Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 19 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 19 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm :

Câu 1. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

Tính 18 + 2 + 25 + 3 = ?

a)  97     …                             b)  48       …

Câu 2. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

Tính tổng của năm số bốn .

a)  5 + 5 + 5 + 5 = 20                 …

b)  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20           …

Câu 3. Nối tích với tổng thích hợp :

Câu 4. Đúng ghi Đ , sai ghi S :

a)  3 × 4 = 12,         4 được lấy 3 lần      …

b)  3 × 4 = 12,         3 được lấy 4 lần      …

Câu 5. Điền dấu phép tính thích hợp vào ô trống :

a)

3

 

4

=

7

b)  

3

 

4

=

12

c)

2

 

2

=

4

d)  

2

 

2

=

4

Phần 2 . Tự Luận :

Bài 1. Viết tổng các số hạng bằng nhau và viết phép nhân thích hợp :

Cho biết

Tổng

Tích

Tổng của 4 số 3

 

 

 

 

=

 

Tổng của 3 số 5

 

 

 

 

=

 

2 được lấy 4 lần

 

 

 

 

=

 

5 được lấy 2 lần

 

 

 

 

=

 

Bài 2. Tính bằng hai cách.

Có tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

Cách 1                                           

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Cách 2  

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Giải bài toán bằng phép nhân:

Đoạn thẳng AD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

                   \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{18}\\{\,\,\,2}\\{\,25}\\{\,\,\,3}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,48}\end{array}\)

Do đó: 16 + 14 + 7 là 48.

Vậy ta có kết quả như sau

 a)  S                                      b)  Đ

Câu 2.

Phương pháp giải:

Xác định số hạng là 4 và số lần được lấy là 5, từ đó ta viết được tổng đúng.

Giải chi tiết:

Tổng của năm số bốn được viết là:

              4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  5 + 5 + 5 + 5 = 20                 S

b)  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20           Đ

Câu 3.

Phương pháp giải:

3 + 3 là tổng của 2 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 3.

Ta chuyển thành phép nhân như sau: 3 + 3 = 3 × 2.

Các câu khác làm tương tự.

Giải chi tiết:

Câu 4.

Phương pháp giải:

Viết tích 3 × 4 dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau, từ đó xác định được số hạng và số lần được lấy.

Giải chi tiết:

3 × 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12.

3 × 4 nghĩa là 3 được lấy 4 lần.

Vậy ta có kết quả như sau:

a)  3 × 4 = 12,         4 được lấy 3 lần        S

b)  3 × 4 = 12,         3 được lấy 4 lần        Đ

Câu 5.

Phương pháp giải:

Dựa vào các số và kết quả đã cho, nhẩm tính rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm để có các phép tính đúng.

Giải chi tiết:

a)

3

+

4

=

7

b)  

3

×

4

=

12

c)

2

+

2

=

4

Hoặc

2

×

2

=

4

d)  

2

×

2

=

4

Hoặc

2

+

2

=

4

Phần 2. Tự luận

Bài 1.

Phương pháp giải:

- Xác định số hạng và số lần được lấy, từ đó ta viết được tổng đúng.

- Từ tổng các số hạng ta viết được dưới dạng tích, trong đó số hạng được lấy viết trước, số lần được lấy viết sau

Giải chi tiết:

Bài 2.

Phương pháp giải:

Cách 1: Xác định số lít dầu có trong mỗi can và số lần được lấy, sau đó viết dưới dạng tổng.

Cách 2: Xác định số lít dầu có trong mỗi can và số lần được lấy, sau đó viết dưới dạng tích

Giải chi tiết:

Cách 1.

Có tất cả số lít dầu là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (\(l\))

Đáp số: 12\(l\).

Cách 2.

Có tất cả số lít dầu là:

3 × 4 = 12 (\(l\))

Đáp số: 12\(l\).

Bài 3.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng AD gồm 3 đoạn thẳng bằng nhau, mỗi đoạn thẳng dài 5cm, từ đó ta viết được tích tương ứng.

- Viết tích dưới dạng tổng để tính kết quả.

Giải chi tiết:

Đoạn thẳng AD dài số xăng-ti-mét là:

5 × 3 = 5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close