Bài 40.9 trang 63 SBT hóa học 11

Giải bài 40.9 trang 63 sách bài tập hóa học 11. Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen,...

Quảng cáo

Đề bài

Từ ancol propylic và các chất vô cơ, có thể điều chế propen, propyl bromua, đipropyl ete. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện các chuyển hoá đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nắm vững kiến thức về các hợp chất để viết PTHH

Lời giải chi tiết

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \(C{H_3} - CH = C{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH + HB{\rm{r}}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - B{\rm{r}} + {H_2}O\)

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - OH\) \(\xrightarrow[{{{140}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \(C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - O - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close