Bài 108 trang 19 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 19 sách bài tập toán 6. Tìm,số tự nhiên x, biết:...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm,số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\)  \({\rm{}}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\)               

\(b)\) \(231 – ( x – 6 ) = 1339 :13\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Lời giải chi tiết

\(a)\)  \({\rm{ }}2.x{\rm{ }}-{\rm{ }}138{\rm{ }} = {2^3}{.3^2}\) 

\(2x - 138 = 8 . 9\)

\( 2x - 138 = 72\)

\(2x = 72 +138\)

\( 2x = 210 \)

\(x=210:2\)

\( x = 105\)

\(b)\) \(231 – ( x – 6 ) = 1339 :13\)

\( 231 – ( x - 6) = 103\)

\( x - 6 = 231 – 103 \)

\(x - 6 = 128\)

\(x = 128 + 6 \)

\( x = 134\)

Loigiaihay.com

 • Bài 109 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 109 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không? a)1+5+6 và 2+3+7;...

 • Bài 110 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 110 trang 19 sách bài tập toán 6. Xét xem các biểu thức sau có bằng nhau hay không?...

 • Bài 111 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 111 trang 19 sách bài tập toán 6. Để đếm số hạng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức: Số số hạng = ( số cuối – số đầu ) : (Khoảng cách giữa hai số ) + 1 Hãy tính số hạng của dãy : 8, 12, 16, 20, …, 100.

 • Bài 112 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 112 trang 19 sách bài tập toán 6. Hãy tính tổng : 8 + 12 + 16 + 20 + … + 100. Để tính tổng các số hàng của một dãy số mà hai số hạng liên tiếp của dãy cách nhau cùng một số đơn vị, ta có thể dùng công thức:...

 • Bài 113 trang 19 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 113 trang 19 sách bài tập toán 6. Ta đã biết: Trong hệ ghi số thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng trên liền trước. Mỗi chữ số trong hệ thập phân nhận một trong mười giá trị: 0,1,2,3,...,9. a) Đổi sang hệ thập phân các số sau....

Quảng cáo
close