Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

Đề bài

Giá trị của biểu thức \(5.2^3\) bằng:

\((A) 1000 ; \)             \((B) 30 ;  \)               

\((C) 40 ; \)                 \((D) 115.\)

Hãy chọn phương án đúng. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức không có dấu ngoặc như sau:

Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(5.2^3=5.8=40\)

Vậy ta chọn \((C).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài