Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 10 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Phiếu bài tập cuối tuần 10 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ là :

40 và 22;                                  60 và 17;

80 và 35;                                  70 và 19.

Bài 3. Nối (theo mẫu) :

Bài 4. Tìm \(x\):

a) \(x\) + 8 = 30;                      b) 4 + \(x\) = 11;

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

c) \(x\) + 41 = 70;                    d) 22 + \(x\) = 60.

    ..................                       .....................

    ..................                       .....................

Bài 5. Năm nay bố An 3 chục tuổi, bố hơn An 23 tuổi. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi ?

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải :


Bài 2.

Phương pháp giải : 

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính: Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải :

       

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ 11 với một số, rồi nối với số thích hợp.

Lời giải :

Bài 4.

Phương pháp giải :

Muốn tìm số hạng \(x\), ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) \(x\) + 8 = 30

          \(x\) = 30 – 18

          \(x\) = 12.

b) 4 + \(x\) = 11

          \(x\) = 11 – 4

          \(x\) = 7.     

c) \(x\) + 41 = 70;

           \(x\) = 70 – 41

           \(x\) = 29.

d) 22 + \(x\) = 60

            \(x\) = 60 – 12

            \(x\) = 48.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Bố An : 3 chục tuổi

Bố hơn An : 23 tuổi

An : … tuổi ?

Cách giải:

Đổi :  3 chục tuổi = 30 tuổi.

Muốn tìm đáp số, ta lấy số tuổi của bố An trừ đi số tuổi bố hơn An.

Lời giải :

Đổi : 3 chục tuổi = 30 tuổi

Số tuổi của An năm nay là :

30 – 23 = 7 (tuổi)

Đáp số : 7 tuổi. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close