Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\) \(4x^3 + 15 = 47\)

\(b)\) \( 4.2^x - 3 = 125\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+) Đưa về hai lũy thừa của cùng một cơ số. 

+) Sử dụng tính chất: với \( a \ne 0; a \ne 1\), nếu \(a^m=a^n\) thì \(m=n\) \((a, m, n \in \mathbb{N})\)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(4x^3 + 15 = 47\)

\(4x^3= 47 - 15\)

\(4x^3= 32\)

\(x^3= 32 : 4 \)

\(x^3= 8 \)

\(x^3= 2^3\)

\(x = 2\)

Vậy \(x = 2.\)

\(b)\) \( 4.2^x - 3 = 125\)

\( 4 . 2^x = 125 + 3 \)

\(4.2^x= 128\)

\(2^x= 128 : 4 \)

\(2^x= 32\)

\(2^x= 2^5\)

\(x = 5\)

Vậy \(x = 5.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Dùng năm chữ số 5, dấu các phép tính và dấu ngoặc (nếu cần), hãy viết một biểu thức có giá trị bằng 6.

 • Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

 • Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

 • Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close