Bài 107 trang 18 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 18 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính:a) 3^6:3^2+2^3.2^2;...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(a)\) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2}\)                 

\(b)\) \((39.42 – 37.42) : 42   \)     

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a)\) Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức có dấu ngoặc và biểu thức không có dấu ngoặc.

+) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ.

\(b)\) Ta sử dụng tính chất: \(a(b-c)=ab-ac\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\) \({3^6}:{3^2} + {2^3}{.2^2} = {3^{6 - 2}} + {2^{3 + 2}}\)

\(= {3^4} + {2^5} = 81 + 32 = 113\)

\(b)\) \((39.42 - 37.42) : 42\)

\(= (39-37) . 42 : 42 \)

\(= 2 . 42 : 42 = 2    \)

Loigiaihay.com

 • Bài 108 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 108 trang 19 sách bài tập toán 6. Tìm,số tự nhiên x, biết:...

 • Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

 • Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

 • Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

Quảng cáo
close