Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

Quảng cáo

Đề bài

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không \(?\)

\(a) \) \(1 + 5 + 6\) và \(2 + 3 + 7  \)      

\(b)\) \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) và \({2^2} + {3^2} + {7^2}\) 

\(c)\) \(1 + 6 + 8\) và \(2 + 4 + 9\)                        

\(d)\) \({1^2} + {6^2} + {8^2}\) và \({2^2} + {4^2} + {9^2}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính riêng giá trị của mỗi biểu thức rồi so sánh hai kết quả tìm được.

Tính lũy thừa trước rồi thực hiện phép tính cộng.

Lời giải chi tiết

\(a)\) Ta có: \(1 + 5 + 6 = 12 ;\)\( 2 + 3 + 7 = 12\)

Vậy :     \(1 + 5 + 6 = 2 + 3 + 7\)

\(b)\) Ta có:  \({1^2} + {5^2} + {6^2} = 1 + 25 + 36 = 62\)

\({2^2} + {3^2} + {7^2} = 4 + 9 + 49 = 62\)            

Vậy: \({1^2} + {5^2} + {6^2}\) \(={2^2} + {3^2} + {7^2}\)

c) Ta có \(1 + 6 +8 = 15;\)\( 2 + 4 + 9 = 15\)

Vậy: \(1 + 6 + 8 = 2 + 4 + 9  \)                     

\(d)\) Ta có: \({1^2} + {6^2} + {8^2} = {\rm{ }}1{\rm{ }} + {\rm{ }}36{\rm{ }} + {\rm{ }}64{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

\({2^2} + {4^2} + {9^2} = {\rm{ }}4{\rm{ }} + {\rm{ }}16{\rm{ }} + {\rm{ }}81{\rm{ }} = {\rm{ }}101\)

Vậy: \({1^2} + {6^2} + {8^2}\)\(={2^2} + {4^2} + {9^2}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài