Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Giá trị của biểu thức \(5.2^3\) bằng:

\((A) 1000 ; \)             \((B) 30 ;  \)               

\((C) 40 ; \)                 \((D) 115.\)

Hãy chọn phương án đúng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức không có dấu ngoặc như sau:

Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(5.2^3=5.8=40\)

Vậy ta chọn \((C).\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.

 • Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

 • Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close