Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

Quảng cáo

Đề bài

Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không \(?\)

\(a)\) \({10^2} + {11^2} + {12^2}\) và \({13^2} + {14^2}\)       

\(b)\) \({\left( {30 + 25} \right)^2}\) và \(3025\)

\(b)\) \(37 . (3 + 7) \) và \({3^3} + {7^3}\)                 

\(d)\) \(48 . (4 + 8) \) và \({4^3} + {8^3}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính riêng giá trị của mỗi biểu thức rồi so sánh hai kết quả tìm được.

Tính toán trong ngoặc trước rồi đến nhân chia, cộng trừ.

Lời giải chi tiết

\(a) \) Ta có: \({10^2} + {11^2} + {12^2} \)\(= 100{\rm{ }} + {\rm{ }}121{\rm{ }} + {\rm{ }}144{\rm{ }} = {\rm{ }}365\)

\({13^2} + {14^2} = {\rm{ }}169{\rm{ }} + {\rm{ }}196{\rm{ }} = {\rm{ }}365\) 

Vậy:     \({10^2} + {11^2} + {12^2} = {13^2} + {14^2}\)

\(b)\) Ta có: \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {55^2} = 3025\) 

Vậy:      \({\left( {30 + 25} \right)^2} = {\rm{ }}3025\) 

\(c)\) Ta có: \(37 . (3 + 7) = 37 . 10 = 370 ; \) \({3^3} + {7^3}\) \(= 27 + 343 = 370\)

Vậy:      \(37 . (3 + 7) = \)\({3^3} + {7^3}\)

\(d)\) Ta có : \(48 . (4 + 8)= 48 . 12 = 576 ;\) \({4^3} + {8^3}\)\( = 64 + 512 = 576\)

Vậy:       \(48 . (4 + 8) =\) \({4^3} + {8^3}\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

 • Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

 • Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

 • Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Hãy chọn phương án đúng...

 • Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 20 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) 4x^3 + 15 = 47...

Quảng cáo
close