Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 14 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 14 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính :

17 + 28 – 19 = …            60 – 8 – 24 = …

35 – 6 + 33 = …              67 – 29 – 28 = …

57 + 19 – 38 = …            23 + 45 – 9 = …

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

67 – 28;                                    58 – 9;

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

 45 – 27;                                   86 – 39.

……….                                     ………

……….                                     ………

……….                                     ………

Bài 3. Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 6 = 45;              b) 39 + \(x\) = 96 – 18

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

   ………………               ..........................

Bài 4. Năm nay bố 38 tuổi, My 9 tuổi. Hỏi bố hơn My bao nhiêu tuổi ?

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái qua phải, rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải :

17 + 28 – 19 = 45 – 19 = 26

60 – 8 – 24 = 52 – 24 = 28

35 – 6 + 33 = 29 + 33 = 62

67 – 29 – 28 = 38 – 28 = 10

57 + 19 – 38 = 76 – 38 = 38

23 + 45 – 9 = 68 – 9 = 59

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ lần lượt các số từ phải qua trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{67}\\{28}\end{array}} \\\,\,\,\,39\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{58}\\{9}\end{array}} \\\,\,\,\,49\end{array}\)                   \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{27}\end{array}} \\\,\,\,\,18\end{array}\)                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{86}\\{39}\end{array}} \\\,\,\,\,47\end{array}\)

Bài 3.

Phương pháp giải :

- Tính giá trị vế phải trước (nếu cần).

- \(x\) ở vị trí số hạng, để tìm \(x\) ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải : 

a)  \(x\) + 6 = 45 

     \(x\)       = 45 – 6

     \(x\)       = 39. 

b)  39 + \(x\) = 96 – 18

     39 + \(x\) = 78

             \(x\) = 78 – 39

             \(x\) = 39.

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Bố : 38 tuổi

My : 9 tuổi

Bố hơn My : … tuổi ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số tuổi của bố trừ đi số tuổi của My.

Lời giải :

Bố hơn My số tuổi là :

38 – 9 = 29 (tuổi)

Đáp số : 29 tuổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close