Quảng cáo
 • pic

  Bài 29 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà x-5=13...

 • pic

  Bài 30 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Bài 30 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử? a) Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 50...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 31 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho A={0}. Có thể nói rằng A = ∅ hay không?

 • pic

  Bài 32 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 32 trang 10 sách bài tập toán 6. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp B các số tự nhiên nhiên nhỏ hơn 8,...

 • pic

  Bài 33 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 33 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={8, 10}. Điền kí hiệu...

 • pic

  Bài 34 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 6. Tính số phần tử của các tập hợp: A = {40;41;42;...;99;100}...

 • pic

  Bài 35 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={a, b, c, d}, B={a, b}. a) Dùng kí hiệu...

 • pic

  Bài 36 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={1; 2; 3}. Trong các cách viết sau, cách nào viết đúng, cách nào viết sai?...

 • pic

  Bài 37 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A là con của B...

 • pic

  Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài