Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên \(x,\) biết:

\(a)\) \((2600 + 6400) - 3x = 1200\)        

\(b)\) \(\left[ {\left( {6{{x}} - 72} \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Để tìm số chưa biết trong phép tính, ta cần nắm vững quan hệ giữa các số trong phép tính.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết

\(a)\) \((2600 + 6400) – 3x = 1200\)

    \( 9000 -3x = 1200\)

     \(3x = 9000 - 1200 \)

      \( 3x = 7800 \)

       \( x = 7800 : 3\)

       \(x = 2600\)

b) \(\left[ {\left( {6x} - 72 \right):2 - 84} \right].28 = 5628\)

     \((6x -72) : 2 – 84 = 5628 : 28 \)

     \(( 6x- 72) : 2 – 84 = 201\)

     \( (6x - 72) : 2 = 201 + 84\)

     \(( 6x - 72) : 2 = 285\)

      \( 6x - 72 = 285.2 \)

      \( 6x - 72 = 570\)

      \(6x = 570 +72\)

      \(6x = 642\)

      \( x = 642 : 6 \)

       \(x = 107.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

 • Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

 • Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

 • Bài 208 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 208 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 2.3.5 + 9. 31;...

 • Bài 209 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 209 trang 32 sách bài tập toán 6. Điền chữ số vào dấu * để số 1*5* chia hết cho tất cả các số 2, 3, 5, 6, 9.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close