Bài 201 trang 31 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 201 trang 31 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x biết...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x\) biết:

\(a)\)\( 70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) và \(x > 8\)

\(b)\) \(x \;⋮\; 12, x \;⋮\; 25, x \;⋮\; 30\) và \(0 < x < 500\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích, đưa bài toán về việc tìm \(ƯCLN,\)\(BCNN\) của hai số, rồi từ đó ta tìm được số thỏa mãn điều kiện bài cho.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) và \(x > 8\)

Vì \(70 \;⋮\; x, 84 \;⋮\; x\) nên \(x \in ƯC(70;84)\)

Ta có : \(70 = 2.5.7\)

           \(84 = {2^2}.3.7\)

    \( ƯCLN(70; 84) = 2.7 = 14\)

     \(ƯC (70; 84)= Ư(14)\)\(=\left\{ {1;2;7;14} \right\}\)

Vì \(x > 8\) nên  \(x = 14\)

\(b)\) \(x \;⋮\; 12 , x \;⋮\; 25 , x \;⋮\; 30\) và \(0 < x < 500\)

Vì \(x \;⋮\; 12 , x \;⋮\; 25\) và \(x \;⋮\; 30\) nên \(x \in BC(12; 25; 30)\)

Ta có: \(12 = {2^2}.3\)                 

           \(25 = {5^2}\)                       

           \( 30=2.3.5\)

\(  BCNN(12; 25; 30) = {2^2}{.3.5^2} = 300\)

\( BC\left( {12;25;30} \right) =B(300)\)\(= \left\{ {0;300;600;...} \right\}\)

Vì \(0 < x < 500\) nên \(x = 300.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 202 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 202 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 200, biết rằng số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 3 dư 1, chia cho 5 thiếu 1 và chia hết cho 7.

 • Bài 203 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 203 trang 32 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính...

 • Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

 • Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

 • Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close