Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

Quảng cáo

Đề bài

Để tính tổng các số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:

Tổng\(=( \)số đầu\(+\)số cuối \().(\)số số hạng \() : 2\)

Ví dụ : \(12 +15 + 18 + … + 90 \)\(= ( 12 + 90 ) . 27 : 2 = 1377\)

Hãy tính tổng : \(8 + 12 + 16 + 20 + … + 100\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số số hạng của dãy số theo công thức:

Số số hạng \(= (\) số cuối – số đầu \()\) \(:\) \((\)Khoảng cách giữa hai số \()\) \(+ 1\)

+) Tính tổng của dãy số theo công thức bài cho.

Lời giải chi tiết

Xét dãy số: \(8 ; 12 ; 16 ; 20 ; … ; 100\)

Dãy số đã cho có số đầu là: 8; số hạng cuối là 100

Hai số liên tiếp của dãy cách nhau 4 đơn vị.

Nên số số hạng của dãy số là: \((100-8):4+1=24\) \((\)số hạng \()\)

Suy ra, tổng dãy số là:

\(8 + 12 + 16 + 20 + … + 100\)

\(= ( 8 + 100) . 24 : 2\)

\(= 108 . 24 : 2\)

\(= 1296\)

Loigiaihay.com

 • Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

 • Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

 • Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close