Quảng cáo
 • pic

  Bài 104 trang 18 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 104 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:

 • pic

  Bài 105 trang 18 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 105 trang 18 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết:...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 106 trang 18 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 106 trang 18 sách bài tập toán 6. a) Không làm đủ phép chia, hãy điền vào bảng sau:...

 • pic

  Bài 107 trang 18 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 107 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:a) 3^6:3^2+2^3.2^2;...

 • pic

  Bài 108 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 19 sách bài tập toán 6. Tìm,số tự nhiên x, biết:...

 • pic

  Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

 • pic

  Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

 • pic

  Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

 • pic

  Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

 • pic

  Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài