Bài 34 trang 10 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 34 trang 10 sách bài tập toán 6. Tính số phần tử của các tập hợp: A = {40;41;42;...;99;100}...

Quảng cáo

Đề bài

Tính số phần tử của các tập hợp:

\(a)\) \(A = \left\{ {40;41;42;...;99;100} \right\}\)

\(b)\) \(B = \left\{ {10;12;14;...;96;98} \right\}\)

\(c)\)  \(C = \left\{ {35;37;39;...;103;105} \right\}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng công thức sau:

+) Tập hợp các số tự nhiên từ \(a\) đến \(b\) có: \((b-a+1)\) phần tử

+) Tập hợp các số chẵn từ số chẵn \(a\) đến số chẵn \(b\) có: \((b-a):2+1\) phần tử

+) Tập hợp các số lẻ từ số lẻ \(m\) đến số lẻ \(n\) có: \((n-m):2+1\) phần tử

Lời giải chi tiết

\(a)\)Tập hợp \(A\) gồm các số tự nhiên liên tiếp từ \(40\) đến \(100\) nên số phần tử của \(A\) là \(( 100 – 40) +1 = 61\)

Vậy tập hợp \(A\) có \(61\) phần tử.

\(b)\)Tập hợp \(B\) gồm các số tự nhiên chẵn liên tiếp từ \(10\) đến \(98\) nên số phần tử của \(B\) là : \((98 - 10 ) : 2 + 1 = 88 : 2 + 1 = 45\)

Vậy tập hợp \(B\) có \(45\) phần tử

\(c)\) Tập hợp \(C\) gồm các số tự nhiên lẻ liên tiếp từ \(35\) đến \(105\) nên số phần tử của tập hợp \(C\) là : \(( 105 – 35) : 2 +1 = 36\)

Vậy tập hợp \(C\) có \(36\) phần tử

Loigiaihay.com

 • Bài 35 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 35 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho hai tập hợp: A={a, b, c, d}, B={a, b}. a) Dùng kí hiệu...

 • Bài 36 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 36 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp A={1; 2; 3}. Trong các cách viết sau, cách nào viết đúng, cách nào viết sai?...

 • Bài 37 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 37 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho ví dụ hai tập hợp A và B mà A là con của B...

 • Bài 38 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 38 trang 10 sách bài tập toán 6. Cho tập hợp M={a, b, c}. Viết các tập hợp con của tập hợp M sao cho mỗi tập hợp con đó có hai phần tử.

 • Bài 39 trang 10 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 39 trang 10 sách bài tập toán 6. Gọi A là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có hai điểm 10 trở lên,b là là tập hợp các học sinh của lớp 6A có ba điểm 10 trở lên,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close