Bài 203 trang 32 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 203 trang 32 sách bài tập toán 6. Thực hiện phép tính...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(a)\) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\)

\(b)\) \(23.75 + 25.23 +180\)

\(c)\) \(2448:\left[ {119 - \left( {23 - 6} \right)} \right]\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo đúng thứ tự quy định đối với biểu thức có dấu ngoặc và biểu thức không có dấu ngoặc.

+) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc: Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện theo thứ tự: Lũy thừa \(\longrightarrow\) Nhân và chia \(\longrightarrow \) Cộng và trừ. 

+) Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện theo thứ tự \( ( ) \longrightarrow [ ] \longrightarrow\{ \} \)

Lời giải chi tiết

\(a)\) \(80 - ({4.5^2} - {3.2^3})\) 

\(= 80 – ( 4.25 – 3.8)\)

\(= 80 – (100 – 24 )\)

\(= 80 – 76 = 4\)

\(b)\) \(23.75 + 25.23 +180\)

\(= 23.(75+25) + 180\)

\(= 23.100 + 180\)

\(= 2300 +180 = 2480\)

\(c)\) \(2448:\left[ {119 - \left( {23 - 6} \right)} \right]\) 

\(= 2448 : (119 – 17)\)

\(= 2448 : 102 = 24\)

Loigiaihay.com

 • Bài 204 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 204 trang 32 sách bài tập toán 6. Tìm số tự nhiên x, biết: a) (2600 + 6400) – 3x = 1200;...

 • Bài 205 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 205 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho A={8;45}, B={15;4}. Tìm tập hợp C các số tự nhiên x = a+b sao cho a ∈ A,b ∈ B;...

 • Bài 206 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 206 trang 32 sách bài tập toán 6. Phép nhân kỳ lạ: Nếu ta nhân số 12 345 679 (không có chữ số 8) với một số a bất kì có một chữ số, rồi nhân kết quả với 9 thì được số có chín chữ số như nhau và mỗi chữ số đều là a...

 • Bài 207 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 207 trang 32 sách bài tập toán 6. Cho tổng A = 270 + 3105 +150. Không thực hiện phép tính, xét xem tổng A chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hay không? Tại sao?

 • Bài 208 trang 32 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 208 trang 32 sách bài tập toán 6. Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số? a) 2.3.5 + 9. 31;...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close