Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 6 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 6 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Đặt tính và tính tổng, biết các số hạng là :

   38 và 37                                 67 và 13

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   27 và 49                                 57 và 26

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

   ………...                              .……….....

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Bài 3. Nối (theo mẫu) : 

Bài 4. Trong vườn trồng hoa cúc và hoa hồng, trong đó có 19 bông hoa hồng. Số hoa cúc ít hơn số hoa hồng là 8 bông. Hỏi trong vườn có tổng cộng tất cả bao nhiêu bông hoa ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Điền <, >, = ?

                   37 + 6 … 36 + 7

                   47 + 18 … 48 + 17

                   27 + 9 … 27 + 8

                   55 + 7 … 7 + 65

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{38}\\{37}\end{array}} \\\,\,\,\,\;75\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{13}\end{array}} \\\,\,\,\,\;80\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{27}\\{49}\end{array}} \\\,\,\,\,\;76\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{57}\\{26}\end{array}} \\\,\,\,\,\;83\end{array}\)

Bài 2.

Phương pháp giải :

Kiểm tra cách đặt tính và tính kết quả của các phép tính.

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải : 

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính trong ô rồi so sánh : Nếu kết quả lớn hơn 24 và nhỏ hơn 36 thì nối với hình tròn.

Lời giải :

Ta có: 18 + 12 = 30 ; 17 + 7 = 24;

 29 + 3 = 32 ;    27 + 9 = 36 ; 27 + 6 = 33.

Trong cá số 30, 24, 32, 36, 33, các số lớn hơn 24 và nhỏ hơn 36 là 30, 32, 33. 

Vậy ta nối như sau: 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Hoa hồng : 19 bông

Hoa cúc kém hoa hồng : 8 bông

Tất cả : … bông hoa ?

Muốn tìm đáp số, ta phải tính số hoa cúc trong vườn rồi cộng với số bông hoa hồng.

Lời giải :

Trong vườn có số bông hoa cúc là :

19 – 8 = 11 (bông)

Trong vườn có tất cả số bông hoa là :

11 + 19 = 30 (bông)

Đáp số : 30 bông.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tính lần lượt kết quả ở hai vế.

So sánh kết quả rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải : 

             \(\underbrace {37 + 6}_{43}\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {36 + 7}_{43}\)

             \(\underbrace {47 + 18}_{65}\,\,\, = \,\,\,\,\underbrace {48 + 17}_{65}\)

             \(\underbrace {27 + 9}_{36}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {27 + 8}_{35}\)

             \(\underbrace {55 + 7}_{62}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {7 + 65}_{72}\).

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close