Quảng cáo
 • pic

  Bài 9 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9 trang 68 sách bài tập Toán 6. Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?...

 • pic

  Bài 10 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10 trang 68 sách bài tập toán 6. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phú Sĩ là +3776 mét và độ cao của biển Chết là -392 mét thì dấu “+” và dấu “-“ biểu thị điều gì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 11 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 11 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • pic

  Bài 12 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 12 trang 68 sách bài tập toán 6. Tìm số đối của các số: +7; 3; -5; -2; -20.

 • pic

  Bài 13 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 13 trang 68 sách bài tập toán 6. Điểm M cách điểm O về phía Đông – Bắc 5km được biểu thị là +5km. Tìm số nguyên biểu thị các điểm N, P, O trên hình 16.

 • pic

  Bài 14 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 14 trang 68 sách bài tập toán 6. Bổ sung các chỗ thiếu (…) trong các câu sau:...

 • pic

  Bài 15 trang 68 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 15 trang 68 sách bài tập toán 6. Đội thiếu niên Tiền Phong lớp 6B xuất phát từ trại O đi dọc theo đường lộ (hình 17). Hãy xác định vị trí của đội:...

 • pic

  Bài 16 trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 16 trang 69 sách bài tập toán 6. Trên trục số ở hình 18, vị trí lá cờ hình tam giác tại điểm -2, còn vị trí lá cờ hình chữ nhật tại điểm +1. Tìm điểm gốc 0 và đoạn thẳng đơn vị của trục số...

 • pic

  Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT Toán 6 tập 1

  Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền vào chỗ trống trong các câu sau...

 • pic

  Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 69 sách bài tập toán 6. Điền các kí hiệu ∈, ∉ vào ... sau.

 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài