trang 26 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên a, biết rằng 91 ⋮ a và 10 < a < 50

 • pic

  Bài 167 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 167 trang 26 sách bài tập toán 6. Một số bằng tổng các ước của nó (không kể chính nó) gọi là số hoàn chỉnh. Tìm các số hoàn chỉnh trong các số: 12, 28, 496.

 • pic

  Bài 168 trang 26 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 168 trang 26 sách bài tập toán 6. Trong một phép chia, số bị chia bằng 86, số dư bằng 9. Tìm số chia và thương.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài